Behandling av psoriasis

Här finner du behandlingsrekommendationen om behandling av psoriasis och tillhörande material. Tryckt version: 2011:(22)4.

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Behandling av psoriasis – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2011;22(4):11-24.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2011;22(4):sida–sida.

 

 Jävsdeklarationer 

 

Tryckt version: 

 Information från Läkemedelsverket 2011:(22)4.

Sammanfattning

Psoriasis är en vanlig kronisk hudsjukdom där immunsystemet spelar en central roll och som drabbar 2–3 % av befolkningen.
Vid begränsad utbredning rekommenderas utvärtes glukokortikoid, eventuellt i kombination med kalcipotriol. Dessa patienter
kan ofta behandlas i primärvården.

Patienter med utbredd eller terapiresistent psoriasis bör handläggas av dermatolog. Vid mer utbredd psoriasis provas ofta
först smalbands-UVB och vid otillräcklig effekt traditionell systemisk behandling med metotrexat, acitretin eller PUVA.
Biologiska läkemedel är effektiva nytillskott för behandling av svår psoriasis och psoriasisartrit som inte svarat på eller är
intoleranta mot traditionell systemisk behandling. TNF-hämmarna får idag ses som förstahandsalternativ när man överväger
att sätta in biologisk behandling. Ustekinumab är en antikropp mot interleukin-12/23, och ett behandlingsalternativ i de fall
som inte svarat på TNF-hämmare eller där behandling med TNF-hämmare ansetts mindre lämplig. Ciklosporin används
främst som korttidsbehandling i svåra terapiresistenta fall.

Ungefär en tredjedel av psoriasispatienterna utvecklar ledbesvär. Vid lindrig ledsjukdom inleds behandling med NSAID-preparat,
eventuellt med tillägg av lokala steroidinjektioner. Om inflammatoriska ledsymtom av polyartritkaraktär kvarstår
trots NSAID-behandling, eller om begynnande leddeformiteter, funktionsinskränkning och/eller röntgenologiska leddestruktioner
föreligger, bör patienten remitteras till reumatolog.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies