Homeopatiska läkemedel

Enligt gällande regler inom EU räknas homeopatika som läkemedel. Homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade hos Läkemedelsverket.

I praktiken innebär det att Läkemedelsverket granskar produkternas kvalitet och säkerhet. Även produktetiketterna granskas samt om det finns dokumenterat att råvaran använts inom homeopatin. Däremot bedöms inte om ett homeopatiskt läkemedel har någon effekt.

Tillverkning av homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas enligt homeopatiska principer tills önskad styrka (potens) uppnåtts. Homeopatiska medel finns i en mängd olika potenser. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig.

Till skillnad från vanliga läkemedel och naturläkemedel finns inga krav på tillverkaren av homeopatiska läkemedel att genom naturvetenskapliga studier visa att läkemedlet lindrar eller botar olika sjukdomstillstånd. Vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd bestäms i samråd med en terapeut eller homeopat. I Sverige finns inga lagstadgade krav på särskild utbildning för homeopater eller terapeuter som arbetar med homeopati.

Homeopatiska läkemedel för djur

Djur får under veterinärt ansvar behandlas med registrerade homeopatiska läkemedel avsedda för människor eller djur. Läs mer på sidan Homeopatiska läkemedel för veterinärt bruk på företagssidorna.

Råvaror som används i homeopatiska läkemedel

De råvaror som används i homeopatiska läkemedel är framförallt växt-, djur- och mineralextrakt. Andra råvaror som används är gifter, hormoner och mikroorganismer såsom exempelvis bakterier och svampar. I Sverige är den högsta tillåtna koncentrationen av en råvara i ett registrerat homeopatiskt läkemedel en del av tiotusen delar (motsvarande D4 i slutprodukt). Används en råvara som finns i ett receptbelagt läkemedel måste råvaran spädas minst hundra gånger jämfört med den lägsta dos som medför receptbeläggning av läkemedlet.

Läkemedelverkets rekommendationer

Enligt Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) 5 kap. är det förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla sjukdomar eller komplikationer i samband med graviditet eller förlossning samt att undersöka eller behandla barn som inte har fyllt åtta år. Det finns heller inga naturvetenskapliga studier som visar att användning av homeopatiska läkemedel är utan biverkningar. Läkemedelsverket avråder därför gravida och barn under åtta år från att använda homeopatiska läkemedel. Liksom vid graviditet bör man generellt sett vara försiktig med läkemedelsanvändning vid amning. Läkemedelsverket avråder även från att utan uppehåll inta homeopatiska läkemedel under längre perioder.

Regler för homeopatiska läkemedel i Sverige

De homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade som homeopatiska läkemedel av Läkemedelsverket. All annan försäljning av homeopatiska läkemedel i Sverige är olaglig.

Ett registrerat homeopatiskt läkemedel har bedömts med avseende på:

  • att slutproduktens kvalitet och säkerhet uppfyller de krav som finns i gällande regelverk
  • att tillverkningen utförs på ett kvalitativt godtagbart sätt enligt GMP
  • att tillverkningen utförs enligt vedertagna homeopatiska metoder
  • att råvaran tidigare har använts inom homeopatin.

 

För samtliga medlemsländer inom EU finns ett gemensamt regelverk (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel). Enligt detta gäller för homeopatiska läkemedel att:

  • de endast får användas utvärtes eller intas via munnen (oralt)
  • de ska vara säkra
  • effekt och/eller användningsområde får inte anges
  • de inte får innehålla mer än en tiotusendel av stamberedningen (motsvarande D4 i slutprodukt)
  • en råvara som finns i ett receptbelagt läkemedel måste spädas minst hundra gånger jämfört med den lägsta dos som medför receptbeläggning av läkemedlet.

In- och utförsel av homeopatiska läkemedel

För in- och utförsel av homeopatiska läkemedel för privat bruk gäller samma regler som för vanliga läkemedel (se länk till höger).

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies