Dispens vid utlämnandebegränsning

Läkare som enligt Läkemedelsverkets föreskrifter inte är behöriga att förordna vissa godkända läkemedel kan ansöka om dispens hos Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket kan efter särskild prövning medge att läkare som saknar aktuell behörighet, vanligen med annan specialistkompetens och/eller med särskilda kunskaper inom området, ges dispens.

Sådant beslut kan villkoras och ska tidsbegränsas.  Det anges alltid i beslutet hur länge en dispens är giltig. I regel beviljas dispens för ett år. En dispens är ett tillstånd knutet till en förskrivare och en arbetsplatskod. Apoteket ska vid utlämnande av läkemedlet kontrollera att förskrivaren är behörig att förskriva läkemedlet.

Det är förskrivaren som saknar behörighet att förskriva vissa godkända läkemedel som ansöker om dispens.
Ansökan görs på fastställd blankett av Läkemedelverket och skickas till registrator@lakemedelsverket.se. Normal handläggningstid är ca två veckor.

För ytterligare information hänvisas till Läkemedelsverkets föreskrift HSLF 2017:74 om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel. 

Ny föreskrift för utlämnandebegränsningar

Den 1 februari 2018 träder Läkemedelsverkets föreskrift (HSLF-FS 2017:74) om begränsning av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel i kraft.

Den nya föreskriften påverkar dig som förskriver läkemedel med utlämnandebegränsning. Förändringarna innefattar bland annat att neurologer från och med detta datum inte behöver söka dispens för att behandla med läkemedel godkända för behandling av ADHD och att smärtspecialister verksamma vid LARO-mottagning lagts till som behöriga att förskriva läkemedel godkända för att behandla opioidberoende.
Dessutom ersätts möjligheten till delegeringen av narkotiska läkemedel godkända för behandling av opioidberoende av dispensförfarandet.

Delegeringar utförda före 1 februari 2018 berörs inte utan är giltiga den tid delegeringen avser. Dispens kan dock med fördel sökas även om giltig delegering finns då en dispens medför att utlämnande kan ske på valfritt apotek.

 

Ny dispenslösning

Den 11 november lanserades en ny dispenslösning för automatisk och digital kontroll av dispenser hos apotek. Apotek kommer efter detta ha möjlighet att kontrollera dispenser direkt i sina IT-stöd. Du som är förskrivare påverkas endast i den mån att du i den nya lösningen kommer behöva ange din förskrivar- och arbetsplatskod i din dispensansökan. Detta för att möjliggöra den automatiska och digitala kontrollen hos apotek.

För apotek möjliggörs den automatiska kontrollen först då apotekets expeditionssystem anslutits till release 17.1 i eHälsomyndighetens tjänsteplattform. För mer information om detta, kontakta eHälsomyndigheten.

 

Information om personuppgiftsansvar

eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för registerföring av dispensinformation som inkommit till eHälsomyndigheten från Läkemedelsverket.

Ändamålet med behandling av personuppgifterna är att vid expediering av läkemedel på apotek stödja behörighetskontroll avseende förskrivarens behörighet att förskriva läkemedlet i enlighet med gällande föreskrifter för dispenser.

Svenska öppenvårdsapotek kan vid expedition av e-recept få tillgång till personuppgifterna i samband med kontroll av förskrivarens behörighet att förskriva det läkemedel som ska expedieras.

eHälsomyndigheten behandlar följande uppgifter om förskrivaren:

  • förskrivarkod
  • för- och efternamn
  • arbetsplatskod

Uppgifterna är nödvändiga för ändamålet med behandlingen.

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i eHälsomyndighetens register för dispenser.
Skicka din begäran till eHälsomyndigheten via e-post eller post.

registrator@ehalsomyndigheten.se

eHälsomyndigheten
Södra Långgatan 60
392 31, Kalmar.

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem.

För frågor om personuppgiftsbehandlingen kontakta eHälsomyndigheten via telefon på 0771-76 62 00 alternativt via e-post eller post enligt kontaktuppgifterna ovan.

 
 

Relaterad information

 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74)
Om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel

 Vägledning till HSLF-FS 2017:74

Ett dubbel-v i blått på vit botten med en blå ram Blankett för dispensansökan

 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10)
Om förteckningar över narkotika

 


   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies