Samverkan förebygger olaglig tillverkning av narkotika

För att kontrollen av prekursorer ska vara verkningsfull är det viktigt marknadsaktörer omgående underrättar myndigheterna om alla omständigheter, till exempel ovanliga beställningar och transaktioner, som tyder på att prekursorer kan komma att avledas till olaglig framställning av narkotika.

Av EU:s bestämmelser framgår att en medlemsstats behöriga myndigheter ska samarbeta med marknadsaktörerna. Läkemedelsverket, Tullverket och Polismyndigheten samverkar med branschorganisationerna Innovations- och kemiindustrierna (IKEM), Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet (KTF) och Swedish Labtech.

Läs mer i broschyren "Utnyttjas din verksamhet av kriminella?". Om du vill ha en tryckt broschyr eller annat utbildningsmaterial kontakta Läkemedelsverket, Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika.

Om du har information om en händelse som du tycker verkar misstänkt ska du kontakta Polismyndigheten eller Tullverket. Ingen misstanke är för liten. En liten pusselbit än bättre än ingen alls och det kan vara din bit som gör att hela bilden framträder.

Tullverket och Polismyndigheten samarbetar så du behöver bara lämna information via en av följande kanaler

Årsredovisning av narkotikaprekursorer

Uppgifterna i årsredovisningen behövs främst för att Sverige ska kunna fullgöra sin rapporteringsskyldighet till FN och dess International Narcotics Control Board (INCB). Till viss del används också uppgifterna i Läkemedelsverkets tillsyn.

Den som har ett tillstånd eller registrering som omfattar handel, import, eller export av narkotikaprekursorer ska skicka sin årsredovisning till Läkemedelsverket före den 15 februari. Om ni inte sålt, importerat eller exporterat något av ett eller flera ämnen, som ingår i tillståndet eller registreringen, ska ni informera om det.

Redovisningen ska innehålla följande uppgifter, se även vägledningen med exempel på hur redovisningen kan se ut.

Handel med narkotikaprekursorer inom EU

Redovisningen ska omfatta ämnen i kategori 1, 2A och 2B samt blandningar/naturprodukter där dessa ämnen ingår. Såld mängd ska anges per kund i Sverige eller annat EU-land. Mängd som använts i den egna verksamheten ska också redovisas.

Import av narkotikaprekursorer

Redovisningen ska omfatta ämnen i kategori 1, 2A och 2B samt blandningar/naturprodukter där dessa ämnen ingår. Ange importerad mängd per exportland. För import av ämnen i kategori 1 ska även det individuella importtillståndets diarienummer anges.

Export av narkotikaprekursorer

Redovisningen ska omfatta ämnen i kategori 1, 2A, 2B och 3 samt blandningar/naturprodukter där dessa ämnen ingår. Ange exporterad mängd per importland och de individuella exporttillståndens diarienummer. Kategori 3 behöver endast redovisas i de fall då individuellt exporttillstånd krävts.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies