Farmakovigilansinspektioner (GVP)

I enlighet med gällande EU regelverk ska innehavare av godkännandet för försäljning av läkemedel (MAH) följa regelverkets krav på farmakovigilanssystem och säkerhetsövervakning.

Syftet med farmakovigilansinspektioner är att kontrollera och verifiera att MAH har ett farmakovigilanssystem som uppfyller fastställda krav. Inspektionen kan vara av rutinkaraktär eller riktad pga. specifika eller potentiella säkerhetsrelaterade problem med systemet.

Urval

I enlighet med riskbaserat urval pågår en ständig utvärdering där prioriteringsordningen av inspektioner är följande:

 1. EU-inspektioner begärda av CHMP/CVMP (Committee for Human Medicinal Products/Committee for Veterinary Medicinal Products) och/eller PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee)
 2. Supervisory Authority inspektioner, där Läkemedelsverket är ansvarig myndighet
 3. Riktad inspektion, då man i det nationella myndighetsarbetet identifierat att det ser ut att finnas brister i farmakovigilanssystemet
 4. Inspektioner inför godkännande av produkt
 5. Samordnade inspektioner där inspektorat från olika medlemsländer önskar genomföra en koordinerad inspektion inom farmakovigilans
 6. Rutininspektioner
  - av MAH med ömsesidigt godkända produkter och EU-QPPV (European Qualified Person of Pharmacovigilance) i Sverige
  - av MAH med nationellt godkända produkter

En inspektion genomförs under 2-5 dagar.

Utbyte av information mellan de europeiska inspektoraten samt med EMA (European Medicines Agency) sker kontinuerligt.

Genomförande

Läkemedelsverket meddelar MAH ca 4-6 veckor innan en planerad rutininspektion. I samband med detta begär Läkemedelsverket in relevant dokumentation för förberedelse av inspektionen och det kan exempelvis vara PSMF (Pharmacovigilance System Master File), SOP:ar (Standard Operating Procedure) och instruktioner, listningar av biverkningsrapporter samt övrig dokumentation som kan vara nödvändig för utvärdering av farmakovigilanssystemet.

En agenda s.k. inspektionsplan sammanställs och skickas till företaget ca 1 vecka innan inspektionen och för en rutininspektion innehåller inspektionsplanen i de flesta fall följande punkter:

 • Presentation av företaget och farmakovigilanssystemet
 • Genomgång av QPPV:s ansvar och åtaganden
 • Genomgång av SOP:ar och procedurer
 • Genomgång av avtal med kontraktsorganisationer
 • Genomgång av kvalitetssystemet för farmakovigilansaktiviteter samt intern audit
 • Företagets utbildning av personal
 • Intervju med personal
 • Genomgång av datasystemet
 • Genomgång av rutiner för handläggning av spontana biverkningsrapporter
 • Genomgång av rutiner för handläggning av biverkningsrapporter från interventions- och icke-interventionsstudier
 • Genomgång av rutiner för framtagandet av PSUR:ar och litteraturbevakning
 • Hantering av medicinska frågor och reklamationer
 • Regulatorisk uppföljning och produktinformation
 • Genomgång av system för signaldetektering
 • Riskhanteringssystem
 • Genomgång av PSMF och/eller DDPS (Detailed Description of Pharmacovigilance System)
 • Genomgång av rutiner för arkivering

Varje inspektion leds av en inspektionsledare som är ansvarig för inspektionen i sin helhet och även fungerar som kontaktperson för företaget.

Inspektionen startar med ett öppningsmöte. Under inspektionen genomförs intervjuer samt granskning av dokument och system. Intervjuerna görs i första hand direkt med berörd person. I undantagsfall görs telefonintervjuer.

Före och under inspektionen kan ett antal olika dokument begäras in för granskning, t.ex.

 • meritlistor och utbildningskort
 • information relaterad till individuella fallrapporter
 • sammanställningar över rapporterade biverkningar
 • PSUR:ar (Periodic Safety Update Reports)
 • RMP (Risk Management Plan)
 • avtal med andra organisationer, företag och samarbetspartners
 • mötesanteckningar och protokoll

Under inspektion behöver inspektionsteamet få tillgång till ett separat rum för intervjuer och genomgång av dokumentation.

Inspektionen avslutas med ett gemensamt möte där inspektionsledaren håller en genomgång av identifierade avvikelser.

Avvikelser

De avvikelser från gällande regelverk som noteras under en inspektion graderas enligt följande definitioner:

Kritisk avvikelse

En avvikelse i farmakovigilanssystemet, tillämpning eller process som påverkar patientens rättigheter, säkerhet eller välbefinnande negativt eller som kan utgöra en risk för folkhälsan eller som är en allvarlig avvikelse från gällande lagstiftning eller riktlinjer.

Större avvikelse

En avvikelse i farmakovigilanssystemet, tillämpning eller process som potentiellt kan påverka patientens rättigheter, säkerhet eller välbefinnande negativt eller som kan utgöra en potentiell risk för folkhälsan eller som är en avvikelse från gällande lagstiftning eller riktlinjer.

Avvikelse

En avvikelse i farmakovigilanssystemet, tillämpning eller process som inte påverkar patientens rättigheter, säkerhet eller välbefinnande.

Observation

En notering som inte är en avvikelse men som inspektören/teamet vill lyfta fram i inspektionsrapporten.

Gradering av avvikelser görs först i slutrapporten som skickas till företaget ca 30 dagar efter avslutad inspektion, med undantag för kritiska avvikelser som meddelas på plats för att arbetet med att åtgärda dessa ska påbörjas omedelbart. När företaget fått inspektionsrapporten ska företaget inkomma med sin åtgärdsplan s.k. CAPA (Corrective Action and Preventive Action), vanligtvis inom 30 dagar. Läkemedelsverket skickar ett ärendeavslut till MAH när alla delar i åtgärdsplanen betraktas som genomförda och godtagbara.

 
 

Humana läkemedel

 

Veterinära läkemedel

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies