Handläggning av RSV-infektioner

Här finner du behandlingsrekommendationen om handläggning av RSV-infektioner och tillhörande material. Tryckt version: 2015:(26)5.

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Handläggning av RSV-infektioner – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2015;(26)5:18–25.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2015;(26)5:sida–sida.

 

 Powerpoint-presentation

 

Tryckt version:  

 Information från Läkemedelsverket 2015:(26)5. 

 

RSV (respiratoriskt syncytial virus) – en uppdaterad rekommendation

RSV (respiratoriskt syncytial virus) är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion.  Läkemedelsverket publicerar idag en uppdaterad rekommendation för profylax och behandling av RSV- infektioner.

RSV är en av de vanligaste orsakerna till enkel förkylning hos barn och vuxna.  Men RSV kan orsaka allvarlig nedre luftvägssjukdom hos spädbarn, immunsupprimerade och äldre individer. RSV överförs via dropp och kontaksmitta.

Närkontakt med någon som är infekterad innebär stor smittrisk. Nästan alla barn infekteras under de två första levnadsåren. 1-2% av spädbarn med RSV infektion behöver sjukhusvård men dödligheten är låg.

Som profylax är allmänna åtgärder för att undvika smitta av största vikt. Behandlingen av sjukdomen är i första hand symtomatisk och understödjande.

Inhalationsbehandling med ribavirin mot RSV-bronkiolit hos spädbarn har i praktiken helt upphört efter att en systematisk översikt visat på tveksamt terapeutiskt värde.

Palivizumab (Synagis), är en monoklonal humaniserad IgG1K-antikropp som godkändes 1999 som profylax mot RSV-infektion hos högriskbarn yngre än två år. Palivizumab har visats minska behovet av sjukhusvård på grund av RSV hos vissa högriskgrupper, men har inte visats ha någon effekt på dödlighet. Nya vetenskapliga data talar för att palvizumab även i fortsättningen bör användas restriktivt.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies