Monografier humanläkemedel

En läkemedelsmonografi är Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet. Monografin innehåller Läkemedelsverkets värdering som gäller vid publiceringsdatumet.

Monografierna anses aktuella i cirka två år därefter flyttas de till arkivet. För uppdaterad information om ett läkemedel, se produktinformationen som nås via söktjänsten Läkemedelsfakta, www.lv.se/LMF.

 

Sortera efter: A - Ö | Senaste överst


Forxiga (dapagliflozin)

Forxiga, tidigare godkänd för behandling av patienter med typ 2 diabetes, har nu även godkänts för behandling av typ 1 diabetes som ett tillägg till insulinbehandling.

Zynquista (sotagliflozin)

Zynquista, som är en SGLT1/2-hämmare, har godkänts för behandling av patienter med typ 1 diabetes som ett tillägg till insulinbehandling.

Onpattro (patisiran)

Onpattro är avsett för behandling av ärftlig transtyretinamyloidos (hATTR amyloidos, Skelleftesjukan) hos vuxna patienter med polyneuropati stadium 1 eller 2. Onpattro innehåller patisiran, en RNA-baserad nukleotid eller ett så kallat small interfering ribonucleic acid (siRNA) som riktar sig mot såväl muterade som normala TTR-mRNA.

Tegsedi (inotersen)

Tegsedi är avsett för behandling av polyneuropati i stadium 1 eller 2 hos vuxna patienter med ärftlig transtyretinamyloidos (hATTR, Skelleftesjukan). Tegsedi är en antisens-oligonukleotid (ASO), en DNA-baserad oligonukleotid som hämmar produktionen av såväl muterat som normalt humant transtyretin (TTR).

Penthrox (metoxifluran)

Penthrox är en inhalationsgas (metoxifluran) som skall administreras av patienten själv under överinseende av sjukvårdspersonal för behandling vid måttlig till svår smärta vid trauma. Doseringen är en 3 ml flaska som en engångsdos, administrerad med den medföljande inhalatorn. Smärtlindring inträffar snabbt och uppkommer efter 6-10 inhalationer. En betydelsefull skillnad mellan metoxifluran och andra inhalationsanestetika är att metoxifluran vid sub-anestetiska doser har en smärtlindrande effekt till synes utan risk för njurtoxicitet. Verkningsmekanismen bakom den smärtlindrande effekten är okänd.

Ozanex (ozenoxacin)

Ozanex är ett antibiotikum avsett för utvärtes korttidsbehandling av icke-bullös impetigo (”svinkoppor”) hos vuxna, ungdomar och barn. Effekten erhålls genom att den aktiva substansen, icke-flourerad kinolon (ozenoxacin) hämmar bakteriell DNA-replikation.

Aimovig (erenumab)

Den aktiva beståndsdelen i Aimovig är erenumab, en human monoklonal IgG2-antikropp. Eerenumab binder till receptorn för CGRP. CGRP-receptorn finns på ställen som har betydelse för patofysiologin vid migrän, t.ex. trigeminusgangliet. Eerenumab binder kompetitivt med hög affinitet till samma yta på CGRP-receptorn som CGRP och hämmar därmed dess funktion. Aimovig är indicerat för migränprofylax hos vuxna som har minst fyra migrändagar per månad.

Asmoken (cytisin)

Asmoken innehåller cytisin som är en selektiv partiell agonist till nikotinreceptorn och bindningen till andra receptorer är begränsad eller saknas helt. Behandling med Asmoken är avsedd för permanent stopp av användning av produkter som innehåller nikotin. Asmoken tas som tabletter under en behandlingsperiod på 25 dagar.

Kyntheum (brodalumab)

Kyntheum är en monoklonal antikropp som binder till interleukin-17-receptorn och är avsedd för systemisk behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna. Effekten erhålls genom att blockera den biologiska aktiviteten hos flera cytokiner som är involverade i inflammationen och som utlöser de kliniska symtomen vid psoriasis.

Prevymis (letermovir)

PREVYMIS med den verksamma substansen letermovir, är avsett som profylax mot reaktivering av cytomegalovirus (CMV) och CMV-sjukdom hos vuxna CMV-seropositiva mottagare [R+] av en allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT). Letermovir hämmar DNA-terminaskomplexet hos CMV och påverkar formationen av virusgenomet och interfererar med virionernas mognad.

Alofisel (darvadstrocel)

Alofisel är ett särläkemedel som används vid perianal, fistulerande Crohn´s sjukdom. Alofisel innehåller expanderande humana fettstamceller som injiceras direkt i fisteln. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018:(29)3.

Ocrevus (okrelizumab)

Ocrevus är en monoklonal antikropp som är godkänd för behandling av vuxna patienter med skovvis MS med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd, samt för behandling av vuxna patienter med tidig primärprogressiv MS med bilddiagnostiska fynd karakteristiska för inflammatorisk aktivitet. Ocrevus binder specifikt till B-celler som uttrycker CD20 och minskar antalet av dessa samt påverkar deras funktion. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018:(29)3.

Omidria (fenylefrin, ketorolak)

Omidria är godkänt att användas vid kataraktkirurgi för att upprätthålla intraoperativ pupilldilatation (mydriasis), förebygga intraoperativ mios och reducera akut postoperativ ögonsmärta. Omidria innehåller fenylefrin och ketorolak och administreras genom intraokulär spolning under kirurgi. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018;29(3).

Mydrane (tropikamid, fenylefrinhydroklorid lidokainhydroklorid)

Mydrane är det första kombinationsläkemedlet som godkänts för att erhålla mydriasis och intraokulär anastesi i samband med kataraktkirurgi. Mydrane innehåller tropikamid, fenylefrinhydroklorid och lidokainhydroklorid och injiceras som en enda långsam injektion i början av det kirurgiska ingreppet. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018;29(3).

Mavenclad (kladribin)

Mavenclad är avsett för behandling av vuxna patienter med högaktiv skovvis multipel skleros (MS). Mekanismen varigenom kladribin utövar sin terapeutiska effekt vid MS är inte helt klarlagd, men den dominerande effekten på B- och T-lymfocyter antas avbryta de immunhändelser som är centrala vid MS. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018;29(3).

Angusta (misoprostol)

Angusta är det första orala medlet med misoprostol som är godkänt för igångsättning av förlossning. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018;29(3).

Veltassa (patiromer sorbitex kalcium, patiromer)

Veltassa är ett läkemedel för oral behandling av hyperkalemi. Kalium binds av substansen patiromer i tarmen vilket minskar upptaget. Effekt nås 4-7 timmar efter intag varför Valtessa inte kan användas för akut behandling av hyperkalemi.

Kevzara (sarilumab)

Kevzara är en monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL 6)-medierad signalering. Kevzara är indicerat för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som tidigare inte haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s)

RoActemra (tocilizumab)

RoActemra är en monoklonal antikropp som hämmar interleukin 6 (IL 6)-medierad signalering. RoActemra är indicerat för behandling av jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis, GCA) hos vuxna patienter.

Reagila (kariprazin)

Reagila (kariprazin)är ett nytt atypiskt antipsykotiskt läkemedel avsett för behandling av schizofreni hos vuxna.

Dupixent (dupilumab)

Dupilumab är det första biologiska läkemedlet som godkänts för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD). Effekt har visats både som monoterapi samt i kombination med topikala kortikosteroider. Dupilumab är en human, monoklonal antikropp som hämmar IL-4/IL-13-signalering, vilket anses involverad i de inflammatoriska processerna vid AD. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2018;29(1).

Trelegy Ellipta (flutikasonfuroat/umeklidiniumbromid/ vilanterol)

Trelegy Ellipta är ett inhalationspulver med tre aktiva substanser för behandling av KOL. Flutikasonfuroat (FF) är en glukokortikoid (ICS), vilanterol (VI) en långverkande beta2-agonist (LABA) och umeklidinium (UME) en långverkande antikolinerg substans (LAMA). Alla tre grupperna av läkemedel ingår sedan tidigare i olika produkter för inhalation men Trelegy Ellipta (tillsammans med Trimbow) är den första produkten som kombinerar alla tre klasserna av läkemedel i samma inhalator.

Trimbow (beklometasondipropionat/ formoterolfumaratdihydrat/ glykopyrroniumbromid)

Trimbow är en inhalationsspray med tre aktiva substanser för behandling av KOL. Beklometasondipropionat (BEK) är en glukokortikoid (ICS), formoterolfumaratdihydrat (FF) en långverkande beta2-agonist (LABA) och glykopyrronium (GLY) en långverkande antikolinerg substans (LAMA). Alla tre grupperna av läkemedel ingår sedan tidigare i olika produkter för inhalation men Trimbow (tillsammans med Trelegy Ellipta, ett inhalationspulver som också godkänts under 2017) är den första produkten som kombinerar alla tre klasserna av läkemedel i samma inhalator.

Midodrin Evolan (midodrinhydroklorid)

Midodrin Evolan innehåller substansen midodrinhydroklorid som är avsett att behandla svår ortostatisk hypotension pga autonom dysfunktion. Substansen är godkänd i Nederländerna sedan tidigare och har tidigare endast varit tillgänglig som licenspreparat i Sverige.

XELJANZ (tofacitinib)

XELJANZ är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) i kombination med metotrexat (MTX) hos vuxna patienter med otillräcklig respons på eller biverkan av ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD).

Olumiant (baricitinib)

Olumiant är avsett för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARDs). Olumiant kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

Natpar (parathormon, rhPTH 1-84)

Natpar innehåller rekombinant humant parathormon (rhPTH 1-84) som framställts i E. coli och är identiskt med endogent humant 84 aminosyror långt PTH och kan förväntas ha samma fysiologiska effekter. Natpar är indicerat som tilläggsbehandling vid kronisk hypoparatyreoidism hos vuxna där endast standardbehandling inte ger adekvat kontroll.

Fosfomycin Infectopharm (fosfomycin)

Fosfomycin är ett antibakteriellt läkemedel som upptäcktes i slutet av 60-talet. Intresset för fosfomycin har förnyats under senare år på grund av dess unika verkningsmekanism och ofta bevarade aktivitet mot patogener med resistens mot andra antibiotika. Vid godkännandet har hänsyn tagits till den långvariga erfarenheten av fosfomycin från flera länder samt det faktum att fosfomycin har kommit att betraktas som ett antibakteriellt läkemedel med särskilt värde vid svårbehandlade infektioner orsakade av multiresistenta patogener.

Otezla (apremilast)

Otezla (apremilast) är en hämmare av fosfodiesteras 4 (PDE4) som leder till en nedreglering av proinflammatoriska cytokiner som anses ha betydelse för hud och ledbesvär vid psoriasissjukdom. Apremilast är det första läkemedlet med denna verkningsmekanism för behandling av psoriasisartrit och plackpsoriasis. Läkemedlet intas oralt.

Belkyra (deoxicholsyra)

Belkyra (deoxicholsyra) injektionsvätska är indicerad för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (så kallad dubbelhaka) hos vuxna när förekomsten av submentalt fett har en psykologisk inverkan på patienten. Den totala injicerade volymen och antalet behandlingstillfällen ska anpassas till den enskilda patientens submentala fettfördelning och behandlingsmål. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

Opdivo (nivolumab) – ny indikation

Opdivo (nivolumab) är indicerat för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin. Sedan tidigare är Opdivo godkänt för behandling av vuxna med avancerat (icke-resektabelt eller metastaserande) melanom, med lokalt avancerad eller metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter tidigare kemoterapi, eller med avancerad njurcellscancer efter tidigare behandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

Wakix (pitolisant)

Wakix (pitolisant) är avsett för vuxna för behandling av narkolepsi, med eller utan kataplexi. Behandlingen ska sättas in av läkare med erfarenhet av behandling av sömnstörningar. Wakix ska användas vid lägsta effektiva dos, beroende på individuellt patientsvar och tolerans. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

OCALIVA (obeticholsyra)

Ocaliva är godkänt för behandling av primär biliär kolangit till de som har otillräckligt svar på eller inte tolererar ursodeoxicholsyra (UDCA) eller som monoterapi. Vid behandling minskar leverns exponering för gallsyror.

Cosentyx (sekukinumab)

Cosentyxs aktiva substans, sekukinumab, är en helt humaniserad, monoklonal antikropp som är selektiv för interleukin-17A (IL-17A), ett naturligt förekommande cytokin som deltar i normala inflammatoriska och immunologiska processer och spelar en nyckelroll i patogenesen för plackpsoriasis, psoriasisartrit och ankyloserende spondylit. I denna monografi beskrivs Cosentyx vid psoriasisartrit och ankyloserende spondylit. Cosentyx vid plackpsoriasis beskrivs i en tidigare monografi.

Sialanar (glykopyrroniumbromid)

Sialanar innehåller glykopyrronium och är ett antikolinergikum som verkar som en antagonist på muskarina receptorer. Det minskar på så vis sekretionen från spottkörtlarna och är godkänt för symtomatisk behandling av allvarlig kronisk dregling hos barn och ungdomar från 3 års ålder med kroniska neurologiska sjukdomar. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Cinqaero (reslizumab)

Cinqaero är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Humira (adalimumab) – ny indikation

Humira har utöver tidigare indikationer blivit godkänt för behandling av icke-infektiös intermediär, bakre och panuveit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på kortikosteroider, hos patienter som behöver kortikosteroidsparande behandling eller hos patienter där kortikosteroidbehandling inte är lämpligt. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Idelvion (albutrepenonakog alfa)

Idelvion är godkänt för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX). Idelvion kan ges till alla åldersgrupper. Doseringen är individuell, och under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor IX-nivåer för att anpassa dos och doseringsintervall. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Alprolix (eftrenonakog alfa)

Alprolix är godkänt för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX). Alprolix kan ges till alla åldersgrupper. Doseringen är individuell, och under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor IX-nivåer för att anpassa dos och doseringsintervall. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Cosentyx (sekukinumab)

Cosentyx (sekukinumab) är en monoklonal antikropp som är selektiv för interleukin-17A (IL-17A), ett cytokin som är involverat i normala inflammatoriska och immunologiska processer och även spelar en roll i patogenesen vid plackpsoriasis. Sekukinumab är det första läkemedlet med denna verkningsmekanism för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(1).

Zavicefta (ceftazidim/avibaktam)

Zavicefta är avsett för behandling av komplicerade intraabdominella infektioner, komplicerade urinvägsinfektioner inklusive pyelonefrit samt sjukhusförvärvad pneumoni inklusive ventilatorassocierad pneumoni hos vuxna. Zavicefta är även avsett för behandling av infektioner orsakade av Gramnegativa aeroba organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsalternativ. Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6).

Oktenidindihydroklorid/Fenoxietanol FGK (oktenidindihydroklorid/fenoxietanol)

Oktenidindihydroklorid/Fenoxietanol FGK är avsett för upprepad kortvarig antiseptisk behandling av slemhinnor och närliggande vävnader före diagnostiska ingrepp i anogenitalområdet samt antiseptisk behandling av små ytliga sår och huddesinfektion före icke-kirurgiska ingrepp. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6).

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies