Anmälningsskyldighet under pågående prövning

Sponsor ska anmäla till Läkemedelsverket:

 • alla allvarliga (säkerställda eller misstänkta) avvikande händelser, s.k. SAE (se MEDDEV 2.7/3)
 • väsentliga ändringar av prövningsplanen
 • förändringar avseende koordinerande prövare eller huvudprövare
 • förändringar avseende deltagande prövningsställen
 • avbrott av säkerhetsskäl i prövningen med en förklaring
 • återstart av avbruten prövning med en motivering
 • om prövningen avslutas i förtid med en motivering
 • när den kliniska prövningen avslutats

Alla allvarliga avvikande händelser ska dokumenteras fullständigt och omedelbart rapporteras till alla behöriga myndigheter i de medlemsstater där den kliniska prövningen genomförs. Sponsor och huvudprövare ska fortlöpande informera varandra i enlighet med SS-EN ISO 14155:2011 och gällande prövningsplan.

Alla rapporter för allvarliga och avvikande händelser (SAE/SADE) för medicintekniska produkter ska skickas till Läkemedelsverket i elektroniskt format via vår e-tjänst (se länk till höger).

 • Välj Mottagare "SAE-rapport Klinisk prövning av medicinteknisk produkt" i e-tjänstens rullgardinsmeny
 • Fyll i ditt namn och e-postadress i de obligatoriska fälten
 • Bifoga filen med rapporten
 • Vänligen ange både prövningens CIV-ID och diarienummer i meddelandefältet. 

Anmälan om ändringar av prövningsplanen och av prövare ska dateras och signeras av sponsor och berörd huvudprövare / koordinerande prövare. Använd e-tjänsten (se anmälan om klinisk prövning) även för att skicka in anmälningar om ändringar. Vid användning av e-tjänsten fordras att anmälningsblanketten skickas in på nytt, ange i ett följebrev om blanketten uppdaterats till en ny version.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies