Homeopatiska läkemedel

Enligt gällande regler inom EU räknas homeopatika som läkemedel. Homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade hos Läkemedelsverket.

Vad är ett homeopatiskt läkemedel?

Vad innebär det att ett homeopatiskt läkemedel är registrerat?

Har homeopatiska läkemedel någon effekt?

Är homeopatiska läkemedel fria från biverkningar?

Kan vem som helst använda homeopatiska läkemedel?

Finns det homeopatiska läkemedel för djur?

Får patienten importera homeopatiska läkemedel från utlandet för privat bruk?

Vad är ett homeopatiskt läkemedel?

Homeopatiska läkemedel tillverkas genom ett speciellt spädningsförfarande som kallas potensering, vilket innebär att en råvara späds och skakas stegvis enligt homeopatiska principer tills önskad utspädningsgrad (potens) uppnåtts. Homeopatiska läkemedel finns i en mängd olika potenser, även kallade spädningsgrader. I Sverige måste råvaror som används i homeopatiska läkemedel spädas ut minst tiotusen gånger innan slutprodukten är färdig, spädningsgraden kallas då D4. Ju fler potenseringssteg en produkt genomgått desto högre spädningsgrad har produkten. Spädningsgraden återfinns alltid i produktens märkning.

Alla homeopatiska läkemedel som säljs i Sverige ska vara registrerade av Läkemedelsverket.

Vad innebär det att ett homeopatiskt läkemedel är registrerat?

Registrerade homeopatiska läkemedel har granskats av Läkemedelsverket och bedömts vara säkra och hålla en god kvalitet. Tillverkningen av homeopatiska läkemedel måste t.ex. uppfylla samma kvalitetskrav som andra läkemedel. I samband med registrering tilldelas produkten ett registreringsnummer som finns på produktens etikett. Registrerade homeopatika är dessutom märkta med antingen ”Homeopatiskt läkemedel utan godkända terapeutiska indikationer” eller ”Homeopatiskt veterinärmedicinskt läkemedel utan godkända terapeutiska indikationer”.

Övriga homeopatika som säljs i Sverige är inte granskade av Läkemedelsverket och inte heller registrerade. Dessa produkter säljs olagligt i Sverige och deras säkerhet och kvalitet är inte bedömd av myndigheten.

Har homeopatiska läkemedel någon effekt?

I Sverige registrerar vi endast homeopatiska läkemedel utifrån ett så kallat förenklat förfarande, där inga effektstudier behöver visas upp. Eftersom effekten inte har visats för produkten får heller inte något specifikt användningsområde anges i märkning eller marknadsföring av homeopatiska läkemedel. Vilket homeopatiskt läkemedel som bör användas vid ett visst sjukdomstillstånd bestäms företrädesvis i samråd med en terapeut eller homeopat. I Sverige finns inget system för legitimering eller några utbildningskrav för den som vill utöva homeopati.

Är homeopatiska läkemedel fria från biverkningar?

Registrerade homeopatiska läkemedel ska vara säkra för alla patientgrupper, men som för alla läkemedel förekommer biverkningar. Om du upplever en biverkning av ett homeopatiskt läkemedel kan du rapportera det till Läkemedelsverket.

Kan vem som helst använda homeopatiska läkemedel?

Läkemedelsverket avråder gravida, ammande och barn under åtta år från att använda homeopatiska läkemedel. Det finns inte tillräcklig säkerhetsinformation tillgänglig för att garantera barnets säkerhet.  Det är förbjudet i lag för andra än legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att behandla sjukdomar eller komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Det är också förbjudet att undersöka eller behandla barn som inte har fyllt åtta år.

Finns det homeopatiska läkemedel för djur?

Ja, det finns särskilda homeopatiska läkemedel för djur, men djur får även behandlas med registrerade homeopatiska läkemedel avsedda för människor. Innan ett djur behandlas med homeopatiska läkemedel måste en veterinär göra bedömningen att inga andra åtgärder behöver vidtas för att tillgodose djurskydds- och smittskyddsaspekter. Läs mer på sidan Homeopatiska läkemedel för djur på företagssidorna.

Får patienten importera homeopatiska läkemedel från utlandet för privat bruk?

Ja, men observera att samma regler gäller för in- och utförsel av homeopatiska läkemedel för privat bruk som för vanliga läkemedel (se länk till höger).

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies