Elektroniska ansökningar

Läkemedelsverket följer EU eSubmission Roadmap vilket innebär att alla ansökningar gällande marknadsföringstillstånd för läkemedel ska skickas in i elektroniskt format.

Det är obligatoriskt att använda eCTD-formatet för alla typer av humanläkemedelsansökningar både inom EU-procedurer och nationella proceduren. För motsvarande veterinärmedelsansökningar är VNeeS-formatet obligatoriskt.

På EMA:s websida eSubmission finns information om de olika elektroniska formaten, EU eSubmission Roadmap samt en särskild Q&A om eCTD inom nationell procedur. Det finns också en Q&A om hur man hanterar formatbyte för pågående procedurer. Länk finns under Externa länkar.

 

Bokmärken för denna sida:

Fyra sätt att skicka en elektronisk ansökan till Läkemedelsverket
Mall för följebrev
Elektronisk ansökningsblankett
PDF-filer
Arbetsdokument
Tekniska krav och validering
Guider och hjälpmedel
Undantag
Vid användning av CESP
Vid användning av eSubmission Gateway/Web Client
Vid användning av EudraLink
Vid användning av CD/DVD 
Byte av format
Baseline
Active Substance Master File

Fyra sätt att skicka en elektronisk ansökan till Läkemedelsverket

 1. Via CESP - det sätt som Läkemedelsverket starkt rekommenderar för alla ansökningar som ska skickas till Läkemedelsverket. CESP-gränssnittet kräver att alla paket zippas.
 2. Via EudraLink - eCTD-sekvenser, NeeS och VNeeS måste först zippas för att mappstrukturen ska medfölja.
 3. Via vanlig "öppen" e-post - kan användas vid mindre ansökningar, max 20 MB. Fullständig eCTD-sekvenser, NeeS och VNeeS måste först zippas för att mappstrukturen ska medfölja.
 4. Via CD/DVD - undvik då att zippa filerna.

OBS! Använd endast en av dessa vägar, eftersom dubbletter skapar onödigt merarbete.

Observera att ansökningar inom central procedur samt PSUR-dokumentation och dokumentation för procedurer som samordnas av EMA alltid ska skickas enbart via eSubmission Gateway/Web Client (se nedan).

Mall för följebrev

Vi rekommenderar att du använder den mall för följebrev som publicerats av CDMh respektive CMDv för ansökningar inom MRP/DCP (se länk till HMA:s mallsida). Mallen rekommenderas även för nationella ansökningar till Läkemedelsverket.

Det behövs varken originalsignatur eller skannade signaturer på ansökningsblanketten eller följebrevet till Läkemedelsverket. Dock behöver sökande alltid låsa sin eAF genom att lägga dit en så kallad signatur (se nedan).

Elektronisk ansökningsblankett

Den elektroniska ansökningsblanketten (eAF) ska alltid skickas i låst format, med så kallad signatur. Använd alltid aktuell version. Du hittar blanketten på EMA:s webbplats, där finns också information om eAF, hur man låser blanketten samt regulatoriska och tekniska guidedokument.

PDF-filer

PDF-filer ska normalt, där så är möjligt, skapas från elektroniska textdokument (Word eller liknande). För att underlätta utredningsarbetet ber vi dig säkerställa att PDF-filer som kopieras till elektroniska textdokument resulterar i ett format som är fullt redigerbart efter kopieringen, så att de lätt kan användas när vi skapar våra utredningsrapporter.

Arbetsdokument

Produktinformation (SmPC, PL och märkning) ska alltid bifogas som Word-kopior (med "spårade ändringar" där detta är relevant). Word-kopior av dokument i Modul 2 önskas även för ansökningar inom den nationella proceduren eller när Sverige agerar RMS i DCP/MRP, där mycket text och tabeller kopieras in till utredningsrapporten. Dessa Word-filer är endast arbetskopior och ska placeras utanför strukturen för den elektroniska ansökan, i en separat folder med namnet "xxxx-working documents".

Tekniska krav och validering

Alla elektroniska ansökningar (eCTD och VNeeS) ska uppfylla gällande ICH och/eller EU-krav och ska passera den tekniska validering som görs på Läkemedelsverket mot gällande valideringskrav (se länkar till ICH och EMA:s eSubmissionsida till höger).

För att accepteras ska alla Pass/Fail-kriterier uppfyllas.

Guider och hjälpmedel

Guider och valideringskriterier för respektive format finns på EMA:s eSubmissionsida.

Det finns även en särskild guide framtagen för den praktiska hanteringen av ansökningar i eCTD-format inom MRP och DCP: "CMDh Best Practice guide on the use of eCTD in the MRP/DCP" (se länk till höger).

Undantag

Enligt CMDh:s guide behöver strikt nationella ansökningar inom nedan angivna områden inte skickas in i eCTD-format:

 • Byte av MAH
 • Byte av ombud
 • Dosdispensering
 • Sunset Clause
 • Ändring av märkningens utformning
 • Nationella tillägg av förpackningsstorlekar som redan godkänts i MRP
 • Tillägg/borttagande av indikation på grund av patentskydd

Dokumentation kan i dessa fall skickas in till Läkemedelsverket som "lösa" PDF-dokument, men de ska fortfarande uppfylla de tekniska kraven för filer, dvs. PDF-version 1.4 eller högre, samt vara utan säkerhetsinställningar. Läkemedelsverket accepterar samma hantering även för VNeeS.

Observera att nationella översättningar av produktinformation alltid ska skickas i en separat mapp kallad "xxxx-workingdocuments" tillsammans med en ansökan. När de skickas som lösa Word-filer via mejl eller Eudralink, ska det finnas en tydlig hänvisning till ansökan.

Vid användning av CESP

Vi rekommenderar att ansökningar skickas in via den gemensamma europeiska plattformen för ansökningar, CESP. Denna kan användas för elektroniska ansökningar inom följande procedurer MRP, DCP samt nationella ansökningar. Ingen nominell storleksgräns finns; för att minimera bandbredd är zippning ett krav.

Du når CESP via en specifik hemsida för HMA CESP (länk under Externa länkar). För att kunna använda CESP måste du först göra en registrering på CESP:s hemsida. Portalen innehåller en självbetjäningsfunktion, vilket innebär att varje företag måste utse sin egen administratör som upprättar och ser till att anställda inom företaget har tillgång till CESP. För att registrera företagets administratör ska ett särskilt formulär fyllas i och det nås via registreringslänken på samma hemsida.

Läkemedelsverket rekommenderar starkt alla nya användare att delta i de kostnadsfria webinarier som ges regelbundet (se hemsidan för HMA CESP).

Läkemedelsverket vill understryka vikten av att inte skicka dubbletter. Skickar du av något skäl in dokumentation som redan tidigare skickats in ska därför kommentarsfältet alltid användas för att klargöra varför dokumentationen skickas igen, samt med tydlig hänvisning till tidigare CESP-inskick.

Om dokumentation för en MRP-produkt i något läge enbart ska skickas till en specifik CMS ska RMS "zz" anges, för att undvika att RMS får en oönskad kopia av dokumentationen.

Vid användning av eSubmission Gateway/Web Client

All dokumentation för human- och veterinärläkemedel i Central Procedur, för PSUR som utreds inom EU Single Assessment, samt de hänskjutningsförfaranden ("referrals") som koordineras av EMA ska skickas enbart via eSubmission Gateway/Web Client. Skickas sådan dokumentation till Läkemedelsverket på annat sätt kommer denna att kasseras, eftersom vi hämtar relevant dokumentation från Common Repository/PSUR Repository.

Information om eSubmission Gateway/Web Client finns på EMA:s hemsida (se länk till höger).

Vi användning av EudraLink

EudraLink är en filöverföringstjänst som tillhandahålls av EMA och en ansökan till EMA för registrering krävs för att använda tjänsten Registrering sker på följande sida (https://register.ema.europa.eu/identityiq/login.jsf). Dokumentation strukturerad i mappar (t.ex. eCTDoch VNeeS) måste zippas för att nå mottagaren sammanhållet. Ingen storleksgräns finns för sändningar, men enskilda filer som överskrider 200 MB måste zippas. Dokumentation strukturerad i mappar som överskrider 200 MB måste delas upp i zipparkiv.

Alla försändelser bör ha ett giltighetsdatum ("expiry date") om minst 30 dagar.

Vi användning av CD/DVD

Läkemedelsverket vill ha enbart ett exemplar av varje skiva när du skickar dokumentation på CD/DVD. Skivor ska vara tydligt märkta i enlighet med gällande EU-riktlinjer för elektroniska ansökningar. Om flera ansökningar (regulatoriska aktiviteter) skickas in vid samma tidpunkt för en och samma produkt, bör dessa i möjligaste mån läggas tillsammans på samma CD/DVD. Dock ska varje ansökan ha en egen separat folderstruktur och skivan ska vara tydligt märkt med alla ingående ansökningar.

Mer information om administrationen vid ansökningar finns i "Praktisk vägledning vid ansökningar" (se länk till höger).

Byte av format

Formatbyte till eCTD och VNeeS bör göras i samband med att ändringsansökan, förnyelse, eller annan ny regulatorisk aktivitet skickas in, men accepteras även för kompletteringar och svarsdokument för pågående procedurer. Formatbytet antas omfatta alla styrkor och former av ett läkemedel med samma produktnamn, även om den aktuella ansökan bara berör enstaka styrkor/former.

För procedurer för humanläkemedel som startats i annat format än eCTD, finns stöd för formatbyte i dokumentet "Q&A on how to handle ongoing procedures in relation to mandatory eCTD format." som är publicerat på EMA:s webbplats eSubmission, se länk under Externa länkar.

Observera, att för pågående ärenden inom nationella procedurer rekommenderas det, till skillnad från EU-procedurer, att inte göra formatbyte till eCTD i pågående ärenden, utan göra det i starten av ett ärende.

Baseline

Vid övergång till elektroniskt format finns inga krav på att produktdokumentation som tidigare skickats in i pappersformat, ska skickas in på nytt i elektroniskt format. Men för att underlätta utredningsarbetet rekommenderar Läkemedelsverket att företag som går över till eCTD-format skickar in gällande dokumentation i Modul 3 som en "baseline dossier". Den ska i så fall skickas som en egen sekvens (normalt sekvens 0000) med en bekräftelse i följebrevet om att enbart formatet har förändrats, inte innehållet.

En baseline kan även skickas in senare i livscykeln för att komplettera dossiern med gällande dokumentation som ännu inte skickats in elektroniskt. Även i dessa fall ska dokumentationen skickas som egen sekvens (med nästa tillgängliga sekvensnummer i pågående livscykel) och information i följebrevet.

Läs mer om baseline i EU Harmonised Technical eCTD Guidance på EMA:s websida eSubmission (Länk finns under Externa länkar. Navigera vidare till eCTD 3.2.)

Active Substance Master File (ASMF)

ASMF-dokumentation måste alltid skickas i eCTD- eller VNees-format.

ASMF-dokumentation som skickas elektroniskt valideras tekniskt med gällande EU-kriterier och om den inte är tekniskt valid kommer en tekniskt reviderad ASMF att krävas.

För mer information om hur ASMF-dokumentation ska hanteras i eCTD-format, se guiden "EU Harmonised Technical Guidance for ASMF Submissions in eCTD format" under "eASMF-fliken" på EMA:s eSubmissionsida, se länk under Externa länkar.

 
 

Kontakta oss

Vid allmänna frågor angående elektroniska ansökningar kontakta oss i första hand genom att skicka e-post till:

eSubmission@lakemedelsverket.se

Informationsadministratör Andreas Dillner, Kristina Anfält eller Marie-Louise Pichl på RI-enheten kan även kontaktas via växeln, tel: 018 - 17 46 00

 

Relaterad information

 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies