Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

Växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel baseras på naturprodukter. Läkemedelsverket har bedömt kvalitet och säkerhet för dessa produkter, och för naturläkemedel och växtbaserade läkemedel (ibland även kallade ”väletablerade” växtbaserade läkemedel) även effekten. För traditionella växtbaserade läkemedel baseras indikationen endast på erfarenhet av långvarig användning.

Hälso- och sjukvård i Sverige baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. I samråd med Socialstyrelsen ger Läkemedelsverket här information om hur legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör förhålla sig till användning av växtbaserade läkemedel inom vården. All rådgivning sker emellertid under den legitimerade personens professionella ansvar. Observera att denna information endast gäller för produkter som godkänts/registrerats av Läkemedelsverket.

Hantering växtbaserade läkemedel

Väletablerade växtbaserade läkemedel bör legitimerad personal hantera som ”vanliga” läkemedel och kan, inom ramen för sin yrkeskompetens, informera om, rekommendera eller ordinera dessa.  

Hantering traditionella växtbaserade läkemedel

Beträffande gruppen traditionella växtbaserade läkemedel bör legitimerad personal inta en mer restriktiv hållning. Det vetenskapliga underlaget för effekten av dessa läkemedel är mycket begränsat. De har dock genomgått ett registreringsförfarande vid Läkemedelsverket och bedömts vara av god farmaceutisk kvalitet och oskadliga vid normal användning. Legitimerad vårdpersonal kan, inom ramen för sin yrkeskompetens, informera om traditionella växtbaserade läkemedel vid en diskussion med patient om olika egenvårdsmöjligheter, men att ge en förbehållslös rekommendation eller ordination kan komma att stå i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Naturläkemedel

Läkemedelsverket har, i samråd med Socialstyrelsen, tidigare informerat om regelverken som styr hur legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör förhålla sig till användningen av naturläkemedel inom vården. Det konstaterades då att legitimerade läkare, sjuksköterskor, apotekare och receptarier ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att naturläkemedel är en grupp läkemedel som bedömts och godkänts av Läkemedelverket i enlighet med gällande lagstiftning. Av detta följer att legitimerade läkare kan förskriva eller rekommendera naturläkemedel och att legitimerade sjuksköterskor, apotekare och receptarier inom ramen för sin yrkeskompetens kan rekommendera kund/patient att använda ett naturläkemedel i egenvårdssyfte.

Växtbaserade läkemedel för djur

Idag finns inga godkända växtbaserade läkemedel för djur. Veterinärs rätt att förskriva humanmedicinska läkemedel begränsas av Jordbruksverkets regelverk (SJVFS 2009:84, om val av läkemedel vid behandling av djur (D9)) där den s k kaskadprincipen beskrivs.

 
 

Ställ frågor om växtbaserade läkemedel via e-post

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies