Cinqaero (reslizumab)

Cinqaero är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Indikation, dosering

Cinqaero är indicerat som tilläggsterapi till vuxna patienter med svår eosinofil astma som inte kontrolleras adekvat trots höga doser inhalerade kortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling.

Rekommenderad dos, baserad på kroppsvikt, är 3 mg/kg, administrerat som infusion en gång var fjärde vecka.

Cinqaero är avsett för långtidsbehandling.

Bakgrund

Reslizumab är en monoklonal IgG4 kappa-antikropp mot interleukin-5 (IL-5) och påverkar därmed överlevnad och aktivitet hos eosinofiler. Verkningsmekanismen motsvarar därmed den för mepolizumab (Nucala, godkänt 2015) som också är en IL-5-hämmare (IgG1 kappa-antikropp). Cinqaero är liksom Nucala avsett för patienter med svår eosinofil astma som är otillräckligt kontrollerad med gängse behandling. Några data som jämför de båda läkemedlen finns inte tillgängliga.

Effekt

Effekten av reslizumab på eosinofil astma (eosinofili definierades som ≥ 400 eosinofiler/μl blod) utvärderades i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade studier.

I den första av dessa studier ingick 311 patienter med dåligt kontrollerad astma (definierat enligt Asthma Control Questionaire (ACQ), score > 1,5) som studerades under 16 veckor (fyra behandlingar). Av dessa patienter var 80 % klassade som steg 4 enligt 2016 GINA Report, Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Två olika doser (0,3 mg/kg och 3 mg/kg) studerades. Primär utvärderingsvariabel var FEV1 (forcerad expiratorisk volym under 1 sekund) efter 16 veckors behandling, mätt som ändring från studiens början. Ökningen i FEV1 var 0,242 liter i lågdosgruppen (0,3 mg/kg), 0,286 liter i högdosgruppen (3 mg/kg) och 0,126 liter i placebogruppen. Baserat på dessa data kom den högre dosen att användas i senare studier.

Två pivotala studier (C38072/3082 och C38072/3083) med identisk design genomfördes. Dessa pågick i 52 veckor och inkluderade 953 patienter med måttlig till svår eosinofil astma som inte kontrollerades adekvat med medelhöga till höga doser inhalerade kortikosteroider (minst 440 μg flutikasonpropionat dagligen eller motsvarande). Patienterna skulle ha haft minst en exacerbation, med behov av systemisk glukokortikoidbehandling, under den senaste 12-månadersperioden. Flertalet (cirka 70 %) klassades som steg 4 enligt GINA. De fick totalt 13 doser av antingen placebo eller reslizumab 3 mg/kg, administrerade som en dos var fjärde vecka som tillägg till gängse astmabehandling. Det primära effektmåttet var antalet astmaexacerbationer under behandlingsperioden. Den genomsnittliga åldern var 46 år. Det var relativt få patienter äldre än 65 år i studierna och bara ett fåtal var yngre än 18 år.

Antalet exacerbationer under behandlingsperioden var påtagligt lägre i testgrupperna än i placebogrupperna (se Tabell I). Sammanvägda data för de båda studierna visade att den totala minskningen var 54 % (0,66 i testgruppen mot 1,50 i placebogruppen).

 Tabell I.

Resultaten för de sekundära effektmåtten bekräftade bilden. En ökning av FEV1 observerades vid det första utvärderingstillfället (efter fyra veckor) och effekten bibehölls genom studierna (52 veckor). Medelskillnaden i FEV1 var 0,126 liter (95 % KI 0,064; 0,188) respektive 0,093 liter (95 % KI 0,026; 0,153) vid studiernas slut. Det fanns även en tydlig skillnad i mängden eosinofiler i blod. I placebogruppen minskade halten med 0,10 × 109/liter medan motsvarande minskning i testgruppen var 0,58 × 109/liter. Effekten hos ungdomar gick inte att bedöma eftersom antalet inkluderade patienter var för lågt.

Säkerhet

Säkerhetsutvärderingen omfattade 14 studier med totalt 2 195 patienter. Av dessa exponerades 759 patienter i 12 månader eller längre. Incidensen biverkningar var generellt inte högre i gruppen som behandlats med reslizumab än för dem som fått placebo. Enstaka fall av anafylaktiska reaktioner rapporterades från studierna.

Tumörfrekvensen var något högre i behandlad grupp än i placebogruppen (6 av 1 028 patienter i grupperna som fick reslizumab 3,0 mg/kg i kontrollerade studier jämfört med 2 av 730 i placebogrupperna). Den vanligaste tumörtypen bland alla som exponerats för reslizumab var hudtumörer (8 av totalt 21 fall i öppna och kontrollerade studier). De övriga fallen var av olika slag utan något specifikt mönster och ett antal av fallen (8 av 21) inträffade under de första 6 månadernas behandling. Det bedöms därför som osannolikt att det finns ett kausalt samband mellan behandling med reslizumab och malignitet. Malignitet anses dock vara en möjlig risk kopplad till reslizumab och förekomst kommer följas efter godkännandet. En studie för att specifikt kartlägga tumörförekomst planeras.

En annan möjlig risk är parasitära infektioner då immunförsvaret mot parasiter kan påverkas av behandlingen. Någon förekomst av parasitinfektioner sågs dock inte i de kliniska studierna.

Antikroppar mot läkemedlet detekterades hos 5 % av patienterna, men med låg titer. Det sågs inga tecken på att antikropparna skulle påverka effekten av läkemedlet.

Läkemedelsverkets värdering

Cinqaero, som innehåller en monoklonal antikropp mot IL-5, är ett värdefullt läkemedel vid fall av allvarlig astma med uttalad eosinofili, där sjukdomen inte kontrollerats tillräckligt av inhalerade glukokortikoider och bronkdilaterande behandling. Verkningsmekanismen motsvarar den för mepolizumab (Nucala) och dessa båda läkemedel är avsedda för samma patientgrupp. Det finns dock inga data som möjliggör en direkt klinisk jämförelse.

Underlag för godkännandet

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Följande kliniska studier var pivotala vid godkännandet:

C38072/3082 och C38072/3083 (med samma titel): A 12-Month, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Reslizumab (3.0 mg/kg) in the Reduction of Clinical Asthma Exacerbations in Patients (12-75 Years of Age) With Eosinophilic Asthma.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR).

 
 

Cinqaero (reslizumab)

ATC-kod:
R03DX08
Läkemedelsform, styrka:
Koncentrat till infusionsvätska, lösning, 10 mg/ml
Innehavare av godkännande för försäljning:
Teva Pharmaceuticals Limited
Datum för godkännande:
19 augusti 2016
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografins publiceringsdatum: 
20 april 2017
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2017;28(2). ISSN 1101-7104

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies