Monografier humanläkemedel

En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet. Värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte. Monografierna anses aktuella i cirka två år. Därefter flyttas de till arkivet, se länk i högerspalt.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Abasaglar (insulin glargin)

Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från två års ålder. Abasaglar ska administreras en gång om dagen och kan ges vid valfri tidpunkt, dock samma tidpunkt varje dag. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Alprolix (eftrenonakog alfa)

Alprolix är godkänt för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX). Alprolix kan ges till alla åldersgrupper. Doseringen är individuell, och under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor IX-nivåer för att anpassa dos och doseringsintervall. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Betahistin 2care4 (betahistindihydroklorid)

Betahistin är avsett för behandling av Ménières sjukdom som kan ge symtom i form av vertigo (ofta tillsammans med illamående och/eller kräkningar), tinnitus och hörselförlust. Betahistin 2care4 rekommenderas inte för behandling av barn och ungdomar under 18 års ålder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Briviact (brivaracetam)

Briviact innehåller brivaracetam och är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med epilepsi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Cinqaero (reslizumab)

Cinqaero är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Cosentyx (sekukinumab)

Cosentyx (sekukinumab) är en monoklonal antikropp som är selektiv för interleukin-17A (IL-17A), ett cytokin som är involverat i normala inflammatoriska och immunologiska processer och även spelar en roll i patogenesen vid plackpsoriasis. Sekukinumab är det första läkemedlet med denna verkningsmekanism för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(1).

Cresemba (isavukonazol)

Cresemba innehåller isavukonazol, som tillhör klassen triazoler, och är avsett för vuxna för behandling av invasiv aspergillos, samt mukormykos hos patienter för vilka behandling med amfotericin B är olämpligt. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antimykotika. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Donaxyl (dekvaliniumklorid)

Donaxyl 10 mg vaginaltablett är en ny produkt avsedd för lokal behandling av bakteriell vaginos hos kvinnor äldre än 18 år upp till 55 år som innehåller den antiseptiska substansen dekvaliniumklorid. Ta hänsyn till officiella riktlinjer för korrekt användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)2.

ellaOne (ulipristalacetat) - receptfrihet

EllaOne är ett akutpreventivmedel som kan användas inom 120 timmar efter oskyddat samlag. Då förmågan att förhindra en graviditet är större ju tidigare efter det oskyddade samlaget som tabletten tas är det motiverat att akutpreventivmedel som ellaOne finns tillgängliga utan att recept krävs. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(5).

Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat)

Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat) är indicerat som en del av ett omfattande behandlingsprogram anpassat för adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos vuxna. Ett omfattande behandlingsprogram inkluderar vanligtvis psykologiska, pedagogiska, beteendemässiga, yrkesmässiga och sociala åtgärder såväl som farmakoterapi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Entresto (sakubitril/valsartan)

Entresto är ett nytt läkemedel för behandling av patienter med hjärtsvikt som innehåller en kombination av två aktiva substanser, sakubitril och valsartan. Sakubitril blockerar nedbrytningen av natriuretiska peptider. Valsartan hör till gruppen angiotensin-receptorblockerare (ARB). Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)4.

Episalvan (extrakt från björkbark från Betula pendula Roth och Betula pubescens Ehrh. samt hybrider av båda arterna (motsvarande 0,5–1,0 g björkbark) motsvarande 72–88 mg betulin)

Episalvan är en gel som innehåller ett extrakt från barken på björkar. Episalvan är godkänt för behandling av delhudsskada hos vuxna. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Esbriet (pirfenidon)

Esbriet är indicerat till vuxna patienter för behandling av lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros (IPF, idiopathic pulmonary fibrosis) Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Eylea (aflibercept)

Eylea är avsett för vuxna för behandling av nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME). Det är sedan tidigare godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till central retinal venocklusion (CRVO). Eylea är endast avsett för intravitreal injektion. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(3).

Eylea (aflibercept) – nya indikationer

Eylea (aflibercept), som sedan tidigare är godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal centralvensocklusion (CRVO) samt nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME), har nu godkänts även för behandling av nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal grenvensocklusion (BRVO) och myopisk koroidal neovaskularisering. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Gardasil 9 (vaccin mot humant papillomvirus [typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] [rekombinant, adsorberat])

Gardasil 9 är indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot premaligna lesioner och cancer som påverkar cervix, vulva, vagina och anus orsakad av HPV-typerna i vaccinet, samt mot genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer. Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)4.

Hemangiol (propranolol)

Hemangiol är avsett för behandling av prolifererande infantilt hemangiom som kräver systemisk terapi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(5).

Humira (adalimumab) – ny indikation

Humira har utöver tidigare indikationer blivit godkänt för behandling av icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Idelvion (albutrepenonakog alfa)

Idelvion är godkänt för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX). Idelvion kan ges till alla åldersgrupper. Doseringen är individuell, och under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor IX-nivåer för att anpassa dos och doseringsintervall. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

IKERVIS (ciklosporin)

IKERVIS (ciklosporin) är avsett för behandling av svår keratit hos vuxna patienter med kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Ilaris (kanakinumab) – ny indikation

Ny indikation för Ilaris är behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och systemiska kortikosteroider. Ilaris kan ges som monoterapi eller i kombination med metotrexat. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Ilaris (kanakinumab) – ny indikation

Ilaris är indicerat för symtomatisk behandling av vuxna patienter med frekventa attacker av giktartrit (minst tre attacker under de senaste tolv månaderna). Behandling bör initieras och övervakas av läkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av giktartrit och användning av biologiska läkemedel. Ilaris ska administreras av sjukvårdspersonal. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)3.

Iluvien (fluocinolonacetonid)

Iluvien är en kortikosteroid avsett för behandling av synnedsättning på grund av kroniskt diabetiskt makulaödem (DME), som bedöms svara otillräckligt på tillgängliga behandlingar. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(3).

Intuniv (guanfacinhydroklorid)

Intuniv (guanfacinhydroklorid) är indicerat för behandling av adhd (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar i åldern 6 17 år för vilka centralstimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva. Intuniv ska användas som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för adhd, som normalt omfattar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)2.

Invicorp (aviptadil och fentolaminmesilat)

Invicorp innehåller aviptadil och fentolaminmesilat och ska administreras genom direkt intrakavernös injektion. Det är avsett för symtomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män. Injektionsfrekvensen bör inte överstiga en gång per dag eller tre gånger per vecka. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Kalydeco (ivakaftor)

Kalydeco är indicerat för behandling av patienter med cystisk fibros (CF) i åldern 2 år och äldre och som har en av följande regleringsmutationer (klass III) i genen som kodar för CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Kalydeco tabletter är också indicerat för behandling av patienter med cystisk fibros (CF) i åldern 18 år och äldre som har en R117H-mutation. Kalydeco bör endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla cystisk fibros. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Moventig (naloxegol)

Moventig är avsett för behandling av opioidorsakad förstoppning (opioid-induced constipation, OIC) hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på laxermedel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(5).

Mysimba (naltrexon/bupropion)

Mysimba är indicerat för viktreduktionsbehandling som tillägg till en kalorireducerad kost samt ökad fysisk aktivitet, till vuxna patienter (≥ 18 år) med Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2 (fetma), eller ≥ 27 kg/m2 till < 30 kg/m² (övervikt) i kombination med en eller fler viktrelaterade komplikationer (exempelvis typ 2 diabetes, dyslipidemi eller kontrollerad hypertension). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Nucala (mepolizumab)

Nucala är godkänt som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter och är avsett för långtidsbehandling. Behovet av fortsatt behandling ska omprövas minst en gång om året baserat på läkarens bedömning av sjukdomens svårighetsgrad och patientens kontroll över exacerbationer. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Ofev (nintedanib)

Ofev är indicerat till vuxna för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Oktenidindihydroklorid/Fenoxietanol FGK (oktenidindihydroklorid/fenoxietanol)

Oktenidindihydroklorid/Fenoxietanol FGK är avsett för upprepad kortvarig antiseptisk behandling av slemhinnor och närliggande vävnader före diagnostiska ingrepp i anogenitalområdet samt antiseptisk behandling av små ytliga sår och huddesinfektion före icke-kirurgiska ingrepp. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6).

Orbactiv (oritavancin)

Orbactiv är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Orkambi (lumakaftor/ivakaftor)

Orkambi är indicerat för behandling av cystisk fibros (CF) hos patienter från 12 år och äldre som är homozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen. Orkambi bör endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla cystisk fibros. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Ozurdex (dexametason) – ny indikation

Ozurdex är avsett för behandling av vuxna patienter med synnedsättning på grund av diabetiskt makulaödem (DME), som är pseudofaka eller anses svara otillräckligt på eller ej vara lämpliga för icke-kortikosteroid behandling. Ozurdex ska administreras av oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(3).

Praxbind (idarucizumab)

Praxbind innehåller idarucizumab och är ett läkemedel avsett för vuxna patienter behandlade med Pradaxa (dabigatranetexilat) när snabb reversering av dess antikoagulerande effekt krävs, det vill säga inför akut kirurgi eller brådskande procedurer och vid livshotande eller okontrollerad blödning. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Saxenda (liraglutid)

Saxenda är indicerat som ett komplement till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt Body Mass Index (BMI) på ≥ 30 kg/m² (fetma), eller ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Selincro (nalmefen)

Selincro har indikationen reduktion av alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende med en hög risknivå (DRL, Drinking Risk Level) utan fysiska abstinenssymtom och som inte kräver omedelbar avgiftning. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Sialanar (glykopyrroniumbromid)

Sialanar innehåller glykopyrronium och är ett antikolinergikum som verkar som en antagonist på muskarina receptorer. Det minskar på så vis sekretionen från spottkörtlarna och är godkänt för symtomatisk behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Sivextro (tedizolidfosfat)

Sivextro är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Soolantra (ivermektin)

Soolantra innehåller ivermektin och är indicerat för topikal behandling av inflammatoriska lesioner vid rosacea (papulopustulös) hos vuxna patienter. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Translarna (ataluren)

Translarna är avsett för behandling av Duchennes muskeldystrofi som orsakas av en nonsensmutation i dystrofingenen hos gående patienter som är fem år och äldre. Läkemedlet har fått ett så kallat villkorat godkännande för försäljning i EU. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(5).

Vertisan (betahistindihydroklorid)

Betahistin är avsett för behandling av Ménières sjukdom, med symtom som vertigo (ofta tillsammans med illamående och/eller kräkningar), tinnitus och hörselnedsättning. Vertisan rekommenderas inte för behandling av barn och ungdomar under 18 års ålder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Xultophy (insulin degludek/liraglutid)

Xultophy är avsett för behandling av vuxna med typ 2-diabetes mellitus för att förbättra den glykemiska kontrollen i kombination med perorala glukossänkande läkemedel när dessa enbart eller i kombination med en GLP-1-receptoragonist eller basinsulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:26(5).

Xydalba (dalbavancin)

Xydalba är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Zavicefta (ceftazidim/avibaktam)

Zavicefta är avsett för behandling av komplicerade intraabdominella infektioner, komplicerade urinvägsinfektioner inklusive pyelonefrit samt sjukhusförvärvad pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni hos vuxna. Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av Gramnegativa aeroba organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsalternativ. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6).

Zerbaxa (ceftolozan och tazobaktam)

Zerbaxa (ceftolozan och tazobaktam)är avsett för behandling av komplicerade intraabdominella infektioner, akut pyelonefrit och komplicerade urinvägsinfektioner hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Zontivity (vorapaxar)

Zontivity administrerat tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) och, när tillämpligt, klopidogrel, är avsett för att minska aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter som har haft hjärtinfarkt. Zontivity ska sättas in tidigast två veckor efter en hjärtinfarkt och helst inom de första 12 månaderna efter den akuta händelsen. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Zurampic (lesinurad)

Zurampic innehåller lesinurad och är, i kombination med en xantinoxidashämmare, avsett för vuxna för adjuvant behandling av hyperurikemi hos patienter med gikt (med eller utan tofi) som inte har uppnått målnivån för serumurat med en adekvat dos av enbart en xantinoxidashämmare. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies