Parallelldistribuerade läkemedel på utbytbarhetslistan

Läkemedelsverkets lista över utbytbara läkemedel tar även upp så kallade parallelldistribuerade läkemedel som det europeiska läkemedelsverket, European Medicines Agency (EMA), beslutat godkänna för parallellhandel.

Parallelldistribution

Parallelldistribution innebär försäljning av ett läkemedel godkänt inom den centrala proceduren i ett annat EES-land än det land läkemedlet ursprungligen marknadsförs i. Parallelldistribuerade förpackningar från det andra landet importeras av ett läkemedelsföretag som har fått ett försäljningstillstånd för parallelldistribution för produkten. Parallelldistributören är oberoende av det företag som innehar försäljningsgodkännandet för den så kallade direktdistribuerade förpackningen. Det är den Europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency, EMA) som handlägger försäljningstillstånd för parallelldistribuerade förpackningar av läkemedel.

Parallell- och direktdistribuerade läkemedel omfattas juridiskt sett av samma godkännande och är per definition utbytbara. Inget utbytbarhetsbeslut fattas därför av Läkemedelsverket men listan över utbytbara läkemedel redovisar ändå parallelldistribuerade läkemedel.

Läs mer om parallelldistribution av läkemedel under Relaterad information

Möjlighet för förskrivare att välja en specifik förpackning

Ett parallelldistribuerat läkemedel är exakt samma produkt och har samma namn som det direktdistribuerade läkemedlet. Förpackningarnas utseende kan dock skilja något eftersom de parallelldistribuerade förpackningarna förses med godkänd svensk märkning och bipacksedel inför försäljning på den svenska marknaden. I övrigt är produktinformationen identisk.

Det kan dock inte helt uteslutas att det i vissa fall kan vara medicinskt motiverat att förhindra byte mellan parallell- och direktdistribuerade läkemedelsförpackningar.

Elektroniskt recept

Vid en elektronisk förskrivning anger förskrivaren en förpackning av ett visst läkemedel från en specifik innehavare av försäljningstillstånd/distributör. Om det är medicinskt motiverat att just den direkt-eller parallelldistribuerade läkemedelsförpackning som är förskiven ska expedieras gäller, precis som för andra läkemedel, att förskrivaren signerar på det elektroniska receptet att byte ej får göras.

Pappersrecept

Eftersom parallell- och direktdistribuerade läkemedelsförpackningar alltid har samma läkemedelnamn kan antingen en direktdistribuerad eller en parallelldistribuerad förpackning expedieras på apoteket även om förskrivaren signerat i rutan "Får inte bytas ut". Om det är medicinskt motiverat att en specifik direkt- eller parallelldistribuerad läkemedelsförpackning ska expedieras behöver förskrivaren ange läkemedelsnamnet följt av företagsnamnet (”[Läkemedelsnamn], [Innehavare av försäljningstillstånd]/[Parallelldistributör]”) samt signera i rutan "Får inte bytas ut" på pappersreceptet.

Läs om möjligheten att motsätta sig utbyte på sidan "Förskrivarens roll vid utbyte" i högermenyn.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies