IDMP - Globala standarder för elektroniskt utbyte av läkemedelsinformation

Läkemedelsverket, EMA (European Medicines Agency), övriga läkemedelsmyndigheter inom det europeiska samarbetet och flera andra läkemedelsmyndigheter i världen håller på att implementera standarder för informationsstruktur på läkemedelsområdet. Standarderna kallas för ”Identification of Medicinal Products”, IDMP.

IDMP möjliggör unik identifiering av varje läkemedel och ger ett enhetligt sätt för att beskriva läkemedlet egenskaper. Syftet med att ha gemensam informationsstruktur för läkemedelsinformation är att uppnå förbättrad informationskvalitet och att informationen ska kunna utbytas elektroniskt på ett effektivt sätt. Detta ska bidra till förbättrad patientsäkerhet och folkhälsa. IDMP har utarbetats av International Organization for Standardization (ISO).

Implementeringen av IDMP kommer att ske stegvis, så att berörda aktörer ska hinna anpassa sig till de nya standarderna. Under 2017-2022 genomför Läkemedelverket ett antal förstudier och projekt för att Läkemedelsverket på sikt ska kunna ta emot, hantera och förmedla information enligt IDMP-standarderna. Under 2017 genomför Läkemedelsverket en konsekvensanalys i samarbete med eHälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Denna analys ska utreda vilken nytta eller andra konsekvenser som implementeringen av IDMP kan få för nationella aktörer som hanterar läkemedelsinformation i samband med hälso- och sjukvård.

Figur 1. IDMP (Identification of Medicinal Products) är benämningen för de fem ISO-standarder som ska användas när läkemedelsföretag och läkemedelsmyndigheter utbyter läkemedelsinformation. IDMP möjliggör unik identifiering av specifika läkemedelsprodukter i hela världen och kommer att användas som struktur för informationsutbytet bl.a. när läkemedelsföretag ansöker om försäljningstillstånd hos läkemedelsmyndigheter och i säkerhetsövervakningen av läkemedel.

Efter originalbild från ISO TC 215, Working Group 6 (Pharmacy and Medicines Business), december 2014. Svensk bearbetning med tillstånd.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies