Epilepsi

Nedan finner du behandlingsrekommendationen om läkemedelsbehandling av epilepsi och tillhörande bakgrundsdokument. För vissa behandlingsrekommendationer/kunskapsdokument finns det presentationsmaterial speciellt framtaget som underlag för att använda vid utbildnings- och informationstillfällen. Det kan också finnas en version av behandlingsrekommendationen som riktar sig till allmänheten, se Relaterad information i högermarginal.
Tryckt version 2011:(22)1

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Läkemedelsbehandling av epilepsi – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2011;22(1):7-17.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2011;22(1):sida–sida.

 

 Jävsdeklarationer

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2011:(22)1

Sammanfattning

Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall.
Målet är anfallsfrihet utan biverkningar.

 • Behandling inleds med ett antiepileptikum, monoterapi, som prövas ut i lägsta effektiva dos.
 • Kombinationsbehandling övervägs först om monoterapi med en till två olika antiepileptika inte gett tillfredsställande
  resultat.
 • Antiepileptika väljs utifrån patientens anfallstyp och eventuellt epilepsisyndrom, men hänsyn tas också till faktorer
  som ålder, kön, annan behandling och samsjuklighet.
 • Karbamazepin är alltjämt ett förstahandsmedel vid fokala anfall och valproat ett förstahandsmedel vid generaliserade
  anfall. Andra läkemedel som lamotrigin, levetiracetam, oxkarbazepin och etosuximid är alternativa förstahandsval
  vid vissa anfallsformer.
 • Behandlingen bör ses över i god tid före planerad graviditet och i denna situation bör valproat undvikas om effektivt
  och säkrare behandlingsalternativ finns att välja.
 • Vid svårbehandlad epilepsi bör epilepsispecialist konsulteras och/eller patienten remitteras för vidare utredning och
  behandling.
 • Målet för behandling av status epileptikus är att häva anfallsaktivitet och att förebygga och behandla komplikationer.
  Det är viktigt att behandla så tidigt i förloppet som möjligt och med adekvata läkemedelsdoser enligt ett strukturerat
  behandlingsprotokoll.
 • Förstahandsmedel vid status epileptikus är bensodiazepiner (diazepam, lorazepam, midazolam). Vid terapisvikt inkluderar
  fortsatta behandlingsval fosfenytoin, fenobarbital, valproat och levetiracetam och vid refraktärt konvulsivt
  status epileptikus ska narkosbehandling övervägas.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies