Läkemedelsrester i livsmedel

Läkemedel som används till livsmedelsproducerande djur måste ha en karenstid för tillvaratagande av livsmedel från behandlade djur. Syftet är att livsmedelsproducerande djur skall kunna behandlas med läkemedel utan att konsumenterna utsätts för risker i form av läkemedelsrester.

Karenstiden fastställs för varje livsmedel, exempelvis kött, mjölk, ägg, honung. Efter den 1 mars 2009 beslutar Läkemedelsverket om karenstider. Karenstider för alla i Sverige godkända läkemedel finns listade i en särskild förteckning på Läkemedelsverkets webbplats.

Om en veterinär förskriver ett läkemedel som inte är godkänt för djurslaget i fråga tillämpas generella karenstider enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider. I sådana fall gäller att substansen i fråga måste vara listad i tabell 1 i Rådets förordning (EEG) nr 37/2010 för något livsmedel från något djurslag (se nedan).

Karenstiderna baseras på MRL-värden

Karenstiderna för respektive läkemedel baseras i de flesta fall på så kallade MRL-värden (maximum residue limit = maximalt tillåtna resthalter) som anger vilka halter av olika läkemedelssubstanser som kan tillåtas i livsmedel. Vid beräkningarna utgår man ifrån hur mycket av vissa livsmedel som en konsument maximalt kan antas äta under en dag.

De totala mängderna läkemedelsrester i dessa livsmedel får inte vara mer än vad som kan anses vara ofarligt att äta varje dag hela livet (acceptabelt dagligt intag; ADI). MRL är då den halt som varje livsmedel maximalt får innehålla utan att totalmängderna överskrids. Regelverket är gemensamt för EES-området för att främja fri handel med animala livsmedel. Arbete pågår för att harmonisera MRL-värdena även med länder utanför EES-området.

Tidigare ansåg man att livsmedel skulle vara helt fria från läkemedelsrester. Genom vetenskapliga och tekniska framsteg har dock analysmetoderna för påvisande av läkemedelsrester blivit allt känsligare. I dag anses det säkrare för konsumenterna att myndigheterna sätter gränser för tillåtna halter av läkemedelsrester efter att en tillräckligt känslig analysmetod har godkänts.

Läkemedelsverket ansvarar för frågor avseende fastställande av MRL. MRL-värden beslutas av EU-kommissionen enligt Rådets förordning (EEG) nr 37/2010 där alla substanser som får användas på djur anges i tabell 1 (substanser med fastställt MRL och substanser där MRL inte behöver fastställas) och de som är förbjudna att användas på djur anges i tabell 2. 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies