Belkyra (deoxicholsyra)

Belkyra (deoxicholsyra) injektionsvätska är indicerad för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (så kallad dubbelhaka) hos vuxna när förekomsten av submentalt fett har en psykologisk inverkan på patienten. Den totala injicerade volymen och antalet behandlingstillfällen ska anpassas till den enskilda patientens submentala fettfördelning och behandlingsmål. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(3).

Indikation

Belkyra är indicerad för behandling av måttlig till svår utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett (så kallad dubbelhaka) hos vuxna när förekomsten av submentalt fett har en psykologisk inverkan på patienten.

Dosering

Den totala injicerade volymen och antalet behandlingstillfällen ska anpassas till den enskilda patientens submentala fettfördelning och behandlingsmål.

Injicera 0,2 ml (2 mg) per injektionsställe med 1 cm mellanrum. Den maximala dosen på 10 ml (100 mg motsvarande 50 injektioner) får inte överskridas under ett behandlingstillfälle.

Som mest kan upp till 6 behandlingstillfällen genomföras. De flesta patienter upplever en förbättring efter 2–4 behandlingstillfällen.

Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 4 veckor.

Se Produktresumén, avsnitt 4.2, för utförlig doseringsanvisning med förklarande bilder.

Bakgrund

Submentalt fett under hakan delas in i olika kategorier efter svårighetsgrad: 0 = avsaknad av fett, 1 = mild, 2 = måttlig, 3 = svår samt 4 = extrem utbuktning eller utfyllnad kopplad till submentalt fett. Individerna i de kliniska studier som ligger till grund för godkännandet av Belkyra hade grad 2 och 3 (se avsnittet Effekt nedan). En mindre andel individer med submentalt fett grad 1 och 4 har också studerats.

Belkyra innehåller en cytolytisk substans, deoxicholsyra, som förstör adipocyternas cellmembran när den injiceras i subkutant fett. Andra estetiska behandlingar eller tekniker för att minska oönskat submentalt fett under hakan är ansiktslyft/nacklyft, fettsugning samt icke-kirurgiska metoder med injektioner av fettreducerande substanser, fosfatidylkolin och deoxicholsyra.

Deoxicholsyra är en endogen substans och tillförsel av exogen deoxicholsyra med Belkyra beräknas öka den endogena poolen med cirka 3 %. Endogen deoxicholsyra är en produkt av kolesterolmetabolismen och utsöndras intakt i feces.

Verkningsmekanism och farmakodynamik

Deoxicholsyra är en substans med cytolytisk effekt, som fysiskt förstör adipocyternas cellmembran när det injiceras i en ansamling av subkutant fett. När adipocyterna spricker framkallas ett vävnadssvar och makrofager dras till området för att eliminera cellrester och lipider, vilka sedan utsöndras tillsammans med endogen deoxicholsyra.

Några primära eller sekundära farmakodynamiska studier med deoxicholsyra har inte utförts, eftersom den endogena betydelsen av substansen är välkänd.

Effekt

Fyra randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas 3-studier utfördes, varav två i EU och två i Nordamerika.

Studierna rekryterade vuxna individer (19–65 år) med måttlig eller svår utbuktning eller utfyllnad förknippad med submentalt fett (SMF). Detta motsvarade grad 2 eller 3 på en 5-gradig skattningsskala, bedömt genom både läkares och försökspersoners skattning. Den psykologiska påverkan som SMF hade på individen skattades genom en av sökanden utvecklad skala, PR-SMFIS, som bestod av sex frågor relaterade till nöjdhet med utseendet i relation till mängd submentalt fett. Resultatet av de sex frågorna räknas ihop till ett sammantaget PR-SMFIS värde. En minskning med 3 enheter på denna 11-gradiga skala bedömdes som kliniskt relevant. Förutom PR-SMFIS användes i två av studierna DAS-24, vilket är en validerad skala som mäter psykologisk nöjdhet i relation till utseendet samt BIQLI, en validerad skala som mäter livskvalitet i relation till kroppsuppfattning.

Patienterna fick upp till 4 behandlingar i de studier som utfördes i EU och upp till 6 behandlingar i de studier som utfördes i Nordamerika med antingen Belkyra (n = 757 för alla 4 studierna) eller placebo (n = 746) med 28-dagarsintervaller. Behandlingen avbröts när det önskade svaret uppnåddes. Injektionsvolymen var 0,2 ml per injektionsställe med 1 cm mellanrum i SMF-vävnaden, vilket också kan uttryckas som dos per area som 2 mg/cm2. Den maximala behandlingsmängden/volymen vid varje behandlingstillfälle var 100 mg (10 ml).

Den genomsnittliga åldern i EU-studierna var 46 år och genomsnittlig BMI var 26 kg/m2. Majoriteten av patienterna var kvinnor (75 %) och kaukasier (94 %). Vid studiernas början (baseline) hade 68 % av patienterna SMF av måttlig grad (skattad av läkare), och 32 % hade svår SMF. I de studier som utfördes i Nordamerika var den genomsnittliga åldern 49 år och genomsnittlig BMI var 29 kg/m2. De flesta av patienterna var kvinnor (85 %) och kaukasier (87 %). Vid baseline hade 51 % av patienterna SMF av måttlig grad (skattad av läkare), och 49 % hade svår SMF.

Primära effektskattningar i EU-studierna var de sammansatta läkarrapporterade skattningarna av SMF (CR-SMFRS) och patienternas skattning av nöjdhet (Subject Self Rating Scale [SSRS]). Patientrapporterad skattning av SMF (PR-SMFRS) utvärderades också. Psykologisk inverkan av SMF utvärderades med flera skattningsskalor (bland andra PR-SMFIS, se ovan). Statistiskt signifikanta förbättringar av ovanstående parametrar observerades oftare i Belkyragruppen jämfört med i placebogruppen (se Tabell I). Resultaten visar även att injektion med lösning utan deoxicholsyra (placebo) leder till ett betydande kliniskt svar. Minskningen av submentalt fett bekräftades genom skjutmåttsmätningar.

I de studier som utfördes i Nordamerika baserades de primära effektskattningarna på minst 2-gradiga förbättringar av submental utbuktning eller utfyllnad av CR-SMFRS och minst 1-gradiga förbättringar av PR-SMFRS-skattningarna av submentalt fett 12 veckor efter sista behandlingen. Psykologisk inverkan av SMF skattades på samma sätt som i EU-studierna. Dessutom utvärderades förändring av submental fettvolym i en undergrupp av patienter (n = 449, kombinerade studier) genom magnetresonanstomografi (MRT). Minskning av submental fettvolym bekräftades med både MRT och skjutmåttsmätningar.

Tabell I visar förbättringar av 1-gradigt läkar- (CR-SMFRS) respektive patientsvar (PR-SMFRS), patientnöjdhet (SSRS) och psykologisk inverkan (PR-SMFIS) i alla fyra fas 3-studier.

 Tabell I.

Den långsiktiga säkerheten och behandlingseffektens varaktighet efter behandling med Belkyra har studerats i uppföljande studier. Bibehållen behandlingseffekt har visats i upp till 5 år. Återbehandling med produkten verkar inte behövas eftersom verkningsmekanismen leder till en permanent förstörelse av fettcellerna.

Säkerhet

Belkyra är endast avsedd för administrering i subkutant fett, och ska endast administreras av vårdpersonal som har erfarenhet och kunskaper om den submentala anatomin. Denna försiktighetsåtgärd syftar till att minimera risken för skada på ramus marginalis mandibularis, en motorisk gren av ansiktsnerven. Skada på ramus marginalis mandibularis kan leda till motorisk neuropraxi, vilket resulterar i ett asymmetriskt leende eller svag ansiktsmuskulatur. Försiktighet bör iakttas för att undvika injektion i andra vävnader än subkutana. En utförlig beskrivning av hur och var produkten ska administreras finns i produktresuméns doseringsavsnitt.

De vanligaste biverkningarna vid behandling med Belkyra var symtom vid injektionsstället såsom smärta, ödem, svullnad, anestesi, knutor, hematom, parestesi, induration, erytem och klåda. För att minska injektionsrelaterad smärta kan perorala analgetika eller NSAID, topikal och/eller injicerbar lokalanestesi (t.ex. lidokain) och/eller nedkylning med hjälp av gelfyllda kylpåsar på injektionsområdet ges. Nervskada vid injektionsstället förekom i de kliniska studierna med en incidens av 2 % i behandlingsgruppen. Durationen av dessa kunde vara upp till ett par månader, men var alla av övergående natur.

Behandling med Belkyra orsakar inga biverkningar som tyder på en systemisk exponering, såsom påverkan på blodfetter.

Den kliniska säkerhetsdatabasen innefattade vid godkännandet 1 118 individer som fått behandling med Belkyra, varav 700 individer fått det maximala antalet behandlingar. För en fullständig förteckning över biverkningar, se tabell i Produktresumén, avsnitt 4.8. Långtidsdata gällande säkerhet tre respektive fem år efter avslutad behandling finns tillgängliga för ett begränsat antal patienter (cirka 200 patienter).

Läkemedelsverkets värdering

Belkyra är ett tillskott till den existerande behandlingsarsenalen inom estetikområdet när det av psykologiska skäl finns behov av minskning av submentalt fett (så kallad dubbelhaka). Belkyra får endast administreras av utbildad vårdpersonal med kunskap om den submentala anatomin. Sedvanlig säkerhetsuppföljning kommer att ske.

Underlag för godkännandet

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet.

Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:

  1. Phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of ATX-101 (sodium deoxycholate injection) versus placebo for the reduction of localized subcutaneous fat in the submental area, ATX-101-10-16.
  2. Phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of ATX-IOI (sodium deoxycholate injection) versus placebo for the reduction of localized subcutaneous fat in the submental area, ATX-101-10-17.
  3. Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study of ATX-101 (Sodium Deoxycholate Injection) Versus Placebo for the Reduction of Localized Subcutaneous Fat in the Submental Area; ATX-101-11-22.
  4. Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study of ATX-101 (Sodium Deoxycholate Injection) Versus Placebo for the Reduction of Localized Subcutaneous Fat in the Submental Area, ATX-101-11-23.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i Public Assessment Report (PAR).

 
 

Belkyra (deoxicholsyra)

ATC-kod:
D11AX24
Läkemedelsform, styrka:
Injektionsvätska, lösning, 10 mg/ml
Innehavare av godkännande för försäljning:
Allergan Pharmaceuticals International Ltd
Datum för godkännande:
5 oktober 2016
Godkännandeprocedur:
Decentral procedur
Monografins publiceringsdatum:
16 juni 2017
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2017;28(3). ISSN 1101-7104

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies