Kunskapsunderlag om barn och läkemedel

Läkemedelsverket och SBU samlar kunskap och identifierar kunskapsluckor om barn och läkemedel i nära samverkan med hälso- och sjukvården.

Det är välkänt att många av de läkemedel som ges till barn (speciellt till nyfödda) är ofullständigt dokumenterade vad gäller effekt, säkerhet och dosering. För många läkemedel saknas därför stöd i godkänd produktinformation för användning till barn. Det betyder att behandlingen ges ”off label”.

Att ett läkemedel inte är godkänt behöver inte betyda kunskapen om det är otillräcklig eftersom det kan finnas både klinisk erfarenhet och vetenskapligt stöd för användning.

Läkemedelsverket anordnar möten med representanter för barnsjukvården för att identifiera kunskapsluckor och föreslå speciella läkemedelsområden där det finns särskilt behov av kunskap.

Behandlingsrekommendationer och Kunskapsdokument

Behandlingsrekommendationer för barn grundar sig på tillgänglig vetenskaplig evidens men ibland saknas evidens för behandlingar till barn. I dessa fall grundar sig rekommendationerna på det vetenskapliga stöd eller studier som finns men också klinisk erfarenhet och experternas samlade kunskap.

Rekommendationerna tas fram gemensamt av experterna och bygger på konsensus i gruppen. När expertrekommendationerna för läkemedelsbehandling har lägre grad av evidens och till stor del grundar sig på konsensus av "expert opinions" kallas de kunskapsdokument.

Som stöd för rekommendationerna finns bakgrundsdokument som respektive författare ansvarar för. I bakgrundsdokumenten finns referenser och detaljerad information om varje ämnesområde. Om något i rekommendationerna verkar oklart finns bakgrundsdokumenten som stöd.

Inför expertmöten har SBU och Läkemedelsverket identifierat vetenskapliga kunskapsluckor för behandling av barn inom aktuella områden. 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies