Dispens för att förskriva isotretinoin

Läkare som inte är behöriga att förskriva godkända läkemedel enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av isotretinoin, kan ansöka om dispens hos Läkemedelsverket.

Läkare som är specialister inom dermatologi får skriva ut preparat innehållande isotretinoin och behöver inte söka dispens. Övriga läkare som behöver denna förskrivningsrätt kan söka dispens hos Läkemedelsverket. Kompetensen ska vara relevant för den indikation som ansökan avser och ansvarig dermatolog eller verksamhetschef ska tillstyrka ansökan och försäkra att vårdorganisationen garanterar en säker användning av läkemedlet.

En dispens är ett tillstånd knutet till en förskrivare och en arbetsplats, till skillnad från licens som beviljas för användning för en enskild patient eller klinik.

Arbetar den sökande på flera arbetsplatser ska en ansökan göras till var och en av dessa. En beviljad dispens är giltig i ett år. Handläggningstiden är cirka två veckor.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies