Så uppdateras listan över utbytbara läkemedel

Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Dessa beslut fattas enligt en viss tidsplan (se nedan) och sammanställs i en lista över grupper av läkemedel som sinsemellan är utbytbara.

Läkemedelsverkets bedömning av utbytbarhet baseras på den information om läkemedlet som erhållits under utredningen inför ett godkännande av läkemedlet. Efter godkännandet inleds en utredning av de speciella omständigheter som har betydelse för frågan om utbytbarhet. Läkemedelsverket behöver därvid inte invänta besked om huruvida läkemedlet kommer att omfattas av läkemedelsförmånen eller ej. Läkemedelsverket kan därför komma att fatta beslut om utbytbarhet för läkemedel som inte kommer att tas upp i förmånen. Däremot kommer utbyte på apoteken bara att kunna ske mellan läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.

När Läkemedelsverket sammanställt ett antal förslag till kompletteringar av utbytbarhetsgrupperna skickas dessa ut på remiss, vanligen minst tre veckor, till berörda företag. Berörda företag är alla innehavare av marknadsföringstillstånd och alla anmälda ombud som har produkter i de grupper som berörs av kompletteringarna. När remisstiden gått ut bedömer Läkemedelsverket de eventuella kommentarer som inkommit. Beslut fattas sedan inom ca två veckor från det att remisstiden gått ut. Besluten träder i kraft några dagar efter att de fattats för att de ska hinna överföras till apotekens expedieringsstöd. Besluten kan överklagas till Förvaltningsrätten inom tre veckor från mottagandet.

Avregistrerade produkter tas bort från listan över utbytbara produkter i samband med de regelbundna uppdateringarna. Om en avregistrering medför att endast en produkt återstår i gruppen kommer hela produktgruppen att utgå från listan. 

Uppdateringsplan 2018

Godkänd senast*

Remiss till företag

Beslut träder i kraft

8 december 2017 v. 51 2017 31 januari
16 februari v. 9 29 mars
16 mars v. 13 30 april
18 maj v. 22 29 juni
29 juni v. 28 31 augusti
17 augusti v. 35 28 september
14 september  v. 39  31 oktober 
19 oktober  v. 44  30 november 
7 december  v. 51  31 januari 2019 

*) Vissa parallellimporterade läkemedel som är godkända senare än brytdatumet kan ändå tas upp på remissen till företag.


 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies