Idelvion (albutrepenonakog alfa)

Idelvion är godkänt för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX). Idelvion kan ges till alla åldersgrupper. Doseringen är individuell, och under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor IX-nivåer för att anpassa dos och doseringsintervall. Tryckt version: Information från Läkemedelsverket 2017;28(2).

Läkemedelmonografier för Alprolix och Idelvion – två läkemedel för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX)

Alprolix och Idelvion godkändes inom EU under 2016. Alprolix och Idelvion är avsedda för behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX) och har modifierats för att förlänga halveringstiden i plasma och därmed möjliggöra längre administrationsintervall. Läs monografin för Idelvion nedan. Monografin för Alprolix kan du nå via länken under Relaterad information i högermarginalen.

Indikation, dosering

Behandling och profylax av blödning hos patienter med hemofili B (medfödd brist på faktor IX). Idelvion kan ges till alla åldersgrupper.

Doseringen är individuell, och under behandlingens gång rekommenderas mätning av faktor IX-nivåer för att anpassa dos och doseringsintervall.

Bakgrund

Hemofili förekommer i två varianter: hemofili A (brist på faktor VIII) och hemofili B (brist på faktor IX). Hemofili drabbar nästan enbart män, då det är ett recessivt X-buret anlag. Incidensen av hemofili B är 1 på 20 000. Hemofili A är cirka fem gånger vanligare än hemofili B.

Vanliga symtom är blödning i leder, muskler och inre organ, som uppkommit spontant eller efter trauma/kirurgi. Tillförsel av faktor IX kan ge normaliserad hemostas, förutsatt att patienten inte utvecklat neutraliserande antikroppar. Sådan antikroppsbildning är dock vanligare vid hemofili A än vid hemofili B.

För närvarande behandlas hemofili B med såväl plasmaderiverade som rekombinant framställda faktor IX-produkter. Faktor IX-molekylen i dessa produkter har en halveringstid som är likartad med den för nativ faktor IX (20–24 timmar). För effektiv blödningsförebyggande behandling vid svår hemofili B behövs därför tämligen frekvent administration, 2–3 gånger/vecka.

Idelvion, som är en rekombinant produkt, har modifierats för att åstadkomma en långsammare elimination och därmed möjliggöra längre administrationsintervall.

Verkningsmekanism

Faktor IX är ett glykoprotein med en molekylmassa på cirka 68 000 Dalton. Det är en vitamin K-beroende koagulationsfaktor. Aktiverad faktor IX tillsammans med aktiverad faktor VIII, aktiverar faktor X. Aktiverad faktor X omvandlar protrombin till trombin. Trombin omvandlar sedan fibrinogen till fibrin och ett koagel bildas.

För att förlänga halveringstiden för faktor IX har huvudsakligen tre former av modifiering tillämpats: bindning till albumin (Idelvion), bindning till Fc-fragment från humant immunoglobulin (Alprolix) eller pegylering av faktor IX-molekylen.

Kinetik

Idelvion är en rekombinant faktor IX, där förlängning av halveringstiden uppnås genom fusion med rekombinant albumin. Halveringstiden i plasma blir cirka 102 timmar (min 52; max 137 timmar).

Effekt

Effekten av Idelvion har utvärderats i en öppen del av en fas II/III-studie, i vilken sammanlagt 63 manliga, tidigare behandlade patienter mellan 12 och 61 års ålder ingick. De fick Idelvion, antingen som profylax var 7:e, 10:e eller 14:e dag (40 patienter) eller som vid-behovsbehandling av blödningsepisoder. Alla försökspersoner hade svår (faktor IX-nivå < 1 %) eller måttlig (faktor IX-nivå ≤ 2 %) hemofili B. Patienter som erhöll profylaxbehandling började med 35–50 IE/kg en gång per vecka. En undergrupp av patienter bytte till förlängt behandlingsintervall (var 10:e eller var 14:e dag) med en rekommenderad dos på 75 IE/kg med individuella justeringar.

Tjugoen patienter fick fortsatt profylaxbehandling med förlängt 14-dagarsintervall under 98–575 dagar (median 386 dagar). Av dessa fick åtta patienter (38 %) minst en blödning under 14-dagarsprofylaxen, medan inga blödningsepisoder hos samma patienter skedde under profylaxbehandling en gång per vecka. Medianvärdet av årlig blödningsfrekvens (annualised bleeding rate, ABR) med Idelvion var 0,0 (intervall 0–6) vid 7-dagarsprofylax respektive 1,1 (intervall 0–9) vid 14-dagarsprofylax. Patienter som erhöll vid-behovsbehandling med Idelvion bytte efter 6 månader till profylaxbehandling var 7:e dag. Medianvärdet av ABR under vid-behovsbehandling var 15,4.

Av de 358 blödningsepisoderna behandlades 94 % med en enstaka injektion och totalt 99 % med en till två injektioner.

Barnstudien inkluderade 27 tidigare behandlade pojkar mellan 1 och 10 år (varav tolv var under 6 år) som fick Idelvion som profylax och för kontroll av blödningsepisoder. Alla 27 patienter fick veckovis profylaxbehandling under en medelstudietid på 13 månader. Regimen i denna studie var rFIX-FP (fusion protein) administrerat en gång per vecka med doseringen 50–60 IE/kg. Dosen kunde sedan ökas till som mest 75 IE/kg, och injektionsfrekvensen kunde ökas till ett maximum om två gånger per vecka. Medianen för profylaxdoserna var 47 IE/kg (kvartilgränser 40; 51) och medianen för antal infusioner per månad var 4,34 (kvartilgränser 4,25; 4,34) med små skillnader mellan åldersgrupperna. Medianvärdet för ABR var 3,1 (kvartilgränser 0,9; 5,9).

Av de 106 blödningsepisoderna behandlades majoriteten (89 %) med en enstaka injektion och totalt 97 % behandlades med en till två injektioner.

Perioperativ behandling av barn och vuxna: Från de tre studierna befanns 15 patienter, varav tre var < 12 år, vara i behov av kirurgi. Effekten av Idelvion bedömdes som god i samtliga fall.

Sammanfattningsvis sågs effekt vid profylaxbehandling (även vid dosering en gång per vecka), vid vid-behovsbehandling och perioperativt.

Säkerhet

Den säkerhet som visats är likvärdig med tidigare godkända faktor IX-produkter. Biverkningsmönstret såg ut som förväntat för en faktor IX-produkt.

Läkemedelsverkets värdering

Den säkerhet och effekt som visats är likvärdig med tidigare godkända faktor IX-produkter, med tillägget att effekt har visats även vid ett förlängt doseringsintervall. Långtidsdata för Idelvion är ännu begränsade, och ännu finns inte några resultat från studier på behandlingsnaiva patienter.

Underlag för godkännandet

Resultat och värdering i denna monografi baseras på de fullständiga studierapporter som legat till grund för godkännandet. Godkännande kan baseras på såväl publicerade som opublicerade data. Avseende studier med publicerade resultat har de utredande myndigheterna vanligen tillgång till en mer omfattande dokumentation än den publikt tillgängliga.

Litteratur

En utförlig beskrivning av de data som ligger till grund för godkännandet finns i European Public Assessment Report (EPAR).

 
 

Idelvion (albutrepenonakog alfa)

ATC-kod:
B02BD04
Läkemedelsform, styrka:
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning, 250 IE, 500 IE, 1 000 IE och 2 000 IE
Innehavare av godkännande för försäljning:
CSL Behring GmbH
Datum för godkännande:
11 maj 2016
Godkännandeprocedur:
Central procedur
Monografins publiceringsdatum: 
19 april 2017
Tryckt version:
Information från Läkemedelsverket 2017;28(2). ISSN 1101-7104

Marknadsförs ej vid publiceringstillfället.

 

Relaterad information

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies