Frågor och svar

Vad är en licens?

En licens är ett försäljningstillstånd till ett apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. En licens d.v.s. försäljningstillståndet gäller för en specifik produkt avseende produktnamn, beredningsfom, styrka och tillståndsinnehavare (MAH). Endast den produkt som framgår i besluter får expedieras. För att ett licensärende ska hanteras av Läkemedelsverket krävs att behörig förskrivare motiverar behovet av läkemedlet och att ett apotek gör en ansökan. En licens är giltig i ett år om inte Läkemedelsverket anger en kortare tid.

Hur gör man en licensmotivering?

Licensmotivering skapas elektroniskt i licenssystemet KLAS som du når via eHälsomyndighetens hemsida. Där finna även användarhandledning som kan vara till hjälp då du skapar din motivering.

 

Observera att motiveringen inte insänds till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har inte åtkomst till KLAS. En insänd motivering kommer Läkemedelsverket tillhanda först då ett apotek gjort en tillhörande ansökan till en insänd motivering.

Behandlingsindikation och motiveringstext visas inte för apoteket då innehållet kan vara känsliga personuppgifter. Information till apoteket kan således inte skrivas i motiveringsfältet

Hur vet jag att min motivering är insänd?

Då du skickar in din motivering i KLAS ska du få en kvittens där ett referensnummer anges. Kvittensen kommer upp på skärmen då du skickat in din motivering. Erhålls ingen kvittens har inte motiveringen skickats in.

Jag behöver göra en licensmotivering men KLAS är nere - hur gör jag?

På eHälsomyndighetens hemsida finns en reservrutin som kan användas då KLAS är oåtkomligt och ett ärende är medicinskt brådskande. Motiveringsblanketten skickas då till aktuellt apotek utanför systemet.

Observera dock att när reservrutinen används hanteras ärenden manuellt och blir inte synligt i KLAS utan det sökande apoteket hanterar licensen manuellt på det lokala apoteket.

 

Kan licensmotiveringar och ansökningar skickas in utanför KLAS?

Nej, Läkemedelsverket kommer inte att hantera licensmotiveringar och/eller -ansökningar som inkommer utanför licenssystemet KLAS, t.ex. i form av de gamla blanketterna. Om ett apotek mottar en motivering utanför KLAS från en förskrivare ska denne hänvisas till att göra en elektronisk motivering i KLAS. Undantaget är de fåtal apotek som ännu inte har anslutning till KLAS.

På vilket/vilka apotek är en beviljad licens giltig?

Den 1 januari 2017 trädde ny lag i kraft som medför att konsumenter, dvs. patienter och djurägare, får hämta ut sina dessa läkemedel på valfritt öppenvårdsapotek oavsett vilken apotekskedja som har beviljats licensen. Den nya lagen gäller endast för licenser som beviljas från och med 1 januari 2017. För expediering på rekvisition gäller samma regelverk som tidigare. En ny symbol har införts i KLAS för att tydliggöra licenser som beviljats till annan aktör men som ändå kan expedieras av alla öppenvårdsapotek till konsument.

Vem får förskriva läkemedel via licens?

Den som är behörig att förordna läkemedel eller teknisk sprit (HSLF-FS 2018:25).

Hur lång tid tar bedömningen av en licensansökan?

Normalt handläggs ansökan inom sju arbetsdagar och svar skickas tillbaka till sökande apotek. I vissa fall kan bedömningen ta längre tid, till exempel när licensansökan behöver skickas till konsult eller då den specifika produkten inte tidigare förekommit på licens.

Vad betyder komplettering?

När motiveringen inte är tillräckligt utförlig, ansökan är ofullständig eller ytterligare farmaceutisk och/eller klinisk dokumentation för aktuellt läkemedel bedöms nödvändig begärs komplettering av förskrivaren och/eller apoteket. Beslut skickas till apoteket så snart begärd komplettering inkommit och beslut fattats. Vid begäran om komplettering ska inte en ny motivering insändas utan det är påbörjat ärende som ska kompletteras med ytterligare uppgifter.

Vad menas med "medicinskt brådskande"?

Medicinskt brådskande avser tillstånd där det innebär en allvarlig risk för patientens hälsa om handläggningen av ärendet fördröjs. Om du som förskrivare skapar en licensmotivering som du bedömer måste hanteras skyndsamt, ta omedelbart kontakt med ett apotek för att säkerställa att en licensansökan skickas till Läkemedelsverket.

Observera att motiveringen inte insänds till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har inte åtkomst till KLAS. En insänd motivering kommer Läkemedelsverket tillhanda först då ett apotek gjort en tillhörande ansökan till en insänd motivering.

Behandlingsindikation och motiveringstext visas inte för apoteket då innehållet kan vara känsliga personuppgifter. Information till apoteket ska således inte skrivas i motiveringsfältet.

Är det någon avgift för licensansökan?

Avgiften för en licensansökan är för närvarande 220kr. Avgiften debiteras sökande part dvs. apoteket.

Produkten jag önskar söka licens för har tidigare inte förekommit på licens. Hur gör jag?

Förutom ansökan och motivering emotser Läkemedelsverket uppgift om i vilket land den produkt man avser att expediera är godkänd samt kopia av produktresumén. Detta för att säkerställa produktens kvalitet. I vissa fall kan även mer omfattande farmaceutisk kvalitetsdokumentation krävas, t.ex. om ansökan omfattar en produkt som inte är godkänd i något land.

En produkt vi tidigare sökt licens för kan inte längre väljas i KLAS, varför?

Produkten kan ha inaktiverats av olika anledningar, mata in produktinformationen manuellt istället. Om licens beviljas kommer produkten att läggas upp på nytt.

Vem har ansvaret för att ta fram dokumentation om en produkt som inte tidigare förekommit på licens?

Förskrivaren är ytterst ansvarig för att ta fram dokumentation om önskad produkt. Läkemedelsverket rekommenderar ett samråd med apoteket då det är apoteket som ansvarar för och har uppgift om vilken specifik produkt som kan beställas. Läkemedelsverket har inte dessa uppgifter.

Måste det vara samma förskrivarnamn på recept som på motivering?

Enskild licens är för patientens behov och utlämnande får ske mot rekvisition och recept till patient. Licensen är inte knuten till den motiverande förskrivaren eller dess arbetsplats under förutsättning att det i beslutet inte anges särskilda villkor.

Hur får man tag på information om ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige?

För information om den aktuella produkten hänvisas till det företag som innehar marknadsföringstillståndet för produkten dvs. MAH, eller motsvarande.

Hur länge är en licens giltig?

En licens kan vara giltig i max ett år. Giltighetstiden kan i vissa fall begränsas. I de fall Läkemedelsverket begränsar giltighetstiden anges dettas i beslutet.

Krävs licens vid extemporetillverkning?

Licens ska sökas för det läkemedel som inte är godkänt i Sverige och som ska användas som del i extemporetillverkat läkemedel. Sökanden ska vara det tillverkande apoteket. Licens krävs inte för den extemporetillverkade slutprodukten.

Bakrunden till bedömningen är att Läkemedelsverket bedömer att läkemedel som ingår som del i ett extemporetillverkat läkemede och som inte är godkänt i Sverige ska kvalitetskontrolleras av myndigheten samt att försäljningstillstånd krävs för anskaffning av varorna till tillverkande apotek.

Vad är rikslicens?

Enligt läkemedelslagen får ett läkemedel säljas först sedan det godkänts för försäljning. Extemporeläkemedel, d.v.s. ett icke standardiserat läkemedel som tillverkas av apotek för viss patient, visst djur eller viss djurbesättning, får dock säljas utan godkännande. För att rationalisera tillverkningen och möjliggöra en god tillämpning av gällande GMP-regler, har en stor del av det förskrivna extempore-sortimentet standardiserats till så kallade lagerberedningar, d.vs. standardiserat läkemedel som inte är godkänt för försäljning och som tillverkas av ett apotek.

När en lagerberedning tillverkas i en mängd som överstiger 1000 förpackningar per år, ska tillverkande apotek ansöka om s.k. rikslicens för lagerberedningen. Rikslicens är en licens, d.v.s. försäljningstillstånd, avseende en lagerberedning.
Rikslicens kan beviljas oms läkemedlet är av god kvalitet, medicinskt ändamålsenligt och inte kan ersättas av befintligt godkänt läkemedel eller läkemedel tillgängligt genom licens. Om ansökan om rikslicens avslås, får läkemedlet inte längre tillhandahållas som lagerberedning, endast extempotretillverkning är då tillåten.

 Läs mer om lagerberedning och rikslicens


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies