Licens - så fungerar det

För att en licens ska behandlas krävs att behörig förskrivare skapar en licensmotivering i licenssystemet KLAS och att ett apotek gör en ansökan. En licens gäller för en specifik produkt avseende preparatnamn, beredningsform, styrka och innehavare av godkännandet (MAH=tillståndsinnehavare) eller motsvarande. Läkemedelsverket har inte uppgift om utbytbarhet eller tillgänglighet för läkemedel som inte är godkända i Sverige.

Att motivera och ansöka om licens

 • Förskrivaren är ansvarig för val av produkt samt för information till patienten/djurägaren. Förskrivaren bör ha kännedom om den licensprodukt som förskrivs. För information om önskad produkt finns tillgänglig för beställning hänvisas till apoteket.
 • Förskrivaren ska tydligt motivera behovet av lläkemedlet, både vid motivering av nyinsättning och vid motivering av fortsatt behandling. Licensmotivering skapas elektroniskt i licenssystemet KLAS.
 • Förskrivaren ska insända dokumentation om aktuell produkt i de fall den specifika produkten inte tidigare förekommit på licens. Detta bör ske i samråd med apoteket för att säkerställa att information för den produkt som faktiskt kan beställas insänds till Läkemedelsverket.
 • Apoteket gör en licensansökan för den specifika produkt som de kan beställa hem och avser att expediera, d.v.s. ansöker hos Läkemedelsverket om tillstånd till försäljning av en specifik produkt. Eftersom licensen endast gäller en specifik produkt är det viktigt att apoteket kontrollerar att den produkt som licensansökan omfattar faktiskt är densamma som kommer att lämnas ut över disk. Ändrar apoteket något i en insänd motivering bör förskrivaren kontaktas.

 

Licenstyper

 • Enskild licens: en licens som tillgodoser behovet av läkemedel för en enskild patient.
 • Generell licens: en licens som tillgodoser behovet av läkemedel för humant bruk för en vårdenhet eller flera vårdenheter. Utlämnande får ske mot rekvisition till vårdenhet.
 • Veterinär licens: en licens som tillgodoser behovet av läkemedel för ett enskilt djur, en enskild djurbesättning eller ett djurslag för en veterinärmedicinsk verksamhet eller flera veterinärmedicinska verksamheter.
 • Beredskapslicens: en licens som tillgodoser behovet av läkemedel för humant eller veterinärt bruk för hela eller delar av riket. Behovet kan motiveras av förskrivare verksam vid Folkhälsomyndigheten, Giftinformationscentralen, Socialstyrelsen eller Statens veterinärmedicinska anstalt.

Meddelande om licensbeslut

Läkemedelsverkets beslut (avslag, komplettering eller bifall) meddelas apoteket elektroniskt.

Förskrivaren meddelas endast om;

 • licensen avslås,
 • om komplettering begärs,
 • om speciell information ska förmedlas till förskrivaren eller
 • om licensen beviljas med villkor.

 

Förskrivaren meddelas per brev.

Överklagande

Läkemedelsverket beslut kan överklagas inom tre veckor från det att beslut om avslag mottagits. Om Läkemedelsverket vidhåller beslutet skickas ärendet till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Övrigt

Recept som upptar ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige kan förnyas och preparatet omfattas av samma förmåner om prisnedsättning som övriga läkemedel. För information om vilka läkemedel som ingår i förmånen hänvisas till TLV, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

Biverkningar ska snarast rapporteras till Enheten för läkemedelssäkerhet, enligt samma regler som gäller för godkända läkemedel.

Licens kan inte sökas för godkänt läkemedel eller för läkemedel som bereds "extempore" på apotek (undantaget kapslar som bereds av narkotikaklassade ämnen).

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies