Ändrad utbytbarhet för paracetamol tablett 500 mg och 1 g samt brustablett 500 mg från den 30 september 2015

Läkemedelsverket har beslutat att ändra utbytbarheten för vissa läkemedel med det verksamma ämnet paracetamol på grund av skillnader i produktinformationen.

Läkemedelsverket har gjort en förnyad bedömning av utbytbarheten för läkemedel med paracetamol. Anledningen är signaler om att utbyte mellan läkemedel som har olika rekommenderad maximal dygnsdos av paracetamol angiven i produktinformationen (3 gram respektive 4 gram för vuxna) kan ge upphov till en sådan oro hos en patient att det finns risk att patienten inte tar sitt läkemedel enligt ordination. Läkemedelsverket bedömer att skillnaderna i rekommenderad dos, tillsammans med varnande formuleringar i bipacksedeln om risker vid överskriden maxdos, innebär motsägelsefull information mellan produkterna och att skillnaderna därmed utgör ett hinder för utbytbarhet.

En ny bedömning har även gjorts av paracetamol brustabletter, där det i produktinformationen finns skillnader i åldersgränser för behandling av barn. Brustabletter med rekommenderad användning från
3 års ålder bedöms inte vara utbytbara mot brustabletter med rekommenderad användning från 12 års ålder, eftersom skillnaderna kan utgöra sådan motsägande information att det kan leda till oro hos patienten/vårdnadshavaren och risk för minskad följsamhet till ordinerad behandling.

Läkemedelsverket har därmed beslutat att ändra utbytbarheten för läkemedel inom de aktuella utbytbarhetsgrupperna så att endast de läkemedel som har samma maximala dygnsdos, respektive samma åldersangivelser för barn, är utbytbara.

Beslutet påverkar vissa läkemedel inom utbytbarhetsgrupperna Paracetamol tablett 500 mg respektive 1 g samt Paracetamol brustablett 500 mg. Beslutet träder i kraft 30 september 2015.

För gällande lista över utbytbara produkter se  Utbytbara läkemedel

Du kan också söka upp produkten i  Läkemedelsfakta och efter rubriken ”Utbytbarhet” Klicka på ”Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp” för att se vilka produkter som ingår i samma utbytbarhetsgrupp.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies