Vem får förskriva läkemedel?

Legitimerade läkare får förskriva läkemedel för behandling av människor och legitimerade veterinärer får förskriva läkemedel för behandling av djur. Även tandläkare, tandhygienister, barnmorskor och vissa sjuksköterskor samt optiker får förskriva ett begränsat urval av läkemedel.

Läkare som är legitimerad för yrket eller som har ett särskilt förordnande att utöva yrket inom hälso- och sjukvården har rätt att förskriva läkemedel för behandling av människa. En icke-legitimerad läkare får förskriva endast inom ramen för förordnandet, dvs. så länge man upprätthåller tjänsten. Läkarnas förskrivningsrätt är inte helt obegränsad, för några läkemedel gäller särskilda regler. 

Begränsningar i förskrivningsrätt för läkare

ADHD: Läkare med specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomsneurologi med habiliterig får skriva ut vissa narkotikaklassade preparat vid behandling av Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). (LVFS 2008:11)
Abort:  Läkemedel som innehåller mifepriston får endast förordnas av läkare som har behörighet att utföra abort. (LVFS 1992:4)
Opiatberoende: Förskrivningsrätten av narkotikaklassade läkemedel som godkänts för behandling av opiatberoende begränsas i praktiken genom Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets föreskrifter till läkare som har specialistkompetens i psykiatri. (SOSFS 2004:8 och LVFS 2004:15)
Dermatologi: Läkemedel som innehåller isotretinoin får endast förordnas av en läkare med specialistkompetens i dermatologi. (LVFS 2013:9)

Legitimerad tandläkare, icke-legitimerad tandläkare samt tandhygienister

Legitimerad tandläkare samt icke-legitimerad tandläkare som har ett särskilt förordnande om behörighet, får förskriva vissa receptbelagda läkemedel till sina patienter. Det gäller läkemedel som skall appliceras lokalt i munhålan och på angränsande vävnader samt läkemedel för behandling och förebyggande behandling av sjukdomar i eller på tänderna eller på angränsande vävnader. Även vissa lugnande, smärtstillande och muskelavslappnande medel får förordnas. (HSLF-FS 2016:34, bilaga 1)

Tandhygienister har också rätt att förskriva ett fåtal läkemedel. (HSLF-FS 2016:34, bilaga 2)

Barnmorskor och sjuksköterskor

Medan barnmorskors förskrivningsrätt begränsas till en huvudgrupp läkemedel – de antikonceptionella läkemedlen (HSLF-FS 2016:34, bilaga 3) så får sjuksköterskor som uppfyller vissa krav fastställda av Socialstyrelsen förskriva läkemedel ur ett stort antal läkemedelsgrupper. Vilka dessa är framgår av SOSFS 2001:16.

Optiker

Optiker får genom 9a § HSLF-FS 2016:34, från och med den 1 september 2016, rekvirera läkemedel. (HSLF-FS 2016:34, bilaga 3a).   

Behandling av djur

Legitimerade veterinärer eller veterinär som har särskilt förordnande att utöva veterinäryrket får förordna läkemedel för behandling av djur.
Läkare får således inte förskriva läkemedel till djur och veterinärer får inte förskriva till människa. Vad gäller läkarna torde det vara mycket ovanligt att det finns ett behov att förskriva läkemedel avsedda för djur till människor medan veterinärerna ofta förskriver läkemedel som är godkända endast för humanmedicinskt bruk.

För vissa djurslag och många ovanliga indikationer saknas godkända veterinärmedicinska alternativ helt. Veterinärs rätt att förskriva humanmedicinska läkemedel begränsas av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning. Enligt denna får veterinär i undantagsfall av djurskyddsskäl förskriva läkemedel godkänt för annan indikation eller annat djurslag än det avsedda samt humanmedicinska läkemedel och läkemedel godkända i annat land (efter licensansökan). Kaskadprincipen gäller dock bara när ett godkänt alternativ för indikationen och djurslaget ifråga saknas. Det är därför inte tillåtet för veterinär att förskriva humanmedicinska läkemedel av till exempel ekonomiska skäl och apotekspersonal får heller inte byta ut läkemedel förskrivna av veterinär.

 
 

Relaterad information

 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknsik sprit

För Läkemedelsverkets övriga föreskrifter (LVFS och HSLF-FS) som nämns i texten - klicka här.

För Socialstyrelsens (SOSFS) och Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS) hänvisas till respektive myndighets webbsida:

www.SOS.se

www.jordbruksverket.se 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies