Att redovisa narkotikahantering

Läkemedelsverket hämtar årligen in uppgifter om verksamheters hantering av narkotika, såsom lager, handel samt in- och utförsel. Verksamheter som för in eller för ut narkotika ska dessutom redovisa kvartalsvis. Myndigheter ska varje år redovisa beslag och destruktion av viss narkotika. Här finner du Läkemedelsverkets blanketter och en vägledning för att underlätta redovisningen.

I ditt tillstånd kan det finnas ett villkor att års- och/eller kvartalsvis redovisa narkotikahanteringen i verksamheten till Läkemedelsverket. Uppgifterna i kvartals- och årsredovisning behövs främst för att Sverige ska kunna fullgöra sin rapporteringsskyldighet till FN och dess International Narcotics Control Board (INCB). Uppgifterna kan även komma att användas i Läkemedelsverkets tillsyn.

Så redovisar du narkotikahanteringen i din verksamhet

Årsredovisning

För årsredovisningen används ett försättsblad och en blankett i excelformat. På försättsbladet kryssar den för tillståndet ansvariga personen i de delar av blanketten som fyllts i och intygar med sin signatur att uppgifterna som skickas in är fullständiga och korrekta.

Försättsbladet och blanketten (i excelformat) skickas till Läkemedelsverket (registrator@lakemedelsverket.se) senast den 31 mars.

Vill du veta mer om hur blanketten fylls i?

Läkemedelsverkets vägledning ger fördjupad information. Vägledningen hittas till höger.

Tilldelning

I samband med inlämnandet av årsredovisningen ska verksamheter som för in narkotika till Sverige och/eller verksamheter som för ut narkotika ur Sverige, även lämna en uppskattning av de mängder narkotika som kommer att föras in respektive ut under nästkommande år. För detta ändamål finns ingen blankett. Om behovet ändras (ökar eller minskar) ska Läkemedelsverket snarast informeras om detta.

Kvartalsredovisning

Om du har en verksamhet som för in eller för ut narkotika, ska du varje kvartal redovisa dnr, mängd, land och verifikationsdatum för de tillstånd att vid enskilt tillfälle föra in eller ut narkotika som använts under perioden. En blankett för kvartalsredovisning hittas i högerspalten. Kvartalsredovisningen skickas till Läkemedelsverket (registrator@lakemedelsverket.se) senast två veckor efter utgången av varje kvartal.

Så redovisar myndigheter som beslagtagit och destruerat narkotika

Myndigheter som beslagtagit och destruerat viss narkotika ska årligen lämna uppgifter om dessa mängder till Läkemedelsverket. Särskilda blanketter för detta finns i högerspalten.
Om du har ytterligare frågor, kontakta Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies