Förskrivarens roll vid utbyte

Läkemedelsverket bedömer utbytarhet utifrån ett patientperspektiv, med hänsyn till patientgruppen i stort. För optimal läkemedelsanvändning bör både förskrivare och farmaceut ta ställning till utbytet utifrån den enskilde patientens förutsättningar.

Förskrivaren har möjlighet att motsätta sig byte på medicinska grunder. Generellt sett är en dialog mellan förskrivare och patienten kring utbytet av stor vikt för patientens förståelse för utbytet och en lyckad läkemedelsbehandling.

Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten

För att läkemedel ska vara utbytbara ska de ha bedömts som medicinskt likvärdiga av Läkemedelsverket vad gäller sammanvägd effekt och säkerhet. För varje produkt görs en enskild bedömning. Vid bedömningarna om utbytbarhet försöker Läkemedelsverket så långt det är möjligt att identifiera de problem som skulle kunna uppstå vid utbyte, men övervägandena måste baseras på bedömningar på patientgruppnivå.

När det gäller den enskilde patienten behöver förskrivaren bedöma patientens förutsättningar för ett lyckat utbyte av läkemedel och vid behov motsätta sig utbyte av medicinska skäl. Det kan gälla patienter med särskilt behov av kontinuitet där det bedöms att patienten inte kan hantera läkemedel med olika namn och utseende. Ett annat exempel kan vara en patient som är allergisk/överkänslig mot något specifikt hjälpämne (t.ex. färg- eller fyllnadsämnen).

I de fall det är medicinskt motiverat att motsätta sig utbyte signerar förskrivaren rutan ”Får inte bytas ut” på pappersreceptet eller gör motsvarande signering av det elektroniska receptet. Därmed erhåller patienten det förskrivna läkemedlet på apoteket och hela kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Vid förskrivning på pappersrecept av ett läkemedel för vilket det finns parallellimport eller –distribution som har samma läkemedelsnamn och det finns skäl att ett läkemedel från en viss innehavare ska expedieras, behöver namnet av innehavaren av försäljningstillståndet anges på receptet, förutom att rutan ”Får inte bytas ut” signeras. Läs mer om parallellimport och parallelldistribution, se länkar under Relaterad information.

Viktigt med dialog kring utbytet

Även i de fall förskrivaren bedömer att utbyte av läkemedel har förutsättningar att fungera ändamålsenligt för en enskild patient kan utbytet innebära en källa till oro för patienten. Förskrivaren har en nyckelroll för att skapa en förståelse för utbytet och en trygghet i läkemedelsanvändningen. Med dialog mellan förskrivare och patient vid förskrivningstillfället om att förskrivet läkemedel kan komma att bytas ut till ett likvärdigt läkemedel på apoteket läggs grunden till ett tryggt utbyte för patienten och en god läkemedelsanvändning främjas.

Förskrivaren rekommenderas att föra en dialog med patienten om att utbyte av läkemedel på apotek innebär att:

  • patienten får tillgång till ett billigare men medicinskt likvärdigt läkemedel som innehåller samma verksamma ämne,
  • skillnader kan förekomma vad gäller produktnamn, hjälpämnen t.ex. färgämnen, förpackningstyp och information i bipacksedeln,
  • samtliga läkemedel har granskats och godkänts av Läkemedelsverket vad gäller kvalitet, säkerhet, effekt och utbytbarhet.

Läs mer om förskrivarens roll vid generiskt utbyte och ytterligare fördjupning om det generiska utbytet i kunskapsunderlaget för förskrivare som finns framtaget i informationsmaterialet om det generiska utbytet, se länk under Relaterad information.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies