Medicintekniska produkter som kopplas till internet eller annat datanätverk

Medicintekniska produkter kopplas ofta till datanätverk för att kunna dra de driftsmässiga fördelar som det medför. Genom en extern anslutning kan data från den medicintekniska produkten exempelvis matas in direkt i journalsystem och/eller lagras på centrala servrar.

En anslutning till internet ger tillverkare av medicintekniska produkter en teoretisk möjlighet att sköta uppdateringar och dylikt av sin produkt på distans.
 
Läkemedelsverket får ofta frågan hur lagen om medicintekniska produkter ska tillämpas avseende tillverkarens ansvar för exempelvis skydd mot e-virus som kan invadera medicintekniska produkter. Vår ståndpunkt är att tillverkaren alltid har fullt ansvar för säkerhet och funktion hos sin produkt då den används i den miljö och på det sätt som tillverkaren avsett. Detta gäller hela produkten inklusive eventuell programvara. Om tillverkaren har valt att använda programvaror från annan tillverkare (t.ex. Microsoft) i sin produkt ska tillverkaren ta ansvar för hela produkten inklusive av honom inköpt/licensierad programvara.
 
Resonemanget stöds av de väsentliga krav som anges i bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. Där framgår att om en medicinteknisk produkt är avsedd att användas tillsammans med andra produkter eller utrustningar, så måste hela kombinationen vara säker och inte försämra produkternas angivna prestanda. För att kunna CE-märka en medicinteknisk produkt måste tillverkaren alltså undersöka hur, och under vilka förhållanden hans produkt kan fungera i den miljö som den är avsedd att användas. Om det finns begränsningar i möjligheterna att kombinera produkten så ska dessa framgå av märkningen eller bruksanvisningen.
 
I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården framgår att endast produkter som uppfyller kraven i lagen och Läkemedelsverkets föreskrifter får tas i bruk. Innan en vårdgivare upphandlar och tar i bruk en medicinteknisk produkt bör även en riskanalys göras för att utröna om ett inköpt system kan kombineras med befintliga medicintekniska produkter och/eller anslutas till ett större datanätverk.

Uppdateringar av programvaror

Det bör normalt inte vara användaren som ska sköta uppdateringar av programvaror i den medicintekniska produkten (uppdateringar av själva produkten, anti-virusprogram, patchar från Microsoft etc.) eftersom dessa ingrepp kan påverka funktionen hos den medicintekniska produkten. Det är vidare självklart att tillverkaren inte kan ta fullt ansvar för funktion och säkerhet hos sin produkt om nya, samverkande, programvaror ändras/installeras av användaren utan dennes vetskap. Byte av delar av programvaran/operativsystem/virusskydd påverkar ofta driftsituationen hos själva applikationen. Om tillverkaren inte har för avsikt att sköta uppdateringar av sin produkt (och verifiera att den nya installationen fungerar) genom att installera säkerhetspatchar och/eller virusskydd kan den produkten inte anslutas till vårdinrättningens allmänna datanätverk.

Att avstå från att låta en medicinteknisk produkt kommunicera med omvärlden är ett säkert sätt att undvika e-virus. Är tillverkaren inte säker på funktionen hos en annan tillverkares programmoduler ska dessa inte ingå i den medicintekniska produkten.
 
För det fall att hälso- och sjukvården väljer att själva sköta uppdateringar av programvaror i den medicintekniska produkten ska reglerna för egentillverkning enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården tillämpas, vilket för med sig att vårdgivaren då själv har det fulla ansvaret för den medicintekniska produkten ifråga. Det ska noteras att säkerhetskraven för en egentillverkad medicinteknisk produkt är desamma som för en CE-märkt produkt avsedd att släppas ut på marknaden, de väsentliga kraven ska vara uppfyllda.
 
Anmälningsplikten för problem orsakade av felfunktion i mjukvaran är densamma som anmälningsplikten för andra problem med medicintekniska produkter.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies