Ansökan om klinisk prövning

Att erhålla EudraCT-nummer och fylla i ansökningsformuläret

Den europeiska kliniska prövningsdatabasen (EudraCT) utgör ett register över alla prövningar som utförs inom EU, där varje klinisk prövning identifieras av ett unikt prövningsnummer, ett s.k. EudraCT-nummer. Detta gäller för alla prövningar som ska genomföras i Sverige och oberoende av om de är kommersiellt sponsrade eller ej. Prövningsnummer hämtas via EudraCTs hemsida (se länk till höger). Välj ”Access to EudraCT”.

Välj sedan ”Create – EudraCT Number” och fyll i den begärda informationen. EudraCT-numret skickas till den e-postadress som angivits och visas även på skärmen.

För att skapa ett ansökningsformulär välj ”Create – Clinical Trial – EEA” och fyll i den begärda informationen. Alla i prövningen ingående prövningsläkemedel ska anges i ansökningsformuläret. Prövningsläkemedel är per definition en farmaceutisk beredning av en eller flera aktiva substanser eller placebo som prövas eller används som referens vid en klinisk läkemedelsprövning. Icke-prövningsläkemedel ska anges i följebrevet, men inte i ansökningsformuläret.

Samtliga prövare och prövningsställen i Sverige ska finnas med.

När de obligatoriska fälten i ansökningsformuläret har fyllts i skapas det sedan ett paket för ansökningsformuläret som innehåller PDF-fil, XML-fil samt valideringsrapport.

Ansökan till Läkemedelsverket ska lämnas in i elektroniskt format

Ansökan kan lämnas in antingen via Eudralink, CD-skiva, USB eller som bilagor till e-post (begränsad storlek max 15 MB per e-post, ansökningshandlingarna kan delas över flera meddelanden).
Vår e-postadress är registrator@lakemedelsverket.se

Eudralink är ett program för säker överföring av filer mellan läkemedelsmyndighet och t.ex. sponsor. För att skicka dokument via Eudralink, behövs ett konto. Kontot är personligt och skapas genom att en ansökningsblankett fylls i och skickas till EMA Service Desk.

Länk till ansökningsformulär: Eudralink form

Sätt förfallodatum så långt fram som möjligt när ansökan sänds in via Eudralink. Ange EudraCT-numret i ämnesraden. Filerna får inte vara lösenordskyddade.

Ansökan med tillhörande dokumentation ska sändas in på svenska eller engelska.

Placera gärna ansökningshandlingarna i olika mappar som separata PDF-filer enligt nedanstående struktur:

 1. Generell information t.ex. följebrev, ansökningsformulär
 2. Prövningsprotokoll
 3. Prövarhandbok (Investigator's brochure) eller produktresumé (SmPC)
 4. IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier, GMP dokumentation m.m.
 5. Övrig information t.ex. vetenskaplig rådgivning, PIP

Om ansökningshandlingarna inte placeras i mappar så bör filerna numreras enligt följande 01 xxx (t.ex. 01 Cover letter),  02 xxx …..10 xxx osv. Detta för att filerna ska hamna i rätt ordning när de laddas upp dem i vårt system.

Referenssäkerhetsinformation, RSI, ska bifogas till ansökan om klinisk läkemedelsprövning för samtliga prövningsläkemedel. Rekommendationer rörande referenssäkerhetsinformation har utarbetats av CTFG (Clinical Trials Facilitation Group),

Läs mer om Clinical Trials Facilitation Group

I prövarinitierade studier där en icke-kommersiell sponsor saknar annan möjlighet att rapportera SUSAR (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction) direkt i den europeiska databasen (Eudravigilance), kan Läkemedelsverket hjälpa till med detta när en SUSAR inträffar i Sverige. Detta ska i så fall anges i ansökan. Hur själva rapporteringen ska gå till finns längst ner på denna sida.

 

Nedan finns en checklista över de handlingar som ska finnas med i en ansökan.

 • Följebrev (Cover letter) utformat i enlighet med CT-1. Observera att det tydligt ska framgå var i ansökan referenssäkerhetsinformationen (Reference Safety Information, RSI) återfinns. Motiveringen till varför den icke-kommersiella sponsorn behöver hjälp med SUSAR rapportering ska också finnas i följebrevet.

 • Faktureringsunderlag. Blankett för faktureringsunderlag.

 • Ansökningsformuläret, XML-fil. XML-filen behövs för att läkemedelsverket ska kunna ladda upp ansökningsinformationen i EudraCT-databasen.

 • Ansökningsformuläret som PDF, fullständigt ifyllt och signerat.
 • Dokumentation från vetenskaplig rådgivning, centralt och/eller nationellt –om sådant finns.
 • Utlåtande om Paediatric Investigation Plan (PIP). Ett PIP-utlåtande från EMA ska antingen finnas som separat dokument i ansökan, alternativt hänvisat till i följebrevet genom webblänk till dokumentet på EMAs webbplats. 
 • Prövningsprotokoll, signerat. Protokollet ska vara undertecknat av sponsorn och prövaren (vid multicenterstudier den koordinerande prövaren) och utformat i enlighet med ICH GCP E6. Se även LVs Tips och råd för protokoll till klinisk läkemedelsprövning. Vid validering kontrolleras särskilt att protokollet inkluderar avsnitt med;

 1. Inklusions/exklusionskriterier
 2. Uppgifter om vem som ska monitorera
 3. Nytta/Riskbedömning
 4. Insamling och rapportering av biverkningar
 5. Avbrottskriterier information
 
 • Prövarhandbok (Investigator’s Brochure, IB)- eller om tillämpligt en Produktresumé (SmPC) ska bifogas för varje prövningsläkemedel.  Senaste version ska skickas in (en mer än 1 år gammal prövarhandbok bör motiveras i följebrevet). Om prövningsläkemedlet eller jämförelseläkemedlet är godkänt för försäljning i ett ICH-land och används i enlighet med godkännandet får SmPCn användas i stället för IBn. Produktresumén ska då vara angiven som referenssäkerhetsinformation (se även följebrev ovan).
 • Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) - eller om tillämpligt en Simplified IMPD eller SmPC - ska bifogas för varje prövningsläkemedel (inklusive jämförelseläkemedel och placebo) som ingår.
 • GMP dokument (tillverkningstillstånd, GMP certifikat m.m.)
 • Märkningstext på svenska.
 • Miljöriskbedömning – ska finnas med om ansökan gäller en klinisk prövning med ett läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer (s.k. GMO:s).
Bifoga dessutom:
 • Etikprövningsmyndighetens beslut angående den kliniska läkemedelsprövningen, om sådant beslut är fattat. I annat fall ska sponsor se till att beslutet sänds till Läkemedelsverket så snart som möjligt. Beslutet ska ha kommit till Läkemedelsverket senast inom 15 dagar från den dag då sponsorn fick beslutet.

 

 

Handläggningen på Läkemedelsverket

Validering

Inledningsvis gör Läkemedelsverket en genomgång av bifogade handlingar för att kontrollera att den insända ansökan är valid. Detta är en administrativ kontroll att samtliga dokument som krävs i en ansökan har sänts in. Om Läkemedelsverket finner att ansökan inte är valid meddelas sponsorn detta senast inom 10 dagar efter att ansökan har tagits emot och registrerats på Läkemedelsverket. Sponsor har då 30 dagar på sig att komplettera en ej valid ansökan med de dokument som saknas. Om så inte sker kan detta vara skäl till avslag. Om ansökan bedöms vara valid räknas handläggningstiden från den dag då ansökan registrerades. Mottagnings-bekräftelse skickas om att handläggningen påbörjats.  

Utredning

Den primära handläggningen sker vanligen inom 30 dagar (38 dagar vid 90-dagars procedur). Här bedöms ansökan ur ett vetenskapligt och regulatoriskt perspektiv. Läkemedelsverket meddelar sponsorn om brister i ansökan identifieras som utgör skäl för att prövningen inte kan påbörjas. Sponsorn har då möjlighet att vid ett tillfälle inkomma med komplettering (besvara Läkemedelsverkets frågor) för att avhjälpa bristerna. Denna komplettering ska vara Läkemedelsverket tillhanda inom 10 dagar. Om så inte sker är detta skäl för avslag. Om inga brister identifieras under den primära handläggningen beviljas tillstånd för prövningen. Sponsors kompletteringssvar på Läkemedelsverkets frågor omfattas formellt inte av validering men bör lämpligen innehålla följande handlingar:

 1. Följebrev
 2. Svar på Läkemedelsverkets frågor
 3. Ändrade dokument med nytt versionsnummer/datum i två versioner, med och utan spårade ändringar. Uppdaterat protokoll ska vara signerat av sponsor och prövare/koordinerande prövare. Om protokollets signatursida av tidsskäl behöver skickas in i senare under proceduren anges detta i följebrevet.

Notera att ingen mottagningsbekräftelse skickas till sponsor vid inkommet kompletteringssvar.

Om ansökan efter komplettering fortfarande har sådana brister som utgör skäl för att prövningen inte kan accepteras, eller att komplettering inte inkommer, avslås ansökan. Prövningen kan starta när Läkemedelsverket beviljat tillstånd och godkännande erhållits från Etikprövningsnämnden.

Handläggningstider

Den totala handläggningstiden för en klinisk läkemedelsprövning är normalt 60 dagar. För läkemedelsprövningar med genterapi eller somatisk cellterapi, liksom all terapi där genetiskt modifierade organismer (GMO) ingår, gäller särskilda regler. Handläggningstiden är då normalt 90 dagar. För xenogen cellterapi finns ingen begränsning i handläggningstid.

Förnyad ansökan om tillstånd för klinisk läkemedelsprövning (resubmission)

Vid en förnyad ansökan om klinisk läkemedelsprövning (även kallad resubmission) kan sökanden helt eller delvis hänvisa till tidigare inlämnad dokumentation vid ansökan om klinisk läkemedelsprövning (förutsatt att den handling som hänvisas till är oförändrad). En förnyad ansökan kan lämnas in som bilaga till e-post via registrator@lakemedelsverket.se (begränsad storlek, 20 MB), eller skickas som CD-skiva, USB eller via Eudralink. Följande dokument ska alltid finnas med vid en resubmission:  
 • Följebrev, signerat som anger om några ansökningshandlingar har ändrats och i så fall vilka. Följebrevet bör tydligt ange skälen för återtagande av tidigare ansökan (t.ex. om skäl för avslag förelåg) och hur detta har hanterats i den nya ansökan.
 • Ansökningsformuläret, XML-fil. XML-filen behövs för att läkemedelsverket ska kunna ladda upp ansökningsinformationen i EudraCT-databasen. 
 • Ansökningsformuläret , PDF, fullständigt ifyllt och signerat.  
 • Ändrade dokument med nytt versionsnummer/datum i två versioner, med och utan spårade ändringar. Uppdaterat protokoll (med nytt versionsnummer) ska vara signerat av sponsor och ansvarig prövare.

Väsentlig ändring av klinisk läkemedelsprövning

Efter det att Läkemedelsverket har gett tillstånd till en klinisk läkemedelsprövning får sponsorn göra ändringar av prövningen. Om det rör sig om väsentliga ändringar i prövningsprotokollet eller i någon annan dokumentation som ligger till grund för tillståndet krävs att en ansökan lämnas in till Läkemedelsverket samt att verket ger tillstånd till ändringarna för att de ska få genomföras.Vad som avses med väsentliga ändringar anges på ett övergripande sätt i 2 § LVFS:2011:19. Ytterligare vägledning finns i kap. 3 i EU-kommissionens riktlinjer (CT-1). Anmälan om väsentliga ändringar ska göras på det EU-gemensamma formuläret för väsentlig ändring ”Substantial Amendment Notification Form”. Formuläret kan hämtas på EU-kommissionens webbplats. Det är viktigt att ändringarna är tydligt motiverade samt att konsekvenserna för försökspersonerna och prövningens vetenskapliga värde beskrivs.Ansökan om väsentlig ändring kan lämnas in som bilaga till e-post via registrator@lakemedelsverket.se (begränsad storlek, 20 MB), eller skickas som CD-skiva, USB eller via Eudralink. Ansökans innehåll vid väsentlig ändring

Ansökan om väsentlig ändring (’substantial amendment’) ska i enlighet med CT-1 innehålla följande handlingar/information.

 • Följebrev, signerat utformat i enlighet med kap 3. i CT-1.
 • Ansökningsformuläret för väsentlig ändring  (Substantial Amendment Notification Form), signerat.
 • Beskrivning över vilka ändringar som gjorts: 

 
 1. Ändrade dokument (eller utdrag av dokument) i slutgiltig (clean) version samt version med spårade ändringar (track changes). Ändrade dokument ska ha ny versionsbeteckning /datum. 
 2. Ett avsnitt som summerar och förklarar de väsentliga ändringarna ”Summary of changes” gärna enligt formatet Tidigare text, Nuvarande text och Kommentarer till ändringarna (t.ex. orsak, förklaring/konsekvenser till/av förändringarna). Sådant avsnitt kan antingen finnas som tabell eller fri text i ansökningsblankettens sektion F, i separat bilaga eller i inledningen till det ändrade dokumentet.

 • Kompletterande information, om tillämpligt, t.ex. en uppdaterad övergripande risk/nyttavärdering.
 • Om ändringen inkluderar en förändring i den ursprungliga ansökningsblanketten för den kliniska prövningen ska även en reviderad kopia av XML-filen bifogas.  

Läkemedelsverket skickar normalt inte något mottagningsbrev till sponsor för att bekräfta att ansökan är valid och att utredningen startar. Däremot meddelar Läkemedelsverket alltid sponsorn om ansökan inte är valid och vilka dokument sponsorn behöver komplettera ansökan med.

Rapportering av SUSAR (Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction)

I prövarinitierade studier där en icke-kommersiell sponsor saknar annan möjlighet att rapportera SUSAR direkt i den europeiska databasen (Eudravigilance), kan Läkemedelsverket hjälpa till med detta när en SUSAR inträffar i Sverige. Detta ska i så fall anges i ansökan.

Rapportering sker på CIOMS-blankett som skickas till Läkemedelsverket antingen via Eudralink till registrator@lakemedelsverket.se eller via post till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Då dessa rapporter innehåller personuppgifter ska de inte skickas till Läkemedelsverket med vanlig e-post. Data som rapporteras bör vara avblindad. I följebrevet måste det framgå vilken klinisk läkemedelsprövning det gäller med resp. EudraCT-nummer.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies