Veterinärmedicinska läkemedel

Jordbruksverket ansvarar för tillsynen av veterinärkårens läkemedelshantering och Länsstyrelserna har vissa uppgifter i fråga om livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor.

Tillsyn av veterinärmedicinska läkemedel i användning

Jordbruksverket har ansvaret för tillsynen av veterinärerna (förutom besiktningsveterinärerna) och därmed deras läkemedelshantering. Länsstyrelserna har den lokala tillsynen över veterinärverksamheten samt vissa uppgifter i fråga om livsmedelskontroll, djurskydd och smittskydd inom länet.

Av speciell vikt när det gäller läkemedel är de föreskrifter som gäller veterinärers val av läkemedel vid förskrivning och i vilka fall behandlingar får delegeras. Veterinären ska i första hand förskriva läkemedel som finns godkända för djurslaget och indikationen i fråga. Under vissa förutsättningar är det dock tillåtet att förskriva även andra läkemedel, till exempel sådana som är godkända för humant bruk eller godkända i andra länder inom EES-området.  Hur denna förskrivning ska ske är reglerat i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:84) om val av läkemedel vid behandling av djur (D9).

Jordbruksverket har också i denna föreskrift reglerat veterinärers rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till djursjukvård och djurhälsovård samt meddelat villkor för eller förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur.

Livsmedelsverket ansvarar för kontrollen av läkemedelsrester i animaliska livsmedel i Sverige. I direktiv 96/23/EG fastslås hur kontrollen ska genomföras inom EU. I dag innebär detta att kontrollen i princip genomförs på samma sätt i alla medlemsstater och beror av respektive lands storlek av produktion av respektive djurslag och livsmedel.

 
 

Relaterad information

 

Externa länkar

 

Nyhetsbrev för veterinärer

Arkiverade nyhetsbrev

Genom att anmäla dig till prenumeration av nyhetsbrev medger du att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Läkemedelsverket för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies