Veterinärmedicinska läkemedel

Jordbruksverket ansvarar för tillsynen av veterinärkårens läkemedelshantering och Länsstyrelserna har vissa uppgifter i fråga om livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor.

Tillsyn av veterinärmedicinska läkemedel i användning

Jordbruksverket har ansvaret för tillsynen av veterinärerna (förutom besiktningsveterinärerna) och därmed deras läkemedelshantering. Länsstyrelserna har den lokala tillsynen över veterinärverksamheten samt vissa uppgifter i fråga om livsmedelskontroll, djurskydd och smittskydd inom länet.

Av speciell vikt när det gäller läkemedel är de föreskrifter som gäller veterinärers val av läkemedel vid förskrivning och i vilka fall behandlingar får delegeras. Veterinären ska i första hand förskriva läkemedel som finns godkända för djurslaget och indikationen i fråga. Under vissa förutsättningar är det dock tillåtet att förskriva även andra läkemedel, till exempel sådana som är godkända för humant bruk eller godkända i andra länder inom EES-området.  Hur denna förskrivning ska ske är reglerat i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9).

Jordbruksverket har också i denna föreskrift reglerat veterinärers rätt att förskriva och tillhandahålla läkemedel i anslutning till djursjukvård och djurhälsovård samt meddelat villkor för eller förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur.

Livsmedelsverket ansvarar för kontrollen av läkemedelsrester i animaliska livsmedel i Sverige. I direktiv 96/23/EG fastslås hur kontrollen ska genomföras inom EU. I dag innebär detta att kontrollen i princip genomförs på samma sätt i alla medlemsstater och beror av respektive lands storlek av produktion av respektive djurslag och livsmedel.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies