Att ansöka om tillstånd

Du som vill föra in, föra ut, transitera (föra genom Sverige som ett mellanliggande land), tillverka, handla med eller inneha narkotika behöver i regel tillstånd från Läkemedelsverket.

En ansökan om tillstånd ska innehålla de uppgifter som anges i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. Läkemedelsverket har utformat en blankett för ansökan om tillstånd att transitera (”Ansökan om transiteringstillstånd”) och en blankett för övriga tillståndstyper (”Ansökan om införsel, utförsel, tillverkning, handel eller innehav av narkotika”). Blanketterna hittar du i högerspalten.

Enligt förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika ska Läkemedelsverket i de flesta fall fatta beslut om tillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till oss. Handläggningen går oftast snabbare än så.

Vid införsel och utförsel krävs också tillstånd vid varje enskilt tillfälle

Om du för in eller ut narkotiska ämnen i förteckning I-IV (med undantag för läkemedel i bilagan till LVFS 2011:9) ska du, efter att du fått ett grundläggande tillstånd, även söka tillstånd vid varje enskilt tillfälle. Blanketter för detta hittas i högerspalten (”Ansökan om utförsel av narkotika vid enskilt tillfälle” och ”Ansökan om införsel av narkotika vid enskilt tillfälle”). Normal handläggningstid för tillstånd att vid enskilt tillfälle föra in eller föra ut är ungefär en vecka.

Avgifter för ansökan om tillstånd

Du som ansöker om eller har fått tillstånd för införsel, utförsel, tillverkning och/eller handel ska enligt 11 § lagen om kontroll av narkotika betala avgift för att täcka statens kostnader för kontroll av narkotika. Avgifterna specificeras i förordningen om kontroll av narkotika och betalas med följande belopp:

Avgift

Om inte annat anges avses både ansöknings- och årsavgift

Avgift i kronor

Tillstånd att föra in och/eller ut
Tillstånd att tillverka
Tillstånd att handla*

20 000
20 000
20 000

Ansökningsavgift införsel-/utförseltillfälle

800

* Avgift för tillstånd att handla med narkotika tas inte ut om tillståndet även omfattar införsel, utförsel eller tillverkning.

Enligt 13 § förordningen får Läkemedelsverket sätta ned avgiften om det finns särskilda skäl. Den som ansöker om eller har fått ett tillstånd för narkotika kan därmed även ansöka om nedsättning av avgiften. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att endast mycket små mängder narkotika hanteras.

 

Skillnader mellan tillstånd att tillverka narkotika och tillstånd att inneha narkotika

Ibland kan det vara svårt att veta om man behöver tillstånd att inneha narkotika eller tillstånd att tillverka narkotika. Om du hanterar narkotika på ett laboratorium, behöver du troligtvis tillstånd att tillverka narkotika. Detta eftersom begreppet tillverkning, förutom ren framställning, även omfattar följande processer:

  • omvandling
  • bearbetning
  • avvägning eller uppräkning
  • förpackning eller ompackning.

Tillstånd att inneha narkotika ges för särskilt samhällsnyttiga eller industriella ändamål. Ett exempel på särskilt samhällsnyttigt ändamål är myndigheters träning av narkotikahundar. I lagen (1992:860) om kontroll av narkotika anges ett fåtal undantag från kravet på tillstånd att inneha narkotika. Det krävs till exempel inget tillstånd för statliga eller kommunala institutioner att inneha narkotika i den mån det krävs för vetenskaplig forskning, undersökning eller undervisning.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies