Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar

Här finner du behandlingsrekommendationen om neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar och tillhörande material. Tryckt version: 2016:27(4).

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Neuroleptika vid vissa psykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(4):19–37.

 

Bakgrundsdokumentation - separata manus
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2016;27(4):sida–sida.

 Användning av neuroleptika hos barn och ungdomar
Elin Kimland, Bengt Danielsson och Marie Berlin

 Neuroleptika till barn och ungdomar – uppföljning av effekt och säkerhet
Ida Walles, Elin Kimland, Jonatan Lindh och Håkan Jarbin

 Neuroleptika vid bipolär sjukdom hos barn och ungdomar
Neil Cleland, Mathias Lundberg

 Neuroleptika vid beteendestörningar/aggressivt utagerande hos barn och ungdomar
Clara Hellner Gumpert, Kerstin Arnsvik Malmberg

 Neuroleptika vid autismspektrumtillstånd hos barn och ungdomar
Mats Johnson

 Neuroleptika vid tics och Tourettes syndrom hos barn och ungdomar
Lena Wallin, Tord Ivarsson

 Neuroleptika vid emotionellt instabil personlighetsstörning hos barn och ungdomar
Beata Bäckström

 Neuroleptika vid drogutlösta psykoser hos barn och ungdomar
Juan Figueroa

 Neuroleptika vid anorexia nervosa hos barn och ungdomar
Ulf Wallin 

 

Bakgrundsdokumentation - samtliga manus
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2016;27(4):sida–sida.

 Bakgrundsdokumentation samtliga manus

 

Biverkningsschema 

 Biverkningsschema för SSRI, neuroleptika m fl.

 Biverkningsschema för SSRI, neuroleptika m fl.

 

 PowerPoint-presentation

 

Tryckt version:
 Information från Läkemedelsverket 2016:27(4)

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

Foto: Shutterstock

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas i vård av barn och ungdomar med svåra psykiatriska tillstånd. Genomgående budskap i de nya rekommendationerna är vikten av att göra en individuell bedömning av behov och nytta/risk innan läkemedelsbehandling startas och att effekt och biverkningar noggrant följs upp.

- Det är väldigt glädjande att regeringen har givit Läkemedelsverket uppdraget att öka kunskapen om barns läkemedel och deras användning. De här rekommendationerna har tagits fram inom det arbetet, säger Sam Nordfeldt, utredare på Läkemedelsverket. Behovet kom fram i de inventerande möten som Läkemedelsverket haft med specialister inom barn- och ungdomspsykiatri.

Neuroleptika är en grupp antipsykotiska läkemedel som har stor betydelse för behandlingen av allvarliga psykiatriska tillstånd, men biverkningar är vanliga och ibland svåra. De rekommenderas främst vid svåra psykiska sjukdomstillstånd som mani och schizofreni. Barn och ungdomar har större risk än vuxna för allvarliga biverkningar av neuroleptika, som exempelvis snabb viktuppgång.

Läkemedelsverket publicerar nu rekommendationer för läkemedelsbehandling vid vissa barnpsykiatriska tillstånd hos barn och ungdomar där neuroleptika används idag. Syftet är att bidra till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning.

Rekommendationen i korthet:

  • Läkemedel är ett komplement till andra ändamålsenliga insatser som föräldrautbildning, omvårdnad, socialt stöd och psykoterapi.
  • Neuroleptika bör endast användas hos barn och ungdomar efter särskilt övervägande och med beaktande av risker på kort och lång sikt.
  • Bedömning av nytta mot risk för individen görs kontinuerligt.
  • En plan för noggrann uppföljning ska alltid finnas.
  • Förebyggande livsstilsråd om kost och fysisk aktivitet ges tidigt.
  • Det är viktigt att biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket.
  • Det är också viktigt att ta fram mer kunskap, bland annat genom studier och kliniska prövningar.

- Psykosmediciner som kan ge svåra biverkningar används för ofta på barn och ungdomar, säger Håkan Jarbin, chefsöverläkare på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Halland. De ger en lugnande effekt men också allvarliga biverkningar som viktuppgång, högt blodtryck och diabetes. Man ska titta väldigt noga på hur mycket man vinner på att ge psykosmedel och vilka nackdelar det får för patienten, säger Håkan Jarbin

Behandlingsrekommendationerna har sammanställts av Läkemedelsverket. Arbetet har genomförts i samverkan med Socialstyrelsen och Svenska föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP). Aktuell vetenskap har samlats i samverkan med SBU. Expertgruppens rekommendationer riktar sig till förskrivare av neuroleptika till barn och ungdomar.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies