Föreskrift underlättar utländska veterinärers yrkesutövning i Sverige

Föreskriften LVFS 2006:10 gör det möjligt för veterinärer som annars tjänstgör i andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länderna samt Norge Island och Lichtenstein) att föra in mindre mängder läkemedel för sin yrkesutövning i Sverige. En veterinär som vanligen tjänstgör i Sverige kan också återinföra läkemedel som inte har förbrukats efter tjänstgöring inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I artikel 70 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG, regleras veterinärers rätt att ta med sig och administrera dagsbehovet av läkemedel vid tjänstgöring i annat medlemsland inom gemenskapen. Läkemedelsverket har genomg LVFS 2006:10 införlivat de delar av direktivet som avser förutsättningar för införsel av läkemedel samt utlämnande av jourdos i svensk lagstiftning. De delar som rör veterinärers rätt att administrera läkemedel och krav på karenstid genomförs av Statens jordbruksverk. Immunologiska läkemedel är undantagna från regleringen.

Införda läkemedel identiska med läkemedel godkända i Sverige

Läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur ska, i fråga om aktiva substanser, ha samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning som läkemedel som godkänts i Sverige. Detta innebär att de läkemedel som förs in i Sverige ska vara identiska med läkemedel som är godkända i Sverige för sådana djur med avseende på innehåll och styrka av aktiva substanser.

Jourdos

Även utländska veterinärer omfattas av bestämmelserna om jourdos.

Återinförsel av läkemedel

En veterinär som vanligen tjänstgör i Sverige får återinföra läkemedel som inte har förbrukats efter tjänstgöring i annan medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Narkotiska läkemedel

Notera att narkotiska läkemedel inte får föras ut ur landet, och därmed heller inte återinföras, med stöd av föreskriften. 

 

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies