Behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverket utarbetar rekommendationer för läkemedelsbehandling i samarbete med representanter för berörda medicinska specialiteter, ibland i samverkan med andra myndigheter.

Rekommendationerna är främst avsedda som praktiska kunskapsstöd om hur läkemedel bör användas i den kliniska vardagen. Som stöd för framtagandet av rekommendationerna arrangerar Läkemedelsverket varje år ett antal expertmöten, varav ett veterinärmedicinskt.

Ämnen för expertmöten och behandlingsrekommendationer

Förslag på ämnen för expertmöten och behandlingsrekommendationer kan komma från både externt (i första hand från sjukvården) och internt håll. Läkemedelsverket kan också få i uppdrag av regeringen att ta fram behandlingsrekommendationer för olika områden. Det kan dels handla om att ta fram nya behandlingsrekommendationer inom områden som inte tidigare har täckts, dels om uppdatering av äldre behandlingsrekommendationer.

En faktor som kan påverka val av ämne är om det inom ett område har skett omfattande utveckling med tillkomst av nya läkemedel och behandlingsrön. En annan påverkande faktor kan vara om det kan ske samordning mellan Läkemedelsverkets och andra myndigheters riktlinjearbete. Även det rådande antibiotikaresistensläget har påverkat val av ämne för både humana och veterinära expertmöten.

Generaldirektören fattar beslut om ämnesval för expertmöten och behandlingsrekommendationer.

Så här tar Läkemedelsverket fram behandlingsrekommendationer

När ämne har valts och projektgrupp har utsetts, vidtar förarbetet inför ett expertmöte. Resultatet av expertmötet utmynnar efter bearbetning och kvalitetsgranskning i en färdig behandlingsrekommendation som publiceras här på webben samt i vår tidskrift Information från Läkemedelsverket (se Figur 1). Behandlingsrekommendationerna är baserade på aktuell evidensbaserad vetenskap och klinisk erfarenhet.

Figur 1. Så här tar Läkemedelsverket fram behandlingsrekommendationer.

flodesschema-beh-rek

Bedömning av behandlingsrekommendationernas aktualitet

Läkemedelsverket går regelbundet, cirka vartannat år, igenom samtliga publicerade behandlingsrekommendationer. Äldre rekommendationer som fortfarande bedöms vara aktuella i sitt huvudbudskap, finns kvar i listorna över behandlingsrekommendationer humanläkemedel samt veterinärläkemedel.

De som bedöms vara inaktuella, främst beroende på att nya läkemedel tillkommit/äldre läkemedel avregistrerats eller att behandlingspraxis förändrats, ligger på vår webbplats men flyttas till en separat sida med inaktuella behandlingsrekommendationer.

Informationen i en behandlingsrekommendation bör vid förskrivningstillfället alltid kompletteras med informationen i aktuell produktresumé för läkemedlet som man överväger att förskriva, se lv.se/LMF och fass.se.

Planerade expertmöten och behandlingsrekommendationer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer publiceras på webbplatsen och i tidskriften Information från Läkemedelsverket. Tidpunkter för möten och publicering som anges kan vara preliminära.

Ämne

Tidpunkt för möte 

Planerad publicering

Diabetes typ 2

Februari 2017 

Oktober 2017

Kronisk njursjukdom hos katt

April 2017 

Oktober 2017

Urinvägsinfektioner

April 2017 

December 2017

Hud- och mjukdelsinfektioner
(samarbete med Strama)

November 2017 

Juni 2018 (webb)

Oktober 2018 (tidskrift)

Vätskebehandling av barn

November 2017 

Juni 2018

Hjärtsjukdom hos hund och katt

April 2018 

Oktober 2018 

Epilepsi hos barn och vuxna

2018 

2019

Psoriasis

2018 

2019 

Osteoporos 

2018 

2019 

 

 
 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Enheten Läkemedel i användning via registrator på
 registrator@mpa.se

Maxgräns för e-post är för närvarande 20 Megabyte.

Växeln
Tel: 018-17 46 00 (växeln är öppen alla vardagar 08.00-16.30)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies