Faryngotonsilliter i öppenvård

Här finner du behandlingsrekommendationen om faryngotonsilliter i öppenvård och tillhörande material. Tryckt version: 2012:(23)6.

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Handläggning av faryngotonsilliter i öppenvård – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2012;23(6):18–25.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2013;24(6):sida–sida.

 

 Jävsdeklarationer

 PowerPoint-presentation

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2012:(23)6

 

Huvudbudskapen i rekommendationerna kan sammanfattas på följande sätt:

 • Virusinfektioner är den vanligaste orsaken till faryngotonsillit, framför allt om patienten samtidigt har snuva och hosta.
 • Etiologisk streptokockdiagnostik (t.ex. snabbtest) bör undvikas i dessa fall.
 • Klinisk undersökning och bedömning utförd av läkare ska alltid föregå eventuellt beslut om snabbtest för påvisande
  av grupp A-streptokocker (GAS) i svalget.
 • Indikation för snabbtest hos vuxna och barn ≥ 3 år föreligger om tre eller fyra kriterier enligt Centor uppfylls, dvs. feber
  ≥ 38,5 grader, ömmande käkvinkeladeniter, beläggningar på tonsiller (vuxna) eller rodnade, svullna tonsiller (barn
  3–6 år) samt frånvaro av hosta.
 • Hos barn < 3 år är halsinfektion orsakad av GAS mycket ovanlig varför annan diagnos bör övervägas.
 • Antibiotikabehandling bör föregås av ett positivt snabbtest samtidigt med minst tre uppfyllda Centorkriterier.
 • Vid negativt snabbtest för grupp A-streptokocker (GAS) rekommenderas symtomatisk behandling vid behov.
 • Vid kraftig allmänpåverkan bör patienten remitteras akut till sjukhus, oberoende av resultat av snabbtest.
 • Vid antibiotikabehandling är penicillin V förstahandsalternativ:
  – Vid penicillinallergi ges klindamycin – speciellt vid risk för typ 1-reaktioner.
  – Vid recidivinfektioner ges klindamycin alternativt cefadroxil.
 • Vid tre till fyra tonsilliter per år, oberoende av etiologi, kan tonsillektomi övervägas, men först efter det att behandling
  med klindamycin eller cefadroxil har utvärderats.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies