Tillstånd och registrering

Tabellen nedan visar när en verksamhet ska ha ett tillstånd eller en registrering av narkotikaprekursorer från Läkemedelsverket.

Ämnen, blandningar, naturprodukter

kategori

Verksamhet

Tillstånd/Registrering

1 Import Tillstånd
1 Export Tillstånd
1 Handel* Tillstånd
1 Innehav Tillstånd
2A Innehav Registrering (fr.o.m. 2015-07-01)**
2A och B Import Registrering
2A och B Export Registrering
2A och B Handel* Registrering**
3 Export Registrering***

 

* Med handel avses även följande hanteringar: Lagring, framställning, produktion, bearbetning, distribution eller förmedling i syfte att tillhandahålla ämnena inom Europeiska Unionen.

** När mängden under en period av ett år inte överstiger följande värden krävs ingen registrering: Ättiksyraanhydrid 100 liter, Kaliumpermanganat 100 kilogram, Antranilsyra 1 kilogram, Fenylättikssyra 1 kilogram, Piperidin 0,5 kilogram.

*** När mängden under ett kalenderår inte överstiger följande värden krävs ingen registrering: Aceton 50 kilogram, Etyleter 20 kilogram, Metyletylketon 50 kilogram, Toluen 50 kilogram, Svavelsyra 100 kilogram, Saltsyra 100 kilogram.

Individuella import- och exporttillstånd av narkotikaprekursorer

Förutom tillstånd och registrering enligt ovan ska en verksamhet ha tillstånd för varje enskild sändning av narkotikaprekursorer i följande fall.

  • Vid import av ämnen i kategori 1 eller blandningar/naturprodukter där sådana ämnen ingår krävs tillstånd vid varje enskilt tillfälle.
  • Vid export av ämnen i kategori 1, 2A, 2B eller blandningar/naturprodukter där sådana ämnen ingår krävs tillstånd vid varje enskilt tillfälle.
  • Vid export av ämnen i kategori 3 eller blandningar där sådana ämnen ingår krävs tillstånd vid varje enskilt tillfälle när mottagarlandet finns upptaget i en förteckning som publicerats på Kommissionens hemsida Lista på mottagarländer enligt artikel 10 i 2015/1011
  • Vid export av ämnen i kategori 4 krävs tillstånd vid varje enskilt tillfälle.

Avgifter för tillstånd och registrering av narkotikaprekursorer

Den som ansöker om tillstånd eller registrering av narkotikaprekursorer ska betala avgift för att täcka statens kostnader. Avgifterna specificeras i förordningen om kontroll av narkotika.

Avgift förKronor
Handel, import, export 15 000
Innehav (förvaring) 2000
Individuell import- och exporttillstånd 1000

 

Enligt 13 § i förordningen får Läkemedelsverket sätta ned avgiften om det finns särskilda skäl. Det är upp till dig som ansöker att ansöka om nedsättning av avgiften och då ange varför nedsättning begärs. En sådan ansökan bör göras senast två veckor efter att tillstånd eller registrering mottagits.

Kundförsäkran

Den som köper ämnen, blandningar eller naturprodukter tillhörande kategori 1 eller 2 ska till sin leverantör lämna en kundförsäkran. Kundförsäkran ska skrivas ut på verksamhetens brevpapper.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies