Utbytbara läkemedel

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är apoteken skyldiga att byta det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Denna utbytbarhet gäller endast läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen.

Läkemedelsverket beslutar på produktnivå vilka läkemedel som är utbytbara och publicerar en lista över grupper av utbytbara läkemedel. Se listan med utbytbara läkemedel i högerspalten.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) grupperar förpackningar som är storleksmässigt utbytbara för de utbytbarhetsgrupper och som innehåller generiska utbytbara läkemedel. Inom förpackningsstorlekgrupper med generiska läkemedel tar TLV beslut om vilket tillgängligt läkemedel som har lägst pris och som apoteken ska erbjuda sina kunder när de byter ut läkemedel (”periodens vara”).

 Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV)

Endast läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna kan bytas ut. Utbytbarheten gäller inte veterinära läkemedel.

För att läkemedel ska vara utbytbara ska de ha bedömts som medicinskt likvärdiga av Läkemedelsverket vad gäller sammanvägd effekt och säkerhet. För varje produkt görs en enskild bedömning. Med medicinskt likvärdiga läkemedel avses i regel produkter med samma verksamma ämne, styrka och beredningsform. Medicinskt likvärdiga läkemedel kan ha olika produktnamn, tillsatsämnen, utseende och produktinformation i produktresuméen och bipacksedeln. Det sistnämnda beror på att läkemedel kan godkännas gemensamt inom EU och att det finns olika synsätt inom EU på hur informationen bör utformas. Eventuella skillnader i produktinformationen innebär dock inga medicinska skillnader. Läkemedelsverkets utbytbarhetsbedömning beskrivs på sidan ”Kriterier för utbytbarhet”.

Ett läkemedel får inte bytas ut om:

  • Förskrivaren motsatt sig ett utbyte på medicinska grunder (t.ex. allergi mot färg- eller fyllnadsämnen, patienter med särskilt behov av kontinuitet där det bedöms att patienten inte kan hantera läkemedel med olika namn och utseende),
  • Farmaceuten motsatt sig utbyte på grund av att utformningen av läkemedlet eller utbytet i sig kan antas innebära en betydande olägenhet för patienten i form av en försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa (t.ex. en reumatikerförpackning bör inte bytas utan patientens samtycke).
  • Patienten själv väljer att betala prisskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det billigaste utbytbara läkemedlet.
    Patienten kan välja att i stället för det läkemedel som utbytet ska ske till, få ett annat utbytbart läkemedel än det förskrivna, men betalar då hela kostnaden själv, läs mer på sidan ”Möjlighet att motsätta sig utbyte”.

Viktigt med dialog kring utbytet

Förskrivaren och den expedierande farmaceuten har en nyckelroll för att skapa en ändamålsenlig läkemedelsanvändning och förutsättningar för att patienten ska känna sig trygg med utbytet. Förskrivaren rekommenderas att föra en dialog med patienten om att utbyte av läkemedel på apotek innebär. 

Den expedierande farmaceuten är skyldig att upplysa om att ett utbyte är aktuellt. I samband med expedition säkerställer även farmaceuten, så långt som möjligt, att patienten vet hur han eller hon ska använda sina läkemedel.

Den information förskrivaren och farmaceuten ger patienten vid utbytet är viktig då den kan påverka patientens följsamhet till ordination samt bidra till att förebygga oro, missförstånd och osäkerhet. Läs mer på sidorna ”Förskrivarens roll vid utbyte” och ”Farmaceutens roll vid utbyte”.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies