Möjlighet att motsätta sig utbyte

Enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är apoteken skyldiga att byta det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. I denna lag anges också när ett läkemedel inte får bytas ut.

Ett läkemedel får inte bytas ut om:

  • Förskrivaren motsatt sig ett utbyte på medicinska grunder (t.ex. allergi mot färg- eller fyllnadsämnen, patienter med särskilt behov av kontinuitet där det bedöms att patienten inte kan hantera läkemedel med olika namn och utseende),
  • Farmaceuten motsatt sig utbyte på grund av att utformningen av läkemedlet eller utbytet i sig kan antas innebära en betydande olägenhet för patienten i form av en försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa (t.ex. en reumatikerförpackning bör inte bytas utan patientens samtycke).
  • Patienten själv väljer att betala prisskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det billigaste utbytbara läkemedlet. Om något annat utbytbart läkemedel finns tillgängligt, kan utbyte ske mot detta läkemedel, om patienten betalar hela kostnaden för det läkemedlet.

Läs mer om förskrivarens och farmaceutens  roll vid utbyte och möjlighet att motsätta sig utbyte, se länkar under Relaterad information.

Olika situationer av utbyte och påverkan på patientens kostnad för läkemedlet vid olika fall där utbyte beskrivs i tabell 1.

Tabell 1. Utbyte på apotek, hantering och kostnader.

Hantering på apotek

Kostnad för patient

 

Byte till periodens vara* (normalfallet).

Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Förskrivaren har motsatt sig utbyte av medicinska skäl. Förskrivet läkemedel expedieras.

Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Expedierande farmaceut motsätter sig utbyte. Förskrivet läkemedel expedieras.

Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet.

Patienten motsätter sig utbyte, vill ha det förskrivna läkemedlet. Förskrivet läkemedel expedieras.

Mellanskillnaden mellan förskrivet läkemedel och periodens vara ingår inte i högkostnadsskyddet. Resterande kostnad ingår i högkostnadsskyddet.

Patienten vill varken ha periodens vara eller förskri­vet läkemedel, utan ett annat utbytbart läkemedel.

Patienten betalar hela kostnaden för läkemedlet, kostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies