Märkning av tatueringsfärg

Med märkning menas den information som ska finnas på en tatueringsfärgs behållare och ytterförpackning. Uppgifterna i märkningen ska ge tatueraren information om exempelvis vilka ämnen som ingår i färgen, hur länge produkten är hållbar samt ge en garanti för att innehållet är sterilt fram till dess behållaren öppnas. I följande text beskrivs mer i detalj var reglerna om märkning finns och vilka uppgifter märkningen ska innehålla.

Var finns reglerna?

Reglerna om märkning av tatueringsfärger finns i 10 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:25) om tatueringsfärger. Där framgår vilka uppgifter som ska finnas på samtliga tatueringsfärger som förs in till Sverige, saluförs i Sverige eller används vid tatueringar i Sverige.

Från vilket datum gäller reglerna om märkning?

Reglerna om märkning gäller från och med den 1 maj 2013 för tatueringsfärger som förs in till Sverige eller säljs i Sverige, om de har släppts ut på EU/EES-marknaden innan den 1 februari 2013. Med ”släppas ut” menas när produkten blir tillgänglig för försäljning. Förpackningar av färger som fanns på EU/EES-marknaden innan den 1 februari 2013 får alltså föras in till och säljas i Sverige t.o.m. den 30 april 2013. Därefter ska märkningen på samtliga tatueringsfärger som förs in eller säljs följa bestämmelserna i 10 § LVFS 2012:25. Färger som saknar den nya märkningen får däremot användas av tatuerarna till och med den 31 juli 2013. Därefter, det vill säga fr.o.m. den 1 augusti 2013 och framåt, ska märkningen av tatueringsfärger i Sverige följa de nya bestämmelserna fullt ut i alla led. Tatueringsfärger som släppts ut på EU/EES-marknaden efter den 31 januari 2013 ska dock uppfylla reglerna för märkning redan nu, och detta gäller både för tillverkare, importörer och tatuerare.

Vilka uppgifter ska finnas på färgförpackningarna?

Märkningen av en tatueringsfärg ska upplysa användaren av färgen om ett antal uppgifter. Enligt reglerna ska en märkning innehålla:


a) Namn och adress till den svenska tillverkaren eller importören (postadress ska anges)
b) Namn, adress och land till tillverkaren när färgen förs in till Sverige (fabrikssymbol ska användas, annan adress än postadress är tillräckligt, t.ex. e-postadress) )
c) Datum för kortaste hållbarhet (gäller för oöppnade produkter så att man vet hur länge färgen kan stå oöppnad i lager. Ska anges med uppgift om månad och år. Texten ”Bäst före utgången av” eller timglassymbolen ska användas)
d) Uppgift om hur länge produkten kan användas utan fara för konsumenten efter det att förpackningen har öppnats (symbolen ”öppen burk” ska användas tillsammans med en tidsangivelse uttryckt i dagar (bokstaven D) månader (bokstaven M) och/eller år (bokstaven Y))
e) Användarinstruktioner och försiktighetsåtgärder som ska uppmärksammas vid användningen (här ska alltid finnas med sådana uppgifter som framgår av spalten ”Märkning” i bilaga 3 till LVFS 2012:25, men även andra särskilda användarinstruktioner och försiktighetsåtgärder ska stå med i märkningen)
f) Tillverkningspartiets nummer eller referens (s.k. sats- eller batchnummer)
g) En förteckning över samtliga beståndsdelar (ämnena ska anges med sin internationella kemisk beteckning, enligt International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), sin beteckning enligt International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI), sitt registreringsnummer i Chemical Abstract Service (CAS) eller med sin vedertagna kemiska beteckning. Färgämnena ska anges med sitt registreringsnummer i Colour Index (CI))
h) En garanti för att innehållet är sterilt fram till dess förpackningen öppnas


Uppgifterna b), c), e) och h) här ovanför ska finnas på svenska eller engelska i märkningen.

Samtliga symboler (timglas, öppen burk och fabrik) finns att ladda ned till höger under rubriken Symboler.

Vem är ansvarig för märkningen?

Det är de som saluför tatueringsfärger i Sverige som ska se till att produkterna har en märkning som följer gällande regler. Tatuerare som endast injicerar färger har dock ett ansvar att kontrollera att de har den information om de färger som injiceras som de är skyldiga att lämna till kunden. Sådan information ska finnas att hitta i märkningen på färger som saluförs.

Om du köper in tatueringsfärg från en svensk leverantör kontrollera att dessa har obligatorisk märkning. Om produkterna saknar sådan märkning uppfyller leverantören inte märkningsreglerna. De som själva importerar färger för att endast injicera måste försäkra sig om att de har all information om färgerna som ska lämnas till kunden. Har de inte sådan information om färgen får de inte injicera produkten. Tänk till exempel på att endast färger som är sterila fram tills de öppnas första gången får användas. Har du köpt in en färg utan sterilmärkning måste du försäkra dig om att den verkligen är steril fram tills den öppnas första gången innan du använder färgen.

Här nedanför visas ett fiktivt exempel på hur en märkning av en tatueringsfärg skulle kunna se ut. Klicka på bilden för att se den större.

Bild på en flaska med Metallic grasshopper green.


     

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies