Monografier humanläkemedel

En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet. Monografin innehåller Läkemedelsverkets värdering som gäller vid publiceringsdatumet.

Monografierna anses aktuella i cirka två år därefter flyttas de till arkivet. För uppdaterad information om ett läkemedel, se produktinformationen som nås via söktjänsten Läkemedelsfakta, www.lv.se/LMF.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Abasaglar (insulin glargin)

Behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från två års ålder. Abasaglar ska administreras en gång om dagen och kan ges vid valfri tidpunkt, dock samma tidpunkt varje dag. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Alprolix (eftrenonakog alfa)

Alprolix är godkänt för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX). Alprolix kan ges till alla åldersgrupper. Doseringen är individuell, och under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor IX-nivåer för att anpassa dos och doseringsintervall. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Belkyra (deoxicholsyra)

Belkyra (deoxicholsyra) injektionsvätska är indicerad för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (så kallad dubbelhaka) hos vuxna när förekomsten av submentalt fett har en psykologisk inverkan på patienten. Den totala injicerade volymen och antalet behandlingstillfällen ska anpassas till den enskilda patientens submentala fettfördelning och behandlingsmål. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

Betahistin 2care4 (betahistindihydroklorid)

Betahistin är avsett för behandling av Ménières sjukdom som kan ge symtom i form av vertigo (ofta tillsammans med illamående och/eller kräkningar), tinnitus och hörselförlust. Betahistin 2care4 rekommenderas inte för behandling av barn och ungdomar under 18 års ålder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Briviact (brivaracetam)

Briviact innehåller brivaracetam och är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av partiella anfall med eller utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar från 16 år med epilepsi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Cinqaero (reslizumab)

Cinqaero är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Cosentyx (sekukinumab)

Cosentyx (sekukinumab) är en monoklonal antikropp som är selektiv för interleukin-17A (IL-17A), ett cytokin som är involverat i normala inflammatoriska och immunologiska processer och även spelar en roll i patogenesen vid plackpsoriasis. Sekukinumab är det första läkemedlet med denna verkningsmekanism för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(1).

Cosentyx (sekukinumab)

Cosentyxs aktiva substans, sekukinumab, är en helt humaniserad, monoklonal antikropp som är selektiv för interleukin-17A (IL-17A), ett naturligt förekommande cytokin som deltar i normala inflammatoriska och immunologiska processer och spelar en nyckelroll i patogenesen för plackpsoriasis, psoriasisartrit och ankyloserende spondylit. I denna monografi beskrivs Cosentyx vid psoriasisartrit och ankyloserende spondylit. Cosentyx vid plackpsoriasis beskrivs i en tidigare monografi.

Cresemba (isavukonazol)

Cresemba innehåller isavukonazol, som tillhör klassen triazoler, och är avsett för vuxna för behandling av invasiv aspergillos, samt mukormykos hos patienter för vilka behandling med amfotericin B är olämpligt. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antimykotika. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Dupixent (dupilumab)

Dupilumab är det första biologiska läkemedlet som godkänts för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD). Effekt har visats både som monoterapi samt i kombination med topikala kortikosteroider. Dupilumab är en human, monoklonal antikropp som hämmar IL-4/IL-13-signalering, vilket anses involverad i de inflammatoriska processerna vid AD. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018;29(1).

Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat)

Elvanse Vuxen (lisdexamfetamindimesylat) är indicerat som en del av ett omfattande behandlingsprogram anpassat för adhd (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos vuxna. Ett omfattande behandlingsprogram inkluderar vanligtvis psykologiska, pedagogiska, beteendemässiga, yrkesmässiga och sociala åtgärder såväl som farmakoterapi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Entresto (sakubitril/valsartan)

Entresto är ett nytt läkemedel för behandling av patienter med hjärtsvikt som innehåller en kombination av två aktiva substanser, sakubitril och valsartan. Sakubitril blockerar nedbrytningen av natriuretiska peptider. Valsartan hör till gruppen angiotensin-receptorblockerare (ARB). Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)4.

Episalvan (extrakt från björkbark från Betula pendula Roth och Betula pubescens Ehrh. samt hybrider av båda arterna (motsvarande 0,5–1,0 g björkbark) motsvarande 72–88 mg betulin)

Episalvan är en gel som innehåller ett extrakt från barken på björkar. Episalvan är godkänt för behandling av delhudsskada hos vuxna. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Esbriet (pirfenidon)

Esbriet är indicerat till vuxna patienter för behandling av lindrig till måttlig idiopatisk lungfibros (IPF, idiopathic pulmonary fibrosis) Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Eylea (aflibercept) – nya indikationer

Eylea (aflibercept), som sedan tidigare är godkänt för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal centralvensocklusion (CRVO) samt nedsatt syn till följd av diabetiska makulaödem (DME), har nu godkänts även för behandling av nedsatt syn till följd av makulaödem sekundärt till retinal grenvensocklusion (BRVO) och myopisk koroidal neovaskularisering. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Fosfomycin Infectopharm (fosfomycin)

Fosfomycin är ett antibakteriellt läkemedel som upptäcktes i slutet av 60-talet. Intresset för fosfomycin har förnyats under senare år på grund av dess unika verkningsmekanism och ofta bevarade aktivitet mot patogener med resistens mot andra antibiotika. Vid godkännandet har hänsyn tagits till den långvariga erfarenheten av fosfomycin från flera länder samt det faktum att fosfomycin har kommit att betraktas som ett antibakteriellt läkemedel med särskilt värde vid svårbehandlade infektioner orsakade av multiresistenta patogener.

Gardasil 9 (vaccin mot humant papillomvirus [typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58] [rekombinant, adsorberat])

Gardasil 9 är indicerat för aktiv immunisering av individer från 9 års ålder mot premaligna lesioner och cancer som påverkar cervix, vulva, vagina och anus orsakad av HPV-typerna i vaccinet, samt mot genitala vårtor (condyloma acuminata) orsakade av specifika HPV-typer. Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)4.

Humira (adalimumab) – ny indikation

Humira har utöver tidigare indikationer blivit godkänt för behandling av icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Idelvion (albutrepenonakog alfa)

Idelvion är godkänt för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX). Idelvion kan ges till alla åldersgrupper. Doseringen är individuell, och under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor IX-nivåer för att anpassa dos och doseringsintervall. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

IKERVIS (ciklosporin)

IKERVIS (ciklosporin) är avsett för behandling av svår keratit hos vuxna patienter med kroniskt torra ögon, som inte har förbättrats trots behandling med tårersättningsmedel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Ilaris (kanakinumab) – ny indikation

Ny indikation för Ilaris är behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och systemiska kortikosteroider. Ilaris kan ges som monoterapi eller i kombination med metotrexat. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Intuniv (guanfacinhydroklorid)

Intuniv (guanfacinhydroklorid) är indicerat för behandling av adhd (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn och ungdomar i åldern 6 17 år för vilka centralstimulantia inte är lämpliga, inte tolereras eller har visats vara ineffektiva. Intuniv ska användas som en del i ett omfattande behandlingsprogram anpassat för adhd, som normalt omfattar psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)2.

Invicorp (aviptadil/fentolaminmesilat)

Invicorp innehåller aviptadil och fentolaminmesilat och ska administreras genom direkt intrakavernös injektion. Det är avsett för symtomatisk behandling av erektil dysfunktion med neurogen, vaskulär, psykogen eller blandad etiologi hos vuxna män. Injektionsfrekvensen bör inte överstiga en gång per dag eller tre gånger per vecka. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Kalydeco (ivakaftor)

Kalydeco är indicerat för behandling av patienter med cystisk fibros (CF) i åldern 2 år och äldre och som har en av följande regleringsmutationer (klass III) i genen som kodar för CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N eller S549R. Kalydeco tabletter är också indicerat för behandling av patienter med cystisk fibros (CF) i åldern 18 år och äldre som har en R117H-mutation. Kalydeco bör endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla cystisk fibros. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Kevzara (sarilumab)

Kevzara är en monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL 6)-medierad signalering. Kevzara är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som tidigare inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s)

Midodrin Evolan (midodrinhydroklorid)

Midodrin Evolan innehåller substansen midodrinhydroklorid som är avsett att behandla svår ortostatisk hypotension pga autonom dysfunktion. Substansen är godkänd i Nederländerna sedan tidigare och har tidigare endast varit tillgänglig som licenspreparat i Sverige.

Mysimba (naltrexon/bupropion)

Mysimba är indicerat för viktreduktionsbehandling som tillägg till en kalorireducerad kost samt ökad fysisk aktivitet, till vuxna patienter (≥ 18 år) med Body Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2 (fetma), eller ≥ 27 kg/m2 till < 30 kg/m² (övervikt) i kombination med en eller fler viktrelaterade komplikationer (exempelvis typ 2 diabetes, dyslipidemi eller kontrollerad hypertension). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Natpar (parathormon, rhPTH 1-84)

Natpar innehåller rekombinant humant parathormon (rhPTH 1-84) som framställts i E. coli och är identiskt med endogent humant 84 aminosyror långt PTH och kan förväntas ha samma fysiologiska effekter. Natpar är indicerat som tilläggsbehandling vid kronisk hypoparatyreoidism hos vuxna där endast standardbehandling inte ger adekvat kontroll.

Nucala (mepolizumab)

Nucala är godkänt som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter och är avsett för långtidsbehandling. Behovet av fortsatt behandling ska omprövas minst en gång om året baserat på läkarens bedömning av sjukdomens svårighetsgrad och patientens kontroll över exacerbationer. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

OCALIVA (obeticholsyra)

Ocaliva är godkänt för behandling av primär biliär kolangit till de som har otillräckligt svar på eller inte tolererar ursodeoxicholsyra (UDCA) eller som monoterapi. Vid behandling minskar leverns exponering för gallsyror.

Ofev (nintedanib)

Ofev är indicerat till vuxna för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF). Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Oktenidindihydroklorid/Fenoxietanol FGK (oktenidindihydroklorid/fenoxietanol)

Oktenidindihydroklorid/Fenoxietanol FGK är avsett för upprepad kortvarig antiseptisk behandling av slemhinnor och närliggande vävnader före diagnostiska ingrepp i anogenitalområdet samt antiseptisk behandling av små ytliga sår och huddesinfektion före icke-kirurgiska ingrepp. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6).

Olumiant (baricitinib)

Olumiant är avsett för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARDs). Olumiant kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

Opdivo (nivolumab) – ny indikation

Opdivo (nivolumab) är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin. Sedan tidigare är Opdivo godkänt för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom, med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter tidigare kemoterapi, eller med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

Orbactiv (oritavancin)

Orbactiv är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Orkambi (lumakaftor/ivakaftor)

Orkambi är indicerat för behandling av cystisk fibros (CF) hos patienter från 12 år och äldre som är homozygota för F508del-mutationen i CFTR-genen. Orkambi bör endast förskrivas av läkare med erfarenhet av att behandla cystisk fibros. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Otezla (apremilast)

Otezla (apremilast) är en hämmare av fosfodiesteras 4 (PDE4) som leder till en nedreglering av proinflammatoriska cytokiner som anses ha betydelse för hud och ledbesvär vid psoriasissjukdom. Apremilast är det första läkemedlet med denna verkningsmekanism för behandling av psoriasisartrit och plackpsoriasis. Läkemedlet intas oralt.

Praxbind (idarucizumab)

Praxbind innehåller idarucizumab och är ett läkemedel avsett för vuxna patienter behandlade med Pradaxa (dabigatranetexilat) när snabb reversering av dess antikoagulerande effekt krävs, det vill säga inför akut kirurgi eller brådskande procedurer och vid livshotande eller okontrollerad blödning. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)3.

Reagila (kariprazin)

Reagila (kariprazin)är ett nytt atypiskt antipsykotiskt läkemedel avsett för behandling av schizofreni hos vuxna.

RoActemra (tocilizumab)

RoActemra är en monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL 6)-medierad signalering. RoActemra är indicerat för behandling av jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis, GCA) hos vuxna patienter.

Saxenda (liraglutid)

Saxenda är indicerat som ett komplement till minskat kaloriintag och ökad fysisk aktivitet för viktkontroll hos vuxna patienter med ett initialt Body Mass Index (BMI) på ≥ 30 kg/m² (fetma), eller ≥ 27 kg/m² till < 30 kg/m² (övervikt) vid förekomst av minst en viktrelaterad komorbiditet såsom dysglykemi (prediabetes eller diabetes mellitus typ 2), hypertoni, dyslipidemi eller obstruktiv sömnapné. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Selincro (nalmefen)

Selincro har indikationen reduktion av alkoholkonsumtion hos vuxna patienter med alkoholberoende med en hög risknivå (DRL, Drinking Risk Level) utan fysiska abstinenssymtom och som inte kräver omedelbar avgiftning. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2015:(26)6.

Sialanar (glykopyrroniumbromid)

Sialanar innehåller glykopyrronium och är ett antikolinergikum som verkar som en antagonist på muskarina receptorer. Det minskar på så vis sekretionen från spottkörtlarna och är godkänt för symtomatisk behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Sivextro (tedizolidfosfat)

Sivextro är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Soolantra (ivermektin)

Soolantra innehåller ivermektin och är indicerat för topikal behandling av inflammatoriska lesioner vid rosacea (papulopustulös) hos vuxna patienter. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidiniumbromid/ vilanterol)

Trelegy Ellipta är ett inhalationspulver med tre aktiva substanser för behandling av KOL. Flutikasonfuroat (FF) är en glukokortikoid (ICS), vilanterol (VI) en långverkande beta2-agonist (LABA) och umeklidinium (UME) en långverkande antikolinerg substans (LAMA). Alla tre grupperna av läkemedel ingår sedan tidigare i olika produkter för inhalation men Trelegy Ellipta (tillsammans med Trimbow) är den första produkten som kombinerar alla tre klasserna av läkemedel i samma inhalator.

Trimbow (beklometasondipropionat/ formoterolfumaratdihydrat/ glykopyrroniumbromid)

Trimbow är en inhalationsspray med tre aktiva substanser för behandling av KOL. Beklometasondipropionat (BEK) är en glukokortikoid (ICS), formoterolfumaratdihydrat (FF) en långverkande beta2-agonist (LABA) och glykopyrronium (GLY) en långverkande antikolinerg substans (LAMA). Alla tre grupperna av läkemedel ingår sedan tidigare i olika produkter för inhalation men Trimbow (tillsammans med Trelegy Ellipta, ett inhalationspulver som också godkänts under 2017) är den första produkten som kombinerar alla tre klasserna av läkemedel i samma inhalator.

Veltassa (patiromer sorbitex kalcium, patiromer)

Veltassa är ett läkemedel för oral behandling av hyperkalemi. Kalium binds av substansen patiromer i tarmen vilket minskar upptaget. Effekt nås 4-7 timmar efter intag varför Valtessa inte kan användas för akut behandling av hyperkalemi.

Vertisan (betahistindihydroklorid)

Betahistin är avsett för behandling av Ménières sjukdom, med symtom som vertigo (ofta tillsammans med illamående och/eller kräkningar), tinnitus och hörselnedsättning. Vertisan rekommenderas inte för behandling av barn och ungdomar under 18 års ålder. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

Wakix (pitolisant)

Wakix (pitolisant) är avsett för vuxna för behandling av narkolepsi, med eller utan kataplexi. Behandlingen ska sättas in av läkare med erfarenhet av behandling av sömnstörningar. Wakix ska användas vid lägsta effektiva dos, beroende på individuellt patientsvar och tolerans. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

XELJANZ (tofacitinib)

XELJANZ är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) i kombination med metotrexat (MTX) hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD).

Xydalba (dalbavancin)

Xydalba är indicerad för behandling av akuta bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner (ABSSSI) hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Läkemedlet marknadsförs ej vid publiceringstillfället. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016:(27)1.

Zavicefta (ceftazidim/avibaktam)

Zavicefta är avsett för behandling av komplicerade intraabdominella infektioner, komplicerade urinvägsinfektioner inklusive pyelonefrit samt sjukhusförvärvad pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni hos vuxna. Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av Gramnegativa aeroba organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsalternativ. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6).

Zerbaxa (ceftolozan/tazobaktam)

Zerbaxa (ceftolozan och tazobaktam)är avsett för behandling av komplicerade intraabdominella infektioner, akut pyelonefrit och komplicerade urinvägsinfektioner hos vuxna. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(1).

Zontivity (vorapaxar)

Zontivity administrerat tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA) och, när tillämpligt, klopidogrel, är avsett för att minska aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter som har haft hjärtinfarkt. Zontivity ska sättas in tidigast två veckor efter en hjärtinfarkt och helst inom de första 12 månaderna efter den akuta händelsen. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2).

Zurampic (lesinurad)

Zurampic innehåller lesinurad och är, i kombination med en xantinoxidashämmare, avsett för vuxna för adjuvant behandling av hyperurikemi hos patienter med gikt (med eller utan tofi) som inte har uppnått målnivån för serumurat med en adekvat dos av enbart en xantinoxidashämmare. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(5).

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies