Urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa

Här finner du behandlingsrekommendationen om behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa  och tillhörande material. Tryckt version: 2011:(22)2.

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Behandling av urinträngningar och trängningsinkontinens – överaktiv blåsa – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2011;22(2):12-21.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2011;22(2):sida–sida.

 

 Jävsdeklarationer

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2011:(22)2.

 

Överaktiv blåsa (ÖAB) är ett samlingsnamn för symtom som berör lagringen av urin i urinblåsan där ingen uppenbar orsak till symtomen kan påvisas. ÖAB är enligt definition från International Continence Society (ICS) ”tvingande urinträngningar med eller utan trängningsinkontinens som ofta förekommer tillsammans med en ökad miktionsfrekvens och nykturi”. Utredningen av en person med tvingande urinträngningar syftar till att påvisa en eventuell orsak som kräver andra åtgärder än enbart symtomlindring; först när sådan orsak med rimlig säkerhet uteslutits, föreligger definitionsmässig ÖAB och den fortsatta handläggningen kan inriktas på symtomlindrande behandling.

Hos män användes fram till mitten av 1990-talet samlingsbegreppet ”prostatism” för de symtom som ansågs känneteckna en funktionsstörning sekundär till avflödeshinder orsakat av benign prostatahyperplasi (BPH). En vändning kom när den brittiske urologen Paul Abrams visade att symtom som vid prostatism var lika vanliga hos äldre kvinnor som hos äldre män. De symtom som innefattades av begreppet var ospecifika och han föreslog i stället begreppet Lower Urinary Tract Symtoms, LUTS. Förslaget vann genast gehör inom urologin. Abrams delade in symtomen vid
LUTS i en grupp som hänför sig till blåsans tömningsfas (svag urinstråle, igångsättningssvårigheter, krystmiktion och känsla av ofullständig blåstömning) och i en grupp som hänför sig till blåsans fyllnads- eller lagringsfas (frekventa miktioner, tvingande trängningar och trängningsinkontinens). Den senare gruppen kan ses som en föregångare till begreppet ÖAB.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies