Namngivning av läkemedel

Vägledningen har tagits fram som ett stöd till de företag som ska namnge läkemedel. Den bygger på den vägledning som EMA tillämpar beträffande fantasinamn för humanläkemedel som godkänns i den centrala godkännandeproceduren.

Denna vägledning är avsedd att öka förståelsen för Läkemedelverkets bedömningar av läkemedelsnamn i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel, Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:19) om parallellimporterade läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:75) om registrering för försäljning av homeopatiska läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk vid namngivning av läkemedel.

Vägledningen hittas under "relaterade dokument" till höger.

 __________________________________________________________________

EMA:s vägledning finns att tillgå på följande länk:

https://www.ema.europa.eu/documents/regulatory-procedural-guideline/guideline-acceptability-names-human-medicinal-products-processed-through-centralised-procedure_en.pdf 

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies