Asmoken (cytisin)

Asmoken innehåller cytisin som är en selektiv partiell agonist till nikotinreceptorn och bindningen till andra receptorer är begränsad eller saknas helt. Behandling med Asmoken är avsedd för permanent stopp av användning av produkter som innehåller nikotin. Asmoken tas som tabletter under en behandlingsperiod på 25 dagar.

Indikation, dosering

Rökstopp och minskning av nikotinbegär hos rökare som är motiverade att sluta röka. Målet med behandling med Asmoken är permanent stopp av användning av produkter som innehåller nikotin.

En förpackning Asmoken (100 tabletter) räcker för en hel behandling.

Behandlingsperioden är 25 dagar.

Asmoken ska tas enligt följande schema:

 • Från dag 1 till dag 3 tar man 1 tablett varannan timme (6 tabletter om dagen).
 • Från dag 4 till dag 12 tar man 1 tablett var 2,5 timme (5 tabletter om dagen).
 • Från dag 13 till dag 16 tar man 1 tablett var 3 timme (4 tabletter om dagen).
 • Från dag 17 till dag 20 tar man 1 tablett var 5 timme (3 tabletter om dagen).
 • Från dag 21 till dag 25 tar man 1–2 tabletter om dagen.

Man måste sluta röka senast dag 5 av behandlingen. Man ska inte röka under behandlingen, eftersom detta kan förvärra biverkningar. I fall att behandlingen misslyckas ska den avbrytas och kan återupptas efter 2–3 månader.

Dosanvisningen baseras på Produktresumén.

Bakgrund

Tobaksrökning ökar risken för ohälsa, sjukdom och förtidig död. Ersättningsterapi med nikotin är den farmakologiska standardbehandlingen för rökavvänjning. Nikotinfria alternativ är bupropion samt läkemedel som påverkar receptorerna för nikotin såsom vareniklin och den nu aktuella substansen cytisin.

Cytisin är en selektiv partiell agonist till nikotinreceptorn och bindningen till andra receptorer är begränsad eller saknas helt (2). Cytisin absorberas snabbt och maximal plasmakoncentration i blodet uppnås efter knappt 1 timme. Halveringstiden är cirka 4 timmar och huvuddelen av dosen utsöndras oförändrad i urinen inom 24 timmar.

Cytisin (Tabex®) godkändes i Bulgarien för rökavvänjning på 1960-talet baserat på den tidens krav på evidens och har sedan dess använts av över 8 miljoner rökare, inklusive rökare i östra Europa, enligt den periodiska säkerhetsrapporteringen (publicerad 2012). Asmoken är ett generikum till Tabex och godkännandet grundar sig på acceptabel farmaceutisk kvalitet, att bioekvivalens är visad jämfört med Tabex samt publicerade studier som undersökt effekt och säkerhet vid behandling med cytisin. Väletablerad användning av cytisin inom EU har också beaktats. I Sverige har ingen cytisin-innehållande produkt funnits godkänd tidigare.

Effekt

Fyra publicerade studier (3, 4, 5, 6) och två meta-analyser (7, 8) har skickats in som grund för det nu aktuella godkännandet.

I den största randomiserade, dubbel-blinda och placebo-kontrollerade studien (3) randomiserades 740 vuxna rökare till cytisin- eller placebobehandling under 25 dagar. Studien utfördes på en specialistklinik i Polen och deltagarna fick inget specifikt beteendestöd. Rökfrihet konfirmerades biokemiskt genom att mäta kolmonoxid i utandningsluften. Totalt 572 (77 %) av deltagarna kunde följas upp 12 månader efter behandlingen och 8,4 % (n=31) var rökfria i gruppen som fått cytisin jämfört med 2,4 % (n=9) i gruppen som fått placebo (p=0,001 för skillnad mellan grupperna).

En annan randomiserad, dubbelblind och placebo-kontrollerad studie utfördes på gruvarbetare i Kyrgysztan (4). Effekten efter en 25-dagars behandling kunde utvärderas hos 145 av 171 (85 %) deltagare 6 månader efter behandlingen. Totalt var 10,6 % av försökspersonerna i cytisin-gruppen rökfria jämfört med 1,2 % i placebo-gruppen (p=0,01 för skillnad mellan grupperna).

En öppen och okontrollerad studie (publicerad 2006) på en specialistklinik i Polen inkluderade totalt 436 rökare (5). Totalt 342 (78 %) av deltagarna kunde följas upp efter 12 månader och 13,8 % (n=60) var då rökfria.

Den fjärde studien var öppen och gjordes i Nya Zeeland (6). Totalt 1310 vuxna rökare som hade ringt till den nationella "sluta-röka-linjen" randomiserades till cytisin-behandling (25 dagar) eller nikotin-behandling (8 veckor). Alla fick dessutom kort beteendestöd via telefon. Det primära utfallsmåttet var kontinuerligt rökstopp (enligt egenrapportering) 1 månad efter avslutad behandling. Detta uppnåddes av 40 % i cytisin-gruppen jämfört med 31 % i nikotin-behandlingsgruppen (riskskillnad 9.3 %, 95 % KI 4.2 till 14.5). Totalt 923 (70 %) av deltagarna kunde följas upp 6 månader efter behandlingen och 22 % (n=22) av försökspersonerna i cytisin-gruppen jämfört med 15 % (n=15) i nikotin-gruppen rapporterade rökfrihet (p=0,002 för skillnad mellan grupperna).

En meta-analys av 7 kliniska studier med cytisin visade att resultaten hade hög variabilitet men generellt var den rapporterade effekten likvärdig med den som dokumenterats för andra farmakologiska behandlingar för rökavvänjning (7).

Säkerhet

De vanligaste biverkningarna i den största placebo-kontrollerade studien (3) var olika gastrointestinala symtom (13,8 % för cytisin jämfört med 8,1 % för placebo), psykiska störningar (4,6 % jämfört med 3,2 %) och neurologiska besvär (2,7 % jämfört med 2,4 %).

Kardiovaskulära biverkningar såsom takykardi, långsam hjärtrytm och förhöjt blodtryck har rapporterats (enligt produktresumén). Cytisin är kontraindicerat vid instabil angina, kliniskt signifikanta arytmier, samt vid hjärnblödning och nyligen genomgången hjärtinfarkt. Asmoken ska användas med försiktighet hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, hypertoni, ateroskleros, hypertyreoidism, feokromocytom och diabetes.

Yrsel (2,2 % för cytisin jämfört med 1,1 % för placebo), sömnstörningar (1,6 % jämfört med 1,1 %) och huvudvärk (1,9 % jämfört med 2,2 %) rapporterades som biverkningar från nervsystemet (3). Andra psykiatriska biverkningar är irritabilitet, humörsvängningar och koncentrationssvårigheter (enligt produktresumén). Asmoken ska användas med försiktighet hos patienter med historik av psykiatriska syndrom då rökstopp, med eller utan farmakoterapi, har förknippats med exacerbation av underliggande psykiatriska syndrom.

Vanligaste gastrointestinala biverkningar är magont i övre buken (3,8 % för cytisin jämfört med 3,0 % för placebo) och illamående (3,8 % jämfört med 2,7 %) (3). Andra mycket vanliga biverkningar är muntorrhet, diarré, smakförändringar, viktökning, förstoppning och kräkningar (enligt produktresumén). Asmoken ska användas med försiktighet av patienter med magsår eller refluxsjukdom.

Asmoken är kontraindicerat vid graviditet och amning. Det finns inga data från gravida kvinnor angående potentiella embryotoxiska effekter av cytisin. Som en försiktighetsåtgärd bör kvinnor i fertil ålder lägga till en andra barriärmetod, då det är okänt om Asmoken kan minska effekten av systemiskt aktiva hormonella preventivmedel.

Farmakokinetisk information om effekten av nedsatt njur- eller leverfunktion och risken för interaktioner med andra läkemedel eller föda är mycket begränsade eller saknas. Cytisin rekommenderas inte till patienter med njur- eller levernedsättning.

Cytisin rekommenderas inte heller till ungdomar < 18 år eller äldre > 65 år på grund av begränsad klinisk erfarenhet.

Läkemedelsverkets värdering

Cytisin är en partiell nikotinreceptoragonist som godkänts för rökavvänjning. Effekten bedöms som modest men förefaller vara i paritet med tillgängliga alternativ. Resultat från en ny direkt jämförande studie med vareniklin förväntas inom några år. Få allvarliga biverkningar har rapporterats i de publicerade kliniska studierna men antalet deltagare i dessa studier var begränsat. Cytisin har använts omfattande i över 50 år tillbaka i ett antal Europeiska länder utan allvarliga säkerhetsrapporteringar, men säkerhetsdata bedöms som begränsade framför allt för vissa patientgrupper vilket behöver beaktas vid förskrivning.

Litteratur

 1. Public Assessment Report (PAR): http://mri.medagencies.org/Human/
 2. Boido CC, Tasso B, Boido V, Sparatore F. Cytisine derivatives as ligands for neuronal nicotine receptors and with various pharmacological activities. Farmaco. 2003 Mar;58(3):265-77.
 3. West R, Zatonski W, Cedzynska M, Lewandowska D, Pazik J, Aveyard P, Stapleton J. Placebo-controlled trial of cytisine for smoking cessation. N Engl J Med. 2011 Sep 29;365(13):1193‑200.
 4. Vinnikov D, Brimkulov N, Burjubaeva A. A Double-blind, Randomised, Placebo-controlled Trial of Cytisine for Smoking Cessation in Medium-dependent Workers. Journal of Smoking Cessation. 2008 Apr;3(1):57‑62.
 5. Zatonski W, Cedzynska M, Tutka P, West R: An uncontrolled trial of cytisine (Tabex) for smoking cessation. Tob Control, 2006;15:481-4.
 6. Walker N. Cytisine versus nicotine for smoking cessation. N Engl J Med. 2014 Dec 18;371(25):2353‑62.
 7. Hajek P, McRobbie H, Myers K. Efficacy of cytisine in helping smokers quit: systematic review and metaanalysis. Thorax. 2013 Nov;68(11).
 8. Tutka P. Nicotinic receptor partial agonists as novel compounds for the treatment of smoking cessation. Expert Opin Investig Drugs. 2008;17:1473-85.

 

 
 

Asmoken (cytisin), tablett

ATC-kod:
N07BA04
Läkemedelsform, styrka:
Tablett 1,5 mg
Innehavare av godkännande för försäljning:
Pharmacia Polonica Sp. z o.o.
Datum för godkännande:
2018-01-15
Godkännandeprocedur:
Decentraliserad procedur
Monografin publiceringsdatum:
2018-11-05

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies