Fosfomycin Infectopharm (fosfomycin)

Fosfomycin är ett antibakteriellt läkemedel som upptäcktes i slutet av 60-talet. Intresset för fosfomycin har förnyats under senare år på grund av dess unika verkningsmekanism och ofta bevarade aktivitet mot patogener med resistens mot andra antibiotika. Vid godkännandet har hänsyn tagits till den långvariga erfarenheten av fosfomycin från flera länder samt det faktum att fosfomycin har kommit att betraktas som ett antibakteriellt läkemedel med särskilt värde vid svårbehandlade infektioner orsakade av multiresistenta patogener.

Indikation

Fosfomycin är avsett för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn inklusive nyfödda:

  • Osteomyelit
  • Komplicerad urinvägsinfektion
  • Nosokomial nedre luftvägsinfektion
  • Bakteriell meningit
  • Bakteriemi som uppkommer i samband med, eller misstänks ha samband med, någon av de infektioner som anges ovan

Fosfomycin ska bara användas om det anses olämpligt att använda antibakteriella medel som vanligtvis rekommenderas för initial behandling av de infektioner som anges ovan, eller när dessa alternativa antibakteriella läkemedel inte har påvisat effekt.

För information om kombination med andra antibiotika se produktresumén.

Hänsyn skall tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.

Dosering

Den dagliga dosen av fosfomycin är fastställd baserat på indikation, svårighetsgrad och platsen för infektionen, patogenens/patogenernas känslighet för fosfomycin och njurfunktion. Hos barn bestäms dosen också av ålder och kroppsvikt.

Vuxna och ungdomar ≥ 12 år (> 40 kg)

Fosfomycin utsöndras primärt oförändrat via njurarna. De allmänna doseringsriktlinjerna för vuxna med beräknad kreatininclearance >80 ml/min är följande:

Indikation

Daglig dos

Osteomyelit

12–24 g (a) i 2–3 delade doser

Komplicerad urinvägsinfektion 

12–16 g (b) i 2–3 delade doser 

Nosokomial nedre luftvägsinfektion

12–24 g (a) i 2–3 delade doser 

Bakteriell meningit 

16–24 g (a) i 3-4 delade doser 

Individuella doser får inte överskrida 8 g.
(a) Högdosregimen i 3 delade doser ska användas vid svåra infektioner som förväntas vara eller är kända för att orsakas av mindre känsliga bakterier.
(b) Det finns begränsade säkerhetsdata, särskilt för doser som överskrider 16 g/dag. Särskild försiktighet rekommenderas vid förskrivning av sådana doser.

Nyfödda, spädbarn och barn < 12 år (< 40 kg)

Dosen fosfomycin till barn ska baseras på ålder och kroppsvikt:

Ålder/vikt

Daglig dos

För tidigt födda barn (ålder (a) < 40 veckor)

100 mg/kg kroppsvikt i
2 delade doser

Nyfödda (ålder (a) 40–44 veckor) 

200 mg/kg kroppsvikt i
3 delade doser 

Spädbarn 1–12 månader (upp till 10 kg kroppsvikt)

200–300 (b) mg/kg kroppsvikt i
3 delade doser 
Spädbarn och barn 1 12 år (10–40 kg kroppsvikt)  200–400 (b) mg/kg kroppsvikt i
3–4 delade doser  

(a) Summan av gestationsålder och postnatal ålder.
(b) Högdosregimen kan övervägas vid svåra infektioner och/eller allvarliga infektioner (till exempel meningit), särskilt om de förväntas vara eller är kända för att orsakas av organismer med måttlig känslighet.

För fullständig information om dosering, se produktresumén.

Bakgrund

Fosfomycin är ett antibakteriellt läkemedel som upptäcktes i slutet av 60-talet. Fosfomycin förekommer både som oral och intravenös beredning. I Sverige har båda beredningsformerna tidigare funnits tillgängliga men under senare år har det inte funnits någon godkänd produkt och fosfomycin har då endast kunnat förskrivas på licens. Intresset för fosfomycin har förnyats under senare år på grund av dess unika verkningsmekanism och ofta bevarade aktivitet mot patogener med resistens mot andra antibiotika, inte minst Enterobacteriaceae med produktion av betalaktamas med utvidgat spektrum (ESBL) inklusive produktion av karbapenemas.

Verkningsmekanism och farmakodynamik

Fosfomycin hämmar det första steget av den bakteriella cellväggssyntesen och har en baktericid effekt på prolifererande bakterier. Den bakteriella avdödningen förefaller i första hand vara tidsberoende även om det också finns studier som talar för en koncentrationsberoende avdödning. Fosfomycin har effekt in vitro mot ett antal grampositiva och gramnegativa patogener, och har bland annat god aktivitet mot Escherichia coli och flera andra Enterobacteriaceae. Fosfomycin har också god aktivitet mot Staphylococcus aureus inklusive stammar med meticillinresistens och de flesta koagulasnegativa stafylokocker. Det har varierande aktivitet mot Pseudomonas aeruginosa och Enterococcus spp. och vissa Enterobacteriaceae.

Resistens kan bero på minskat upptag eller enzymatisk inaktivering av fosfomycin. Korsresistens mot andra antibakteriella läkemedel är inte sannolik men kopplad resistens, det vill säga förekomst av fosfomycinresistens tillsammans med annan resistens, har rapporterats.

Farmakokinetik

En infusion om 4 g och 8 g fosfomycin ger maximala serumkoncentrationer på cirka 200 respektive 400 mg/l. Halveringstiden i serum är cirka 2 timmar. Distributionsvolymen för fosfomycin är cirka 0,30 l/kg kroppsvikt vilket motsvarar den extracellulära volymen. Plasmaproteinbindningen är försumbar. Hos patienter med inflammerade hjärnhinnor når koncentrationerna i cerebrospinalvätskan cirka 20–50 % av motsvarande nivåer i serum. Fosfomycin metaboliseras inte utan elimineras i oförändrad form via njurarna genom glomerulär filtration.

Inga interaktionsstudier har utförts med fosfomycin. Hittills har inga kliniskt relevanta farmakologiska interaktioner mellan fosfomycin och andra läkemedel rapporterats.

Effekt

Godkännandet baseras på ett antal publicerade studier av varierande storlek och kvalitet som inte närmare presenteras här. Tillgängliga kliniska data stöder de godkända indikationerna. Vid godkännandet har hänsyn också tagits till den långvariga erfarenheten av fosfomycin från flera länder samt det faktum att fosfomycin har kommit att betraktas som ett antibakteriellt läkemedel med särskilt värde vid svårbehandlade infektioner orsakade av multiresistenta patogener.

Säkerhet

Fosfomycin är i allmänhet väl tolererat. De vanligaste biverkningarna är milda och övergående besvär från magtarmkanalen som illamående, kräkningar och diarré samt infusionsrelaterade biverkningar. Ovanliga biverkningar till exempel allvarliga överkänslighetsreaktioner samt Clostridium difficile-associerad diarré finns beskrivna.

Eftersom in vitro-data indikerar att det är möjligt att risken för resistensutveckling mot fosfomycin är högre vid monoterapi än vid kombinationsbehandling bör samtidig administrering med andra antibakteriella läkemedel övervägas för att förhindra att resistens uppstår.

Läkemedelsverkets värdering

Fosfomycin Infectopharm utgör ett värdefullt tillskott för behandling av ovan nämnda infektioner hos barn och vuxna med begränsade behandlingsalternativ. Fosfomycin bör endast användas i de fall andra rekommenderade antibiotika inte är lämpliga till exempel på grund av resistens.

 

 


 
 

Fosfomycin Infectopharm

ATC-kod:
J01XX01
Läkemedelsform, styrka:
Pulver till infusionsvätska, lösning, 40 mg/ml
Innehavare av godkännande för försäljning:
INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH
Ombud:
Unimedic Pharma AB
Datum för godkännande:
2017-01-19
Godkännandeprocedur:
Ömsesidig procedur
Monografins publiceringsdatum:
2017-07-05
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2017;28(4). ISSN 1101-7104

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies