Vanliga frågor om GMP för prövningsläkemedel

1. Var hittar man gällande föreskrifter för tillverkare och importörer?

På Läkemedelsverkets webbplats finns gällande föreskrifter och länkar till författningar. Se Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:7) om tillstånd för tillverkning och import av läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:6) om god tillverkningssed för läkemedel. Se även Compilation of Procedures på den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) webbplats.

2. Vad är skillnaden mellan tillverkning och import från tredje land?

Lagstiftningen använder samma begrepp för tillverkning respektive import från tredje land. Båda aktiviteterna definieras som tillverkning och i konsekvens med detta måste båda ske med tillverkningstillstånd. Import och frisläppning inom EU/EES ska ske genom sakkunnig person (QP).

3. Vilken dokumentation ska bifogas för att verifiera att tillverkning av prövningsläkemedel sker enligt god tillverkningssed (GMP)?

Observera att alla led i tillverkningen, även packning och märkning, omfattas av GMP-kravet och hela tillverkningskedjan måste tydligt specificeras i ansökan.

a. Tillverkning i Sverige

Kopia på gällande tillverkningstillstånd/GMP-certifikat eller enbart hänvisning till tillståndets diarienummer.

b. Tillverkning inom övriga EU/EES

Kopia på gällande tillverkningstillstånd eller GMP-certifikat samt vid behov en översättning till engelska eller svenska. Av tillståndet måste kunna utläsas att tillverkaren är godkänd för tillverkning av aktuell läkemedelsform.

c. Tillverkning i tredje land med vilket EU har gällande avtal (Mutual recognition agreement-MRA)

Kopia på tillverkningstillstånd eller certifikat utfärdat av MRA-myndighet enligt avtal. Den enhet som importerar prövningsläkemedel och frisläpper inom EU skall också ha tillverkningstillstånd. Om MRA-avtalet inte täcker tillverkningen av den aktuella prövningsprodukten krävs även QP-deklaration (se fråga 4).

d. Tillverkning i tredje länder 

Om tillverkning sker i tredje land och MRA saknas skall importörens sakkunniga person (QP) fastställa att en kvalitetsnivå motsvarande EU-GMP tillämpas hos den aktuella tillverkaren. Denna kännedom erhålles vanligen genom deltagande i en sk audit av tillverkningen och tillverkarens kvalitetssystem (EU-GMP, Annex 13).

Följande dokumentation ska bifogas ansökan:

 • QP-deklaration (se fråga 4)
 • Tillverkningstillstånd/GMP-certifikat om sådana finns utfärdade
 • Tillverkningstillstånd för importören inom EU
   

Beroende av Läkemedelsverkets bedömning av prövningsansökan kan en inspektion komma att krävas. Behovet av en inspektion avgörs av Läkemedelsverket från fall till fall genom en bedömning utifrån ett riskperspektiv. Prövningsläkemedlets beredningsform och ursprung (kemisk eller biologiskt/bioteknologiskt) samt tillverkningsprocessens komplexitet är exempel på faktorer som har betydelse för riskbedömningen. Inspektioner utförda av EU/EES-, MRA- eller PIC/s-medlemsmyndigheter tas i beaktande liksom vad QP-deklarationen baseras på (egen audit eller myndighetsinspektion). Det finns möjlighet för företaget att begära att en inspektion ska utföras (inom ramarna för frivillig inspektion).

4. Vad ska ingå i en QP-deklaration?

Avsikten med en QP-deklaration är att verifiera GMP-status hos tillverkare utanför EU. Det är därför viktigt att informationen är korrekt och fullständig. Deklarationen bör inte vara äldre än tre år.

Importörens sakkunnige person (QP) intygar i QP-deklarationen att tillverkningen av aktuellt prövningsläkemedel sker i enlighet med EU-GMP eller likvärdig standard. Betänk att detta även gäller tillverkningen av aktiv substans för biologiska prövningsläkemedel. Av deklarationen ska det tydligt framgå vad QP baserar sin bedömning på. Normalt sett baseras bedömningen på en egen inspektion, sk. audit, och/eller inspektioner genomförda av lokal myndighet eller EU-myndighet. I vissa fall kan det vara så att en inspektion utförd av EU/EES-, MRA- eller PIC/s-myndighet är nödvändig för att utfärda denna deklaration.

 • Om bedömningen baseras på en audit ska det av QP-deklarationen framgå när och av vem/vilken organisation den utfördes samt vilka delar/aktiviteter som omfattades. Auditen kan utföras av QP själv, av en person inom QP:s organisation eller av en tredje parts auditör. Auditrapporten kan bifogas som stöd för Läkemedelsverkets bedömning.  
 • Vid hänvisning till inspektion utförd av lokal myndighet eller EU-myndighet ska det av QP-deklarationen framgå att inspektionen omfattade tillverkningsaktiviteter som är relevanta för tillverkningen av det aktuella prövningsläkemedlet. Tillverkningstillstånd/GMP-certifikat eller motsvarande bör bifogas om sådana finns tillgängliga.

  Utöver ovanstående ska deklarationen även innehålla uppgifter om:
 • Namn och beredningsform för prövningsläkemedlet.
 • Vilken prövning det avser (EudraCTnr)
 • Vilken tillverkare/importör inom EU som har ansvaret för certifiering/står för QP- deklarationen.
 • Namn på sakkunnig person som utfärdar deklarationen.

En mall för QP-deklarationer, gemensam för EU, finns publicerad i Eudralex Volume 10 Clinical trials guidelines Chapter III, på Europeiska kommissionens webbplats. Denna mall ska användas fr.o.m. 3 november 2013.

5. Vad gäller vid tillverkning av aktiv substans (API, active substances) som ingår i ett prövningsläkemedel?

a. Kemiska substanser

Nya aktiva substanser av kemiskt ursprung behöver normalt inte uppfylla tillverkningskrav enligt EU-GMP Part II. Det rekommenderas dock att så sker.

b. Biologiska substanser

För biologiska substanser krävs normalt tillverkning baserad på EU-GMP Part II beroende på komplexitet hos substans eller process. GMP verifiering behöver ske enligt modell beskriven under fråga 3.

6. Kan apotek importera prövningsläkemedel från tredje land?

Nej, Läkemedel från tredje land får bara importeras av innehavare av tillverkningstillstånd. Väl inne i EU/EES får distribution efter frisläppning göras också av partihandlare och apotek.

7. Hur anges satsfrisläppning i ansökningsformuläret (section D.9.2 Who is responsible in the community for the certification of the finished IMP?)?

I ansökningsformuläret skall anges den tillverkare inom EU/EES som slutligen frisläppt läkemedlet för prövning inom EU/EES och/eller importerat det från tredje land för prövning. Certifiering är den lagstadgade aktivitet som QP gör i samband med satsfrisläppande (batch release).

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies