Läkemedel för humant och veterinärt bruk

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för försäljning. Läkemedelsverket har också en aktiv myndighetsroll som granskare, normgivare och diskussionspartner vid utvecklingen av nya läkemedel, både för människor och djur.

Innan ett läkemedel avsett för människor kan godkännas för försäljning måste det bland annat genomgå kliniska prövningar på människor. Även för veterinärmedicinska produkter görs motsvarande studier. Läkemedelsverket ger tillstånd till företag eller kliniker att genomföra kliniska prövningar.

När kliniska försök har utförts, kan ett företag ansöka hos Läkemedelsverket om godkännande för försäljning av läkemedlet.

När Läkemedelsverket har godkänt ett läkemedel kan det säljas på apotek. Som kontroll- och tillsynsmyndighet har Läkemedelsverket då i uppgift att svara för den så kallade efterkontrollen. Här ingår

  • läkemedelssäkerhet i form av insamling och värdering av biverkningsrapporter, signalspaning, periodiska säkerhetsrapporter, åtgärder med anledning av säkerhetsproblem
  • utbytbarhet mellan generiska läkemedel
  • stickprovskontroll av läkemedelskvalitet
  • inspektion av tillverkning, distribution och kliniska prövningar
  • information om läkemedel till hälso- och sjukvården och allmänheten.
  • tillsyn av reklam och marknadsföring.

Stöd till samhället

Till uppgifterna hör också att bistå det svenska samhället när ekonomiska, administrativa eller andra åtgärder med läkemedelsanknytning ska utföras. Det kan gälla hur och av vem läkemedel får förskrivas eller biverkningar rapporteras, läkemedels kostnadseffektivitet, läkemedelsbehov hos särskilda grupper, att förebygga risk för missbruk, läkemedels miljöeffekter eller förskrivning och utbytbarhet av generika. 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies