Behandling och profylax av infektioner hos fjäderfä – behandlingsrekommendation

 Behandlingsrekommendation

Citeras som: Behandling och profylax av infektioner hos fjäderfä – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2019;30(supplement):sida till sida.

 Bakgrundsdokumentation

Citera bakgrundsdokument som: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2019;30(supplement):sida-sida.

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2019:(30) supplement

Denna rekommendation handlar om profylax och behandling av infektioner hos fjäderfä. Den tar upp behandling och profylax både i stora fjäderfäbesättningar för slaktkyckling och värphöns och i hobbybesättningar. Huvudfokus ligger bland annat på förebyggande hygienåtgärder, vaccinationsprogram och rekommendationer för läkemedelsbehandling när det bedöms nödvändigt.

Behandlingsrekommendationen riktar sig främst till kliniskt verksamma veterinärer.

Det generellt mycket goda hälsoläget i den svenska kommersiella fjäderfäproduktionen grundar sig på ett långvarigt och omfattande förebyggande arbete. Detta innefattar bland annat effektiva hygienåtgärder och systematisk eliminering av smittämnen från avelsbesättningar.

Serologisk screening, arbete för att förbättra biosäkerhet samt vaccinering är andra viktiga delar av det förebyggande arbetet. Sjukdomspanoramat förändras över tid och behovet av att anpassa vaccinationsprogrammen påverkas av det aktuella smittläget. Nya vacciner godkänns kontinuerligt inom EU men ett begränsat antal marknadsförs i Sverige, sannolikt beroende på att Sverige är en begränsad marknad. Detta innebär att tillhandahållande via licens ofta är aktuellt.

Rekommendationen ger uppdaterade råd om lämpliga vaccinationsprogram. Förekomsten av antibiotikaresistens är begränsad i Sverige och de flesta aktuella bakterieinfektionerna kan framgångsrikt behandlas med antibiotika med smalt spektrum, vilket är en stor fördel. Rekommendationen ger råd om val av antibiotika och lämplig dosering när behandling är nödvändig.

Några huvudbudskap i urval

 • Förekomst av infektionssjukdomar hos fjäderfän motverkas primärt genom lämpliga driftsformer som motverkar smittspridning, god skötsel och hygien, systematisk kontroll och eliminering av smittämnen, samt vaccination.
   
 • Väl anpassade vaccinationsprogram används för att förebygga sjukdom, och bidrar därmed till att minska behovet av behandling med antimikrobiella läkemedel.
   
 • Behandling med antibiotika och antiparasitära läkemedel är endast motiverat då lämpliga diagnostiska undersökningar, så långt som möjligt, har verifierat att antibiotikabehandling är nödvändig. Behandlingen ska också bedömas ha förutsättningar att ge varaktig nytta.
   
 • Valet av antibiotika grundar sig företrädesvis på resistensundersökning och antibiotika med smalt spektrum används i första hand.
   
 • Behandling via dricksvattnet ger oftast bättre förutsättningar för administrering av läkemedel till sjuka fjäderfäflockar jämfört med tillförsel via foder.
   
 • Tillgången till godkända läkemedel för fjäderfä är begränsad i Sverige. Förpackningarna är ofta anpassade för stora flockar, vilket utgör ett problem vid behandling av hobbyfjäderfäflockar. Välj minsta möjliga förpackning för den aktuella behandlingen för att undvika rester som kan komma att användas felaktigt.

Informationen i aktuella produktresuméer bör vid förskrivningstillfället konsulteras, eftersom ny effekt- och/eller säkerhetsinformation kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies