Ytterligare informationskällor

Här hittar du ytterligare informationskällor vid frågor inom det medicintekniska området.

Europeiska kommissionen

Information om hela det medicintekniska området finns att tillgå under EU-kommissionens webbplats för medicintekniska produkter.
E-kommissionen har också publicerat övergripande information om CE-märkning.

Material ur EG:s tidning via Kommerskollegium

EG-direktiv, listor över anmälda organ, listor över harmoniserade standarder m.m. liksom annat material ur EG:s tidning (EGT, OJ) kan beställas från:
 
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Tel 08-690 48 00
Fax 08-30 67 59

Gemensamt forum för de europeiska länderna

De europeiska ländernas myndigheter med ansvar för medicintekniska produkter har enats kring ett gemensamt forum (Competent Authority for Medical Devices meetings, CAMD) för att stödja arbetet med att skydda och förbättra folkhälsan inom gemenskapen.

Uppgiften för detta nätverk (CAMD) är i huvudsak att: 

  • effektivisera det medicintekniska regelverket, främst genom att
    uppnå större enhetlighet i tolkning och tillämpning av dess bestämmelser.
    Detta sker genom frivilliga avtal eller bidrag till förberedelser av rättsligt bindande handlingar (som ska antas i enlighet med gällande direktiv) och ska uppmuntra till efterlevnad inom respektive medlemsstat.
  • säkerställa fortsatt användbarhet och utveckling av regelverket genom att bibehålla översikten över dess effektivitet och relevans för medicinteknisk utveckling.

Svenska och internationella standarder

SIS, Swedish Standards Institute
118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: St Paulsgatan 6
Tel 08-555 520 00
Fax 08-555 520 01

SEK, Svensk Elstandard (elektriska området)
Box 1284
164 29 KISTA
Besöksadress: Kistagången 16
Tel 08-444 14 00
Fax 08-444 14 30

Medicintekniska branschorganisationer

Frågor om medicintekniska företag kan ställas till:

Swedish Medtech
Klara Norra Kyrkogata 33
103 59 Stockholm
Box 3601
E-post info@swedishmedtech.se
Tel 08-586 246 00
Fax: 08-50893801

Swedish Labtech
Klara Norra Kyrkogata 31
Box 22 307
104 22 Stockholm
E-post swedishlabtech@branschkansliet.se
Tel 08-508 938 00
Fax 08-508 938 01
 
Föreningen Svensk Dentalhandel
Box 22 307
104 22 Stockholm
E-post fsd@branschkansliet.se
Tel 08-508 938 20 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies