Dosering av antibiotika till gris

Tryckt version: 2012:(23)supplement 1

 

 Behandlingsrekommendation
Referens: Dosering av antibiotika till gris – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2012;23(supplement 1):4-11.

 

 Bakgrundsdokumentation
Ange referens till bakgrundsmanus: Efternamn, Förnamn. Titel. Information från Läkemedelsverket 2012;23(supplement 1):12-44.

 

 Jävsdeklarationer

 

Tryckt version:

 Information från Läkemedelsverket 2012:(23)supplement 1 

 

Läkemedelsverket gav år 1998 ut en behandlingsrekommendation avseende profylax och behandling av infektioner hos olika produktionsdjur, bland annat gris. Husdjurssektionen inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) antog i mars 2011 en riktlinje för användning av antibiotika till nötkreatur och gris. I dessa dokument anges grunderna för en ansvarsfull användning av antibiotika. Betydelsen av förebyggande arbete betonas och rekommendationer ges avseende val av substans och prioritering mellan substanser vid behandling av olika infektionssjukdomar. Denna behandlingsrekommendation kompletterar tidigare utgivna riktlinjer genom att fokusera på doseringsfrågor till gris.

Antibiotikabehandling av enskilda grisar eller grupper av djur är ibland nödvändig för att bota sjukdom, minska eller förebygga lidande och förhindra sjukdomsspridning. All antibiotikaanvändning är förknippad med risk för utveckling och spridning av resistens. Då behandling med antibiotika bedöms vara nödvändig är det därför viktigt att användningen är väl avvägd vad gäller dos, doseringsintervall och behandlingstidens längd, för att uppnå tillfredsställande effekt utan att onödigtvis exponera individen för antibiotika. Valet av antibiotikaklass är också betydelsefullt för att på sikt bibehålla effektiva behandlingsalternativ för olika typer av infektionssjukdomar hos gris, och för att reducera riskerna för resistensöverföring till människa.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies