Farmaceutens roll vid utbyte

Läkemedelsverket bedömer utbytarhet utifrån ett patientperspektiv, med hänsyn till patientgruppen i stort. För optimal läkemedelsanvändning bör både förskrivare och farmaceut ta ställning till utbytet utifrån den enskilde patientens förutsättningar.

Förskrivaren har möjlighet att motsätta sig byte på medicinska grunder. Farmaceuten kan sedan motsätta sig utbytet om det innebär en betydande olägenhet för patienten. Generellt sett är en dialog mellan farmaceuten och patienten kring utbytet av stor vikt för patientens förståelse för utbytet och en lyckad läkemedelsbehandling.

Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten

För att läkemedel ska vara utbytbara ska de ha bedömts som medicinskt likvärdiga av Läkemedelsverket vad gäller sammanvägd effekt och säkerhet. För varje produkt görs en enskild bedömning. Vid bedömningarna om utbytbarhet försöker Läkemedelsverket så långt det är möjligt att identifiera de problem som skulle kunna uppstå vid utbyte, men övervägandena måste baseras på bedömningar på patientgruppnivå.

Vid förskrivning bedömer förskrivaren patientens förutsättningar för utbytet och kan motsätta sig utbyte av medicinska skäl. Vid expeditionen, när står det klart vilken läkemedelsförpackning som utbyte ska ske till, gör sedan farmaceuten en bedömning av om utbytet fungerar för patienten, utifrån hans eller hennes medicinska behov och särskilda förutsättningar.

För de flesta patienter kan utbyte ske med stöd av den information farmaceuten ger. Farmaceuten kan dock motsätta sig byte om utformningen eller handhavandet av läkemedlet, eller utbytet i sig, kan antas leda till en betydande olägenhet i form av försämrad läkemedelsanvändning eller någon annan risk för patientens hälsa.

Ett exempel på en sådan situation är när patienten är förskriven delade doser men tabletten, som utbyte ska ske till, går inte att dela i lika delar. Ett annat fall är då det kan antas att utbytet i sig kan innebära en risk att patienten förväxlar sina läkemedel, t.ex. på grund av stort antal förskrivna läkemedel. Ett tredje exempel är skillnader i bipacksedlarna. Bedömning av produktinformationen ingår i Läkemedelsverkets utbytbarhetbedömning. Farmaceuten har dock möjlighet att motsätta sig utbyte i det fall eventuella skillnader i bipacksedeln för läkemedlet som utbyte ska ske till kan antas leda till försämrad läkemedelsanvändning för en enskild patient, trots den information som farmaceuten ger.

Om farmaceuten har motsatt sig utbyte ska hon eller han dokumentera det i expeditionsstödet samt ange skälen för detta.

Farmaceutens möjlighet att motsätta sig utbyte finns specificerad i 8 kap. 11 § i föreskriften HSLF-FS 2016:34 (f.d. LVFS 2009:13). I vägledningen till denna bestämmelse beskrivs det närmare vid vilka situationer farmaceuten kan motsätta sig utbyte. Se länkar under Relaterad information.

När farmaceuten motsätter sig utbyte ska det förskrivna läkemedlet lämnas ut. Hela kostnaden omfattas då av läkemedelsförmånerna.

Farmaceuten har också en viktig roll att identifiera patienter som behöver vidare kontakt med sin förskrivare. Förskrivaren avgör till exempel om det finns medicinska skäl att motsätta sig utbyte på grund av allergi mot ett hjälpämne. Ett annat exempel är när farmaceuten har motsatt sig utbyte och det kan antas att patienten även i andra fall inte bör få förskrivet läkemedel utbytt. Det kan då finnas medicinska skäl för förskrivaren att motsätta sig utbyte.

Förskriven dosering gäller oavsett utbyte

När ett recept ska expedieras på apotek ingår det i den expedierande farmaceutens ansvar att kontrollera att doseringen för det förskrivna läkemedlet är korrekt. Samma dosering som förskrivaren angett på receptet för ett visst läkemedel till den aktuella patienten gäller också vid ett eventuellt utbyte, oavsett om det finns skillnader i doseringsavsnittet i produktinformationen mellan de utbytbara läkemedlen eller ej. Detta eftersom utbytbara läkemedel är medicinskt likvärdiga.

Generellt gäller att ett verksamt ämne som finns i ett visst läkemedel också kan vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i produktinformationen för det aktuella läkemedlet. Det är därför viktigt att patienten följer doseringen och instruktionen från hälso- och sjukvårdspersonal om hur läkemedlet ska tas. I bipacksedeln finns också vanligtvis en upplysning till patienten om detta.

Viktigt med dialog kring utbytet

Den expedierande farmaceuten är skyldig att upplysa om att ett utbyte är aktuellt. I samband med expedition säkerställer även farmaceuten, så långt som möjligt, att patienten vet hur han eller hon ska använda sina läkemedel.

Den information farmaceuten ger patienten vid utbytet är viktig då den kan påverka patientens följsamhet till ordination samt bidra till att förebygga oro, missförstånd och osäkerhet. Med individuellt anpassad information kan patienten också själv bedöma om han eller hon vill att bytet ska genomföras samt om inget byte görs, förstå vilka konsekvenser det får för kostnaden.

Läs mer om farmaceutens roll vid generiskt utbyte och ytterligare fördjupning om det generiska utbytet i kunskapsunderlaget för förskrivare som finns framtaget i informationsmaterialet om det generiska utbytet, se länk under Relaterad information.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies