Vårt arbete för utvidgad kunskap om barns läkemedel och deras användning

Barn är växande individer med en fysiologi och läkemedelsomsättning som skiljer sig från vuxnas och som dessutom kontinuerligt ändrar sig med tilltagande ålder och mognad. Därför är det viktigt att läkemedel är anpassade för denna grupp.

Hälso- och sjukvården har länge påtalat brist på barnanpassade läkemedel och pekat på stora kunskapsluckor och potentiella säkerhetsproblem för barns läkemedelsanvändning.

Läkemedelsverkets har sedan 2011 ett uppdrag inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning.

Studier om barns läkemedelsanvändning

Barn (0-18 år) utgör en femtedel av befolkningen och har en omfattande läkemedelsanvändning. En studie baserad på Socialstyrelsens läkemedelsregister visade att 73% av barn under 2 år fick ett receptbelagt läkemedel under 2007.

En nationell tvärsnittsstudie (2008) som kartlade alla läkemedelsordinationer till barn som sjukhusvårdades i Sverige under fyra dygn, visade att nästan hälften av ordinationerna till barn utgjordes av otillräckligt dokumenterade läkemedel. Med otillräckligt dokumenterade läkemedel avses läkemedel som ges i medicinskt syfte men som inte överensstämmer med den godkända produktinformationen. Nyfödda och spädbarn erhöll störst andel ordinationer av otillräckligt dokumenterade läkemedel.

Många av de receptbelagda läkemedel som förskrivs till barn vid vanliga sjukdomar, till exempel, antibiotika, är väldokumenterade för användning till barn. För andra läkemedel, framför allt läkemedel som ges på sjukhus, är kunskapen om barns läkemedelsomsättning fortfarande ofullständig och det saknas därför ofta anpassade läkemedel.

Ofta måste läkemedel delas i små bitar eller spädas i flera omgångar för att motsvara önskad dos till ett litet barn. Detta ökar risken för felanvändning.

Att behandla barn med läkemedel

Faktorer av betydelse för barns läkemedelsanvändning.

Uppdraget

Uppdraget innebär att så brett som möjligt verka för ökade kunskaper om en effektiv, säker och barnanpassad läkemedelsbehandling med väldokumenterade läkemedel som administreras på ett korrekt och säkert sätt. 

För att genomföra detta har Läkemedelsverket tagit fram ett antal viktiga programpunkter inom barn och läkemedel.

Långsiktigt program för barn och läkemedel

Läkemedelsverket kartlägger och följer upp barns läkemedelsanvändning och identifierade prioriterade områden för att öka kunskapen om barn och läkemedel. Vi arbetar också med patientsäkerhetsfrågor som berör läkemedel.

Speciellt fokus har getts områden, som i samråd med hälso- och sjukvården, identifierats som mest eftersatta och associerade med säkerhetsproblem.

Läkemedelsverket arbetar kontinuerligt med att sprida kunskap om barns läkemedel via olika kanaler.

Läkemedelsverkets bedömning är att barns speciella behov kommer att finnas kvar inom en oöverskådlig framtid. Därför tolkas uppdraget som ett långsiktigt program för att skapa en positiv förändring.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies